ILPP2/4512-1-425/15-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania wpłat od wspólnoty zakonnej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ILPP2/4512-1-425/15-4/PRinterpretacja indywidualna
  1. instalacja kasy rejestrującej
  2. kasa rejestrująca
  3. kościelne osoby prawne
  4. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
  5. osoby prawne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku 27 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania wpłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania wpłat przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.) o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do samodzielnego występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr (...). Budynek, w którym prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej jest własnością Zgromadzenia. Na prowadzenie Domu Wnioskodawca otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego poprzez Starostwo Powiatowe oraz odpłatność gmin, które wydały decyzję o skierowaniu danego mieszkańca, przekazywane na konto Domu. W Domu oprócz mieszkańców, mieszkają Siostry pracujące w Domu Pomocy Społecznej tworząc wspólnotę zakonną. W istniejącym budynku nie ma możliwości by Siostry jako wspólnota posiadała własne liczniki gazu, energii i wody. Dlatego każdego miesiąca jako wspólnota zakonna, korzystająca z gazu, energii i wody, za które opłatę ponosi Domu Pomocy Społecznej, wpłaca określoną kwotę do kasy Domu. Siostry korzystają również z posiłków przygotowywanych w Domu, za które również jako wspólnota ponoszą odpłatność, wpłacając do kasy Domu odpowiednią kwotę.

W miesiącu są tylko te dwie systematyczne wpłaty od wspólnoty zakonnej Sióstr.

Do kasy Domu nie ma wpłat, które by dokonywali mieszkańcy czy osoby fizyczne. Bardzo sporadyczne są wpłaty darowizn dla mieszkańców z okazji świąt.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wpłat, opisanego stanu faktycznego, przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli miesięcznie są tylko dwie wpłaty do kasy przekazywane przez wspólnotę zakonną Sióstr to Wnioskodawca nie powinien mieć obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). I tak, w ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) – zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Z opisu sprawy wynika, że wspólnota zakonna Sióstr (zarejestrowana w rejestrze REGON) dokonuje dwa razy w miesiącu wpłat do kasy Domu Pomocy Społecznej za korzystanie z gazu, energii elektrycznej, wody (nie ma możliwości, aby wspólnota miała swoje podliczniki) oraz posiłków. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku ewidencji ww. wpłat przy pomocy kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Zatem jeżeli Wnioskodawca (Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr) nabywa wskazane usługi we własnym imieniu ale na rzecz Zgromadzenia, to wówczas pomiędzy Wnioskodawcą a Zgromadzeniem dochodzi do świadczenia usług.

Z informacji zawartych w rejestrze REGON ww. wspólnota zakonna jest zarejestrowana jako osoba prawna pod nazwą Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), osobami prawnymi są następujące personalne jednostki organizacyjne Kościoła: opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opisane we wniosku wpłaty dokonywane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr (będący osobą prawną) nie podlegają w ogóle obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem opłacane są przez inny podmiot niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i rolnik ryczałtowy. Nabywcą świadczeń od Wnioskodawcy jest bowiem osoba prawna.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe pomimo innej argumentacji własnego stanowiska Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.