ILPP2/4512-1-499/15-2/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ILPP2/4512-1-499/15-2/ENinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. kasa
 3. kasa rejestrująca
 4. zwolnienie
 5. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje otworzyć sklep internetowy, w którego ofercie będzie sprzedaż zdrowej żywności; docelowo Wnioskodawca planuje sprzedawać w nim również sprzęt AGD (np. wyciskarki do soków). Towary wysyłane będą wyłącznie pocztą lub przesyłkami kurierskimi, nie będzie możliwości osobistego odbioru. Klienci mogą dokonywać płatności przelewem za pośrednictwem serwisu „A” lub za pobraniem. Zapłata za sprzedane towary w każdym przypadku wpływać będzie w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy: gdy towar wysyłany będzie za pobraniem, płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy przez Pocztę lub firmę kurierską, natomiast w przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu „A” – płatność przekaże „A”.

Zapłaty, które wpływają z serwisu „A”, mają przyporządkowany numer identyfikacyjny zamówienia. Na zestawieniach, jakie udostępnia serwis „A”, Wnioskodawca może sprawdzić dla każdej wpłaty – numer identyfikacyjny zamówienia, datę zapłaty, kwotę, dane płacącego (imię, nazwisko, adres e-mail, dane do wysyłki). W przypadku wpłat pobraniowych, przesłanych przez Pocztę lub firmę kurierską, przelewy również opisane są numerem identyfikacyjnym zamówienia.

Funkcjonalność sklepu internetowego, za pomocą którego Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż, umożliwia sprawdzenie w panelu administracyjnym dla każdego numeru identyfikacyjnego zamówienia (odpowiadającego numerowi podawanemu przez serwis „A”) m.in.: daty złożenia zamówienia, IP z którego złożono zamówienie, danych kupującego (imię, nazwisko oraz adres e-mail, według którego identyfikowani są klienci), adresu do wysyłki towaru, adresu rozliczeniowego, wybranego sposobu zapłaty, informacji o zamówionych produktach (cena jednostkowa, ilość, wartość zamówienia netto i brutto, ewentualne zniżki). Dane te umożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniej transakcji sprzedaży.

Wnioskodawca nie będzie przyjmować od klientów wpłat gotówkowych.

Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy, gdy zapłata za towary (przez serwis „A” lub wpłata pobraniowa) oraz sposób jej dokumentowania następuje w sposób opisany w stanie faktycznym, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym może on korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Klientami sklepu, który planuje otworzyć Wnioskodawca, będą przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Na mocy przepisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zgodnie z poz. 37 tego załącznika zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasach rejestrujących jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). W § 4 tego rozporządzenia wymienione zostały czynności (sprzedaż określonych towarów i usług), których dokonywanie wyklucza możliwość skorzystania z opisanego wyżej zwolnienia.

Jak wynika z powyższego, aby Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dostawa jest dokonywana w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towarów otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia.

W stanie faktycznym wskazano, iż Wnioskodawca planuje otworzyć sklep internetowy. Sprzedaż dokonywana będzie w systemie wysyłkowym. Zapłata zawsze w całości wpływać będzie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, lecz nie bezpośrednio od kupujących, tylko za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich (w przypadku wysyłki za pobraniem) albo za pośrednictwem serwisu „A”. Kupujący nie mają możliwości dokonywania płatności gotówkowych do rąk Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy opisany sposób zapłaty spełnia przesłankę do uznania, że zapłata została dokonana za pośrednictwem banku. Należność wpływa bowiem zawsze na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a zatem pozostawia po sobie ślad, który można przyporządkować do konkretnej transakcji.

Jak zaznaczono w stanie faktycznym, numer identyfikacyjny zamówienia, przyporządkowany przez serwis „A” dla każdej wpłaty od klienta, a także przy wpłatach pobraniowych przesyłanych przez Pocztę lub firmy kurierskie, odpowiada numerowi identyfikacyjnemu zamówienia, według którego można sprawdzić w panelu administracyjnym sklepu internetowego wszystkie dane konkretnej transakcji, w tym również dane nabywcy, czy jego adres. Tym samym możliwa jest jednoznaczna identyfikacja każdej transakcji i przyporządkowanie jej do konkretnej wpłaty. Wnioskodawca nie planuje prowadzić sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia, które wyłączałyby prawo do zastosowania zwolnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym spełnione będą warunki określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a tym samym do 31 grudnia 2016 r. – jak długo wszystkie transakcje spełniać będą te warunki – nie musi on ewidencjonować sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj.: od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanych rozporządzeniach przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

W § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, że obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy.

Ponadto, zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 37 – dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

A zatem, zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy, o którym mowa powyżej można stosować jeżeli:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towaru (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W § 4 rozporządzenia wymienione zostały czynności wyłączające możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i § 3, tj. zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego.

I tak w § 4 pkt 1 rozporządzenia wskazano, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje otworzyć sklep internetowy, w którego ofercie będzie sprzedaż zdrowej żywności; docelowo Wnioskodawca planuje sprzedawać w nim również sprzęt AGD (np. wyciskarki do soków). Towary wysyłane będą wyłącznie pocztą lub przesyłkami kurierskimi, nie będzie możliwości osobistego odbioru. Klienci mogą dokonywać płatności przelewem za pośrednictwem serwisu „A” lub za pobraniem. Zapłata za sprzedane towary w każdym przypadku wpływać będzie w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy: gdy towar wysyłany będzie za pobraniem, płatność zostanie przekazana na rachunek bankowy przez Pocztę lub firmę kurierską, natomiast w przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu „A” – płatność przekaże „A”.

Zapłaty, które wpływają z serwisu „A”, mają przyporządkowany numer identyfikacyjny zamówienia. Na zestawieniach, jakie udostępnia serwis „A”, Wnioskodawca może sprawdzić dla każdej wpłaty – numer identyfikacyjny zamówienia, datę zapłaty, kwotę, dane płacącego (imię, nazwisko, adres e-mail, dane do wysyłki). W przypadku wpłat pobraniowych, przesłanych przez Pocztę lub firmę kurierską, przelewy również opisane są numerem identyfikacyjnym zamówienia.

Funkcjonalność sklepu internetowego, za pomocą którego Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż, umożliwia sprawdzenie w panelu administracyjnym dla każdego numeru identyfikacyjnego zamówienia (odpowiadającego numerowi podawanemu przez serwis „A”) m.in.: daty złożenia zamówienia, IP z którego złożono zamówienie, danych kupującego (imię, nazwisko oraz adres e-mail, według którego identyfikowani są klienci), adresu do wysyłki towaru, adresu rozliczeniowego, wybranego sposobu zapłaty, informacji o zamówionych produktach (cena jednostkowa, ilość, wartość zamówienia netto i brutto, ewentualne zniżki). Dane te umożliwiają jednoznaczne przyporządkowanie wpłaty do odpowiedniej transakcji sprzedaży. Wnioskodawca nie będzie przyjmować od klientów wpłat gotówkowych. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy, gdy zapłata za towary (przez serwis „A” lub wpłata pobraniowa) oraz sposób jej dokumentowania następuje w ww. sposób, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że Wnioskodawca dokonujący sprzedaży ww. towarów (tj. zdrowej żywności oraz sprzętu AGD np. wyciskarek do soków) w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – będzie miał prawo do zwolnienia z ewidencjonowania dostawy tych towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdy zapłata za te towary następuje na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.