ILPP2/4512-1-142/16-4/OA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony w dniu 9 maja 2016 r. o brakujące elementy opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta z 10 grudnia 1976 r. Z mocy prawa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (art. 113 ustawy o VAT). Podstawowym celem działalności Wnioskodawcy jest realizowanie funkcji lokalnych w zakresie pozyskiwania przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Podstawowymi zadaniami są:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 2. edukacja kulturalna wychowanie przez sztukę;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 4. animacja społecznego obiegu historycznie utrwalanych wartości kultury oraz zapewnienie warunków do współtworzenia wartości kulturalnych;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. działalność zmierzająca do ochrony elementów tożsamości kulturowej swojego środowiska i regionu;
 7. organizacja imprez rozrywkowych, sportowych oraz festynów rekreacyjnych.

Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza w pełni na realizację zadań statutowych. Instytucja pobiera opłaty od uczestników zajęć warsztatowych z zakresu edukacji kulturalno - artystycznej w dziedzinie: muzyki, tańca, teatru, plastyki, ceramiki. Prowadzi sprzedaż biletów wstępu na organizowane koncerty i spektakle. Od 2 kwietnia 2013 r. wpłaty gotówkowe od osób fizycznych ewidencjonowane są za pomocą kasy fiskalnej. W roku 2013, 2014, 2015 i 2016 wystąpiły wpłaty od osób fizycznych bezpośrednio na rachunek bankowy, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów odpowiednio z dnia 29 listopada 2012 r., pkt 37 załącznika oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r., pkt 38 załącznika nie były dodatkowo ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. W myśl przepisów ww. rozporządzeń korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie wykazu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, ponieważ wpłaty były dokonywane za świadczone usługi kulturalne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w całości za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnej czynności dotyczyła wpłata. Łączny przychód z tytułu sprzedaży biletów, opłat za zajęcia, sprzedaży usług kulturalnych nie przekroczył w poszczególnych latach 2013 - 2016 kwoty 100 000 zł.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 maja 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży za dany dzień, o której mowa w art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z póżn zm.). Ewidencja ta prowadzona jest na podstawie dobowych raportów z kasy fiskalnej oraz wyciągów bankowych za dany dzień, i jest prowadzona odrębnie od jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Wnioskodawca jako samorządowa instytucja kultury posiada odrębną podmiotowość prawną;
 3. Klasyfikacja statystyczna czynności, które Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które to czynności zapłatę otrzymuje na rachunek bankowy znajdują się w Dziale 90 Usługi Kulturalne i Rozrywkowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca powinien „fiskalizować” wpłaty na rachunek bankowy za konkretne czynności od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadcząc usługę otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności wpłata dotyczy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Tabela II sprzedaż dotycząca szczególnych czynności poz. 38. Wnioskodawca jest zwolniony z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wpłat za świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdyż za świadczone usługi otrzymuje w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem banku odpowiednio na swój rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności wpłata dotyczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Ponadto, obowiązek ten dotyczy sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, w myśl § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za które zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest ponadto, aby, w przypadku świadczenia usług, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła.

Zatem w przypadku świadczenia usług, w tym również usług kulturalnych istotne jest aby łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • zapłata za dostarczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta z 10 grudnia 1976 r. Z mocy prawa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT (art. 113 ustawy o VAT). Podstawowym celem działalności jest realizowanie funkcji lokalnych w zakresie pozyskiwania przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Podstawowymi zadaniami są:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 2. edukacja kulturalna wychowanie przez sztukę;
 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 4. animacja społecznego obiegu historycznie utrwalanych wartości kultury oraz zapewnienie warunków do współtworzenia wartości kulturalnych;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 6. działalność zmierzająca do ochrony elementów tożsamości kulturowej swojego środowiska i regionu;
 7. organizacja imprez rozrywkowych, sportowych oraz festynów rekreacyjnych.

Wnioskodawca może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza w pełni na realizację zadań statutowych. Instytucja pobiera opłaty od uczestników zajęć warsztatowych z zakresu edukacji kulturalno - artystycznej w dziedzinie: muzyki, tańca, teatru, plastyki, ceramiki. Prowadzi sprzedaż biletów wstępu na organizowane koncerty i spektakle. Od 2 kwietnia 2013 r. wpłaty gotówkowe od osób fizycznych ewidencjonowane są za pomocą kasy fiskalnej. W roku 2013, 2014, 2015 i 2016 wystąpiły wpłaty od osób fizycznych bezpośrednio na rachunek bankowy, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów odpowiednio z dnia 29 listopada 2012 r., pkt 37 załącznika oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r., pkt 38 załącznika nie były dodatkowo ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej. W myśl przepisów ww. rozporządzeń korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie wykazu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, ponieważ wpłaty były dokonywane za świadczone usługi kulturalne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w całości za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnej czynności dotyczyła wpłata. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży za dany dzień. Ewidencja ta prowadzona jest na podstawie dobowych raportów z kasy fiskalnej oraz wyciągów bankowych za dany dzień, i jest prowadzona odrębnie od jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawca jako samorządowa instytucja kultury posiada odrębną podmiotowość prawną. Klasyfikacja statystyczna czynności, które Wnioskodawca świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które to czynności zapłatę otrzymuje na rachunek bankowy znajdują się w klasyfikacji PKWiU w Dziale 90 Usługi Kulturalne i Rozrywkowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie sklasyfikowanym w PKWiU w Dziale 90 nie zostały wskazane wprost w I części załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., oraz do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Jednak z opisu sprawy wynika, że zostały spełnione wszystkie wcześniej wskazane warunki zwalniające z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 37 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż usług kulturalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które Wnioskodawca otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem banku odpowiednio na rachunek bankowy korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. oraz § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.