ILPP2/4512-1-63/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ILPP2/4512-1-63/15-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. ewidencja
 3. kasa rejestrująca
 4. obrót
 5. usługi wynajmu
 6. zwolnienia podmiotowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 27 stycznia 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 29 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia pisma (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej czynności udostępniania pokoi gościnnych osobom fizycznym oraz
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwości zaprzestania ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek uzupełniono 31 marca 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 30 października 2014 r. złożył w Urzędzie Skarbowym „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R” na podstawie, którego zadeklarował się, że od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Jednostka ewidencjonuje obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy fiskalnej. Głównym źródłem przychodów Zakładu od osób fizycznych są wpływy z tytułu udostępniania pokoi gościnnych znajdujących się na terenie jednostki. Pokoje wykorzystywane są głównie przez funkcjonariuszy będących w trakcie podróży służbowej. Roczny obrót zrealizowany z tego tytułu nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Pozostałe wpływy od osób fizycznych nie przekraczają kwoty w wysokości 1.000 zł w danym roku obrotowym.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Sprzedaż z tytułu świadczenia usług zakwaterowania oraz innych czynności zrealizowana przez Zakład na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła kwoty 20.000 zł w poprzednim roku podatkowym (2014 r.).
 2. Na terenie jednostki funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej. Jednostka uzyskuje wpływy z tytułu udostępniana osobom fizycznym wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej na zasadach zawartych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417).
 3. Dokumentuje fakturami sprzedaż z tytułu udostępniania pokoi gościnnych.
 4. Klasyfikacja statystyczna świadczonych usług będących przedmiotem wniosku (tj. udostępniania pokoi gościnnych) to PKWiU 55.90.19.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy czynność związana z udostępnianiem pokoi gościnnych osobom fizycznym zwolniona jest zewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie poz. 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544)...
 2. Czy jednostka może zaprzestać ewidencjonowana zrealizowanego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy rejestrującej, jeśli w 2015 r. nie przekroczy on kwoty w wysokości 20.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem (symbol PKWiU ex 55.90.1 z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0) zwolnione są z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Jednostka dokumentuje fakturami sprzedaż usług z tytułu udostępniania pokoi gościnnych i klasyfikuje ją pod symbolem PKWiU 55.90.19.0. W związku z powyższym, czynność ta jest zwolniona z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zakład w bieżącym roku podatkowym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej bez względu na wysokość zrealizowanego obrotu z tytułu udostępniana pokoi gościnnych w poprzednim roku podatkowym.

Ad. 2

Zakład, jako podmiot korzystający od dnia 1 stycznia 2015 r. ze zwolnienia, o który mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) może zaprzestać w bieżącym roku podatkowym ewidencjonowana zrealizowanego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy rejestrującej, jeśli zrealizowany w poprzednim roku podatkowym obrót nie przekroczył kwoty w wysokości 20.000 zł. Do kwoty zrealizowanego obrotu nie wlicza się obrotów związanych ze świadczeniem usług zakwaterowania (udostępniania pokoi gościnnych), o których mowa w pkt 1, ponieważ zwolnione są one z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej czynności udostępniania pokoi gościnnych osobom fizycznym oraz
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwości zaprzestania ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) – zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w poz. 21 załącznika do rozporządzenia, stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono:

 • ex 55.90.1 – Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych).

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Natomiast według § 2 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Z powołanych przepisów wynika, że – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3), jak i przedmiotowe (§ 2) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej w różnym zakresie, kwoty uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie można ustalać na podstawie obrotów osiąganych z pewnej tylko części wykonywanych świadczeń w oderwaniu od innych, bowiem obowiązek w tym zakresie należy ustalać na podstawie całego (łącznego) obrotu osiąganego przez podatnika z tytułu wykonywania świadczeń na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem do kwoty limitu obrotów wlicza się całą dostawę towarów oraz świadczenie usług dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (art. 106b ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 106b ust. 3 ustawy – na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przez „fakturę” – stosownie do zapisu art. 2 pkt 31 ustawy – rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Z powołanych przepisów wynika, że wszyscy podatnicy, w tym korzystający ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 albo ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, mają obowiązek wystawienia faktury, jeśli nabywca towaru, czy usługi zgłosi żądanie jej wystawienia w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w dniu 30 października 2014 r. złożył w Urzędzie Skarbowym „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R” na podstawie, którego zadeklarował się, że od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostka ewidencjonuje obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy fiskalnej. Głównym źródłem przychodów zakładu od osób fizycznych są wpływy z tytułu udostępniania pokoi gościnnych znajdujących się na terenie jednostki. Pokoje wykorzystywane są głównie przez funkcjonariuszy będących w trakcie podróży służbowej. Roczny obrót zrealizowany z tego tytułu nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. sprzedaż z tytułu świadczenia usług zakwaterowania oraz innych czynności zrealizowana przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła kwoty 20.000 zł w poprzednim roku podatkowym (2014 r.). Pozostałe wpływy od osób fizycznych nie przekraczają kwoty w wysokości 1.000 zł w danym roku obrotowym. Zainteresowany dokumentuje fakturami sprzedaż z tytułu udostępniania pokoi gościnnych, klasyfikacja statystyczna świadczonych usług (tj. udostępniania pokoi gościnnych) to PKWiU 55.90.19.0. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że na terenie jednostki funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej. Jednostka uzyskuje wpływy z tytułu udostępniana osobom fizycznym wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej na zasadach zawartych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy czynność udostępniania pokoi gościnnych osobom fizycznym zwolniona jest z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz czy Zainteresowany może zaprzestać ewidencjonowanie zrealizowanego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w 2014 r. kwoty 20.000 zł.

Jak wynika z opisu sprawy, sprzedaż z tytułu świadczenia usług zakwaterowania oraz innych czynności zrealizowana przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2014 r.) kwoty 20.000 zł. Zainteresowany dokumentuje fakturami sprzedaż z tytułu udostępniania pokoi gościnnych. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, tj. udostępnianie pokoi gościnnych, sklasyfikowane są pod pozycją PKWiU 55.90.19.0. Jednakże, jak wskazał Wnioskodawca, pozostałe wpływy od osób fizycznych nie przekraczają kwoty w wysokości 1.000 zł, a Zainteresowany ewidencjonuje obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych przy pomocy kasy rejestrującej.

Ad. 1

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, świadczy on usługi udostępniania pokoi gościnnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, sklasyfikowane w PKWiU 55.90.19.0, a obroty z tej działalności dokumentowane są fakturami VAT, to Zainteresowany korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 21 załącznika i na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W tym zakresie uznano stanowisko Zainteresowanego za prawidłowe.

Ad. 2

Natomiast w sytuacji, gdy z tytułu sprzedaży innych czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powstał już u Wnioskodawcy obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to Zainteresowany w odniesieniu do tych czynności nie może zaprzestać ewidencjonowania zrealizowanego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy rejestrującej. Zatem, Wnioskodawca w odniesieniu do pozostałych usług (innych niż udostępnianie pokoi gościnnych osobom fizycznym) świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązany jest nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym Zainteresowany nie może zaprzestać ewidencji obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych pomimo nie przekroczenia kwoty obrotu 20.000 zł.

W tym zakresie uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.