ILPP2/4512-1-149/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym.
ILPP2/4512-1-149/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. ewidencjonowanie
 3. kasa
 4. kasa rejestrująca
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. zwolnienia przedmiotowe
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Ewidencje -> Ewidencja sprzedaży
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem w dniu 14 kwietnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje sprzedaż wytwarzanych przez siebie towarów przez Internet. Dostawa towarów na być prowadzona m.in. w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane będą przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu A). Zakupiony u Wnioskodawcy towar wysyłać będzie albo po uregulowaniu należności przez klienta albo przesyłką pobraniową na prośbę klienta.

Podatnik przechowywać będzie uzyskane z firmowego konta bankowego potwierdzenia poszczególnych wpłat oraz odpowiadające tym wpłatom dane z systemów: sprzedaży (sklepów internetowych), gdzie dokonano sprzedaży zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, której przelew dotyczył, indywidualny numer oferty, imię, nazwisko i dane adresowe kupującego.

W związku z powyższym na firmowe konto bankowe trafiać będą m.in. zbiorcze kwoty z konta A, wraz ze szczegółową specyfiką transakcji. W przypadku wpływu zbiorczej kwoty z „konta” A na konto bankowe podatnik przechowuje dane z firmowego konta bankowego potwierdzające te wpłaty. Zawierają one unikalny numer (IdT) wypłaty z systemu A, do tego posiada potwierdzenie wypłaty z A, które również zawiera ten sam unikalny numer (IdT) wypłaty oraz zestawienie wpłat na konto A od kupujących. W zestawieniu tym podana jest unikalna nazwa nick kupującego, tytuł oraz numer aukcji, wpłaconą kwotę, datę wpłaty, numer wpłaty.

Podatnik w żadnym z przypadków nie przyjmuje gotówki fizycznie.

Dodatkowo, każda transakcja dokonywana za pośrednictwem sklepu bądź platformy A. umożliwia pełną jej identyfikację, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, w danych transakcji zakupu potwierdzany jest przedmiot umowy, cena indywidualna transakcji, cena jednostkowa poszczególnych składników w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu oraz inne dane identyfikacyjne.

Każda transakcja kupna-sprzedaży jest możliwa do zdefiniowania z imienia i nazwiska kupującego. Dla każdej transakcji wystawiana jest papierowa wersja Dowodu Sprzedaży (bądź rachunku, na specjalne życzenie klienta), przypisana do określonej umowy kupna-sprzedaży, a kopie tych dokumentów są przechowywane przez sklep. Tym samym, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że przedmiotem sprzedaży, o której mowa we wniosku ORD, nie są żadne towary wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014, poz. 1544).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej opisaną we wniosku Zainteresowany ma obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasje fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382), zwolniona z obowiązku ewidencjonowania, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r., jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

 • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Według oceny Zainteresowanego, jeżeli wpłaty za wysyłkową dostawę towarów w całości będą dokonywane na rachunek bankowy podatnika (zarówno bezpośrednio przez ostatecznego odbiorcę, jak i przez firmy kurierskie, które otrzymywane od kupującego należności będą wpłacały na konto bankowe podatnika oraz za pośrednictwem serwisu A), to na podstawie wyżej wymienionych przepisów podatnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrującej od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei § 3 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Na mocy § 5 ust. 2 rozporządzenia – w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 powołanego załącznika do rozporządzenia wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
 • dostawca towarów otrzymuje zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • przedmiotem dostawy nie są towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia.

§ 4 Rozporządzenia określa przypadki, w których dostawy określonych towarów wykluczają zastosowanie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, jednakże jak wskazał Wnioskodawca przedmiotem sprzedaży, o której mowa we wniosku, nie są żadne towary wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania można korzystać w przypadku sprzedaży w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) po spełnieniu ww. warunków. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca planuje sprzedaż wytwarzanych przez siebie towarów przez Internet. Dostawa towarów na być prowadzona m.in. w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane będą przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu A). Zakupiony u Wnioskodawcy towar wysyłać będzie albo po uregulowaniu należności przez klienta albo przesyłką pobraniową na prośbę klienta.

Podatnik przechowywać będzie uzyskane z firmowego konta bankowego potwierdzenia poszczególnych wpłat oraz odpowiadające tym wpłatom dane z systemów: sprzedaży (sklepów internetowych), gdzie dokonano sprzedaży zawierające co najmniej: nazwę (tytuł) aukcji/oferty, której przelew dotyczył, indywidualny numer oferty, imię, nazwisko i dane adresowe kupującego.

W związku z powyższym na firmowe konto bankowe trafiać będą m.in. zbiorcze kwoty z konta A, wraz ze szczegółową specyfiką transakcji. W przypadku wpływu zbiorczej kwoty z „konta” A na konto bankowe podatnik przechowuje dane z firmowego konta bankowego potwierdzające te wpłaty. Zawierają one unikalny numer (IdT) wypłaty z systemu A, do tego posiada potwierdzenie wypłaty z A, które również zawiera ten sam unikalny numer (IdT) wypłaty oraz zestawienie wpłat na konto A od kupujących. W zestawieniu tym podana jest unikalna nazwa nick kupującego, tytuł oraz numer aukcji, wpłaconą kwotę, datę wpłaty, numer wpłaty.

Podatnik w żadnym z przypadków nie przyjmuje gotówki fizycznie.

Dodatkowo, każda transakcja dokonywana za pośrednictwem sklepu bądź platformy A. umożliwia pełną jej identyfikację, tj. każdy klient dokonujący zakupu staje się unikalnym użytkownikiem, w danych transakcji zakupu potwierdzany jest przedmiot umowy, cena indywidualna transakcji, cena jednostkowa poszczególnych składników w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu oraz inne dane identyfikacyjne.

Każda transakcja kupna-sprzedaży jest możliwa do zdefiniowania z imienia i nazwiska kupującego. Dla każdej transakcji wystawiana jest papierowa wersja Dowodu Sprzedaży (bądź rachunku, na specjalne życzenie klienta), przypisana do określonej umowy kupna-sprzedaży, a kopie tych dokumentów są przechowywane przez sklep. Tym samym, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W odniesieniu do powyższych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że jeżeli dostawa towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), a zapłaty za zakupione produkty dokonywane będą przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu A), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana, to dostawa ta wypełnia warunki do zwolnienia z obowiązku jej ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Ponadto, co do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj A) tut. Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem poczty, banku na rachunek bankowy podatnika za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, w przypadku, gdy płatność zapłaty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje za pośrednictwem poczty, banku, na rachunek bankowy podatnika, płatności elektronicznych (przelew bankowy na konto oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu A) i w sytuacji, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Spółka – na podstawie zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.