ILPP2/4512-1-159/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
ILPP2/4512-1-159/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. ewidencjonowanie
 3. faktura VAT
 4. kasa rejestrująca
 5. obowiązek
 6. obowiązek ewidencyjny
 7. podatek od towarów i usług
 8. sprzedaż
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komunalną (ze 100% udziałem Gminy.) – dalej jako Spółka.

Spółka prowadzi podstawową działalność przede wszystkim w zakresie usług, które w każdym kolejnym rozporządzeniu wykonawczym w tej sprawie były określone jako zwolnione z ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Są to usługi:

 • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36);
 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37);
 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1).

Wskaźnik udziału tych usług w całości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wynosił: w 2013 r. – 97,87%, w 2014 r. – 98,33 %.

Spółka w 2013 r. korzystała z tzw. zwolnienia współczynnikowego z obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) – dalej r.z.k.r. z 2012 r. Spółka w grudniu 2013 r. sprzedała osobie fizycznej przyczepę – towar wymieniony w § 4 r.z.k.r. z 2012 r. wśród towarów, przy dostawie których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Sprzedaż ta była wynikiem likwidacji środka trwałego; spółka nie prowadziła (i nie prowadzi) działalności w zakresie handlu tego rodzaju towarami. Była to sprzedaż incydentalna, która nie wystąpiła ani przedtem ani potem i nie przewiduje się wystąpienia jej w przyszłości. Każda transakcja na rzecz osób fizycznych dokumentowana jest fakturą, nie występuje żadna transakcja nie udokumentowana fakturą. Także ta transakcja była udokumentowana fakturą.

Sprzedaż przyczepy nie spowodowała obniżenia wskaźnika uprawniającego do zwolnienia do 80% lub poniżej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w dalszym ciągu Spółka mogła (może) korzystać ze zwolnienia z obowiązku używania kas rejestrujących z tytułu wskaźnika obrotu powyżej 80% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja miała miejsce w 2013 r. W związku z tym odnieść się należy do przepisów wówczas obowiązujących, tj. do przywoływanego już r.z.k.r. z 2012 r. Zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 r.z.k.r. z 2012 r. zwalniało się z obowiązku ewidencjonowania:

 • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części l załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części l załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie stosowało się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 1 lit. e) r.z.k.r. z 2012 r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku m.in. dostaw przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2).

Jeśli zatem przedmiotem dostawy była przyczepa (PKWiU 29.20.2), to wówczas nie można było zastosować zwolnienia z ewidencjonowania tej transakcji w kasie rejestrującej, także zwolnienia współczynnikowego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 r.z.k.r. z 2012 r.

Jak stanowi przepis § 5 ust. 7 i ust. 8 r.z.k.r. z 2012 r. w przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 1 r.z.k.r. z 2012 r. – czyli np. w przypadku sprzedaży towarów, o których mowa – zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, tracą moc z chwilą wykonania tej czynności.

Ani ten przepis, ani żaden inny przepis nie określał jednak terminów utraty prawa do zwolnienia z kasy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lub 4 r.z.k.r. z 2012 r. Można w związku z tym argumentować, że mimo sprzedaży towarów wymienionych w § 4 r.z.k.r. z 2012 r., zwolnienie z § 3 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 r.z.k.r. z 2012 r., nie straciło mocy. Żaden przepis bowiem nie określa terminu utraty tego właśnie zwolnienia z kasy rejestrującej.

W szczególności zastosowania nie ma tutaj przepis § 5 ust. 7 r.z.k.r. z 2012 r. Nie można w związku z tym uznać, że zwolnienie tzw. współczynnikowe traci moc z chwilą wykonania dostawy towarów wymienionych w § 4 r.z.k.r. z 2012 r.

Spółka zatem uważa, że sprzedaż przyczepy nie spowodowała utraty przysługującego Spółce zwolnienia współczynnikowego z kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), wydane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 111 ust. 8 ustawy. Jednak należy zauważyć, że w sprzedaż przyczepy, o której mowa we wniosku miała miejsce w grudniu 2013 r., zatem w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwanego dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w niniejszym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów.

Tak więc, zwolnienia te można podzielić na dwie grupy:

 1. zwolnienie podmiotowe – zwalniające z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej działalności podatnika,
 2. zwolnienie przedmiotowe – zwalniające z obowiązku ewidencjonowania tylko określone czynności wykonywane przez podatnika.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

I tak na podstawie załącznika do rozporządzenia zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są m.in.:

 • Dostawa wody w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36) – wskazana w poz. 3 załącznika,
 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych (PKWiU 37) – wskazane w poz. 4 załącznika,
 • Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1) – wskazany w poz. 24 załącznika.

Jak stanowi § 2 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w art. 21, 24 i 25 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są dokumentowane fakturą.

Z kolei zwolnienia podmiotowe, tj. dotyczące podmiotu określone zostały w § 3 rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Natomiast stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Jak stanowi § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Podkreślić należy, że stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku:

 1. dostaw:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
  12. płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;
 2. świadczenia usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Z powołanych przepisów wynika, że – w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – ustawodawca przewidział zwolnienia podmiotowe (§ 3), jak i przedmiotowe (§ 2) z tego obowiązku. Należy jednak zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w powołanym § 4 ust. 1 wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i 3. Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że na mocy § 4 ust. 2 rozporządzenia, przepisów ust. 1 pkt 1 lit. b-l nie stosuje się do zwolnień wynikających z poz. 33 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl § 5 ust. 5 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w pierwszym półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres.

W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział procentowy obrotu będzie do końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80%, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego (§ 5 ust. 6 rozporządzenia).

Natomiast, jak stanowi § 5 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku wykonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 1, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, tracą moc z chwilą wykonania tej czynności.

Na mocy § 5 ust. 8 rozporządzenia, w przypadku podatników wykonujących czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-l, którzy korzystają ze zwolnienia wynikającego z poz. 33 załącznika do rozporządzenia, przepisu ust. 7 nie stosuje się.

W § 5 ust. 7 rozporządzenia zawarto uregulowanie stanowiące o tym, że podatnik traci prawo do zwolnienia z tytułu limitu obrotów w przypadku wykonania czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie lub wykonują czynności wyłączone ze zwolnienia (wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2) w ogóle nie mogą korzystać z tytułu zwolnieniowego wynikającego z limitu obrotu (zwolnienia podmiotowego), W stosunku do pozostałych czynności, innych niż wymienione w § 4 ust. 1 , podatnicy mogą korzystać z innych tytułów zwolnieniowych (podmiotowo-przedmiotowych określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przedmiotowych określonych w § 2 rozporządzenia), o ile spełniają odrębne warunki.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w stosunku do czynności uzdatniania i dostarczania wody (PKWiU 36), odprowadzania i oczyszczania ścieków (PKWiU 37) oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1), natomiast do pozostałej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych stosuje zwolnienie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia (zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe).

Jak wynika z § 5 ust. 7 rozporządzenia w przypadku wykonywania czynności o których mowa w § 4 podatnik traci zwolnienie podmiotowe (wynikające z limitu obrotu).

Natomiast poza czynnościami z § 4 rozporządzenia Wnioskodawca w stosunku do pozostałej sprzedaży może dalej stosować zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe określone w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz przedmiotowe określone w § 2 rozporządzenia (o ile spełnia odrębne warunki).

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka mogła (może) w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia z obowiązku używania kas rejestrujących w sytuacji, gdy udział procentowy obrotu był/jest w roku poprzednim wyższy niż 80%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego oraz we własnym stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.