ILPP2/443-1169/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz w zakresie obowiązku dokumentowania przedmiotowej sprzedaży rachunkiem/fakturą.
ILPP2/443-1169/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. kasa
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek ewidencyjny
 4. towar
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku dokumentowania przedmiotowej sprzedaży rachunkiem/fakturą.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz w zakresie obowiązku dokumentowania przedmiotowej sprzedaży rachunkiem/fakturą. Wniosek uzupełniono 13 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od wielu lat prowadzi działalność (OSK) w zakresie szkolenia osób w nauce jazdy kat. B. Od stycznia 2013 r. szkoły nauki jazdy zostały objęte obowiązkiem rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Od 2013 r. wszystkie przychody rejestruje na kasie fiskalnej. Zainteresowany nie jest VAT-owcem.

Obecnie Wnioskodawca chce poszerzyć swoją działalność i otworzyć sklep internetowy z odzieżą dziecięcą w formie wysyłkowej. Odbiorcami towarów Zainteresowanego będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Środki, za zakupiony w sklepie Wnioskodawcy towar, wpływać będą na jego rachunek bankowy (płatność przelewem lub przez kuriera na konto).

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany poinformował, że za sprzedany w sklepie internetowym towar środki pieniężne w całości wpływać będą na jego konto bankowe. Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie będzie wynikać kiedy i co konkretnie sprzedał oraz komu (dane nabywcy z adresem), a zapłata za towar będzie przyporządkowana konkretnej sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy każdy wpływ środków na konto, Wnioskodawca będzie musiał ewidencjonować na kasie fiskalnej, czy wystarczy do każdej wpłaty wystawić rachunek...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych są zobowiązani do ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zwolnienie z takiego obowiązku podlega dostawa towarów systemie wysyłkowym (poczta lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje na konto bankowe, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodu (rachunków, faktur) dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnej dostawy zapłata dotyczy. Zainteresowany uważa, że wystawiając do każdej wpłaty rachunek/fakturę na klienta nie musi on dodatkowo ewidencjonować tej sprzedaży na kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz nieprawidłowe w zakresie obowiązku dokumentowania przedmiotowej sprzedaży rachunkiem/fakturą.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż rozumie się – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. I tak, w ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2012 r. przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 36 ww. załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. wskazano, że czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres)..

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. również przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie wskazane w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. jest zwolnieniem dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika – zwolnieniem przedmiotowym.

Zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy w tym jego adres)..

Zatem kwestia zwolnienia od podatku na podstawie zarówno poz. 36 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. jak i poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z ich zapisu.

A zatem, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można stosować jeżeli:

 • zapłata za wykonaną czynność w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie szkolenia osób w nauce jazdy kat. B od stycznia 2013 r. szkoły nauki jazdy zostały objęte obowiązkiem rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Od 2013 r. wszystkie przychody rejestruje na kasie fiskalnej. Obecnie Wnioskodawca zamierza poszerzyć swoją działalność i otworzyć sklep internetowy z odzieżą dziecięcą w formie wysyłkowej. Odbiorcami towarów Zainteresowanego będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Środki za zakupiony, w sklepie Wnioskodawcy, towar wpływać będą na jego rachunek bankowy (płatność przelewem lub przez kuriera na konto). Zainteresowany poinformował, że za sprzedany w sklepie internetowym towar środki pieniężne w całości wpływać będą na jego konto bankowe. Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję sprzedaży, z której jednoznacznie będzie wynikać kiedy i co konkretnie sprzedał oraz komu (dane nabywcy z adresem), a zapłata za towar będzie przyporządkowana konkretnej sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca dokonujący sprzedaży odzieży dziecięcej w formie wysyłkowej – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na terytorium kraju – będzie miał prawo do zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży tych towarów – do 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. a od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia z dnia 4 listopada 2014 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy każdy wpływ środków na konto, Wnioskodawca będzie musiał ewidencjonować na kasie fiskalnej, czy wystarczy do każdej wpłaty wystawić rachunek.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) – jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106b ust. 2 ustawy – podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy – na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zatem, na żądanie nabywcy towaru zgłoszone w terminie określonym w art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy – Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jak wynika z powyższych przepisów – przedsiębiorcy zwolnieni od podatku VAT lub którzy wykonują czynności zwolnione od podatku VAT nie muszą potwierdzać każdej dokonanej sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dokumentem sprzedaży. Mają natomiast obowiązek wystawić dokument tylko, jeśli nabywca towaru/świadczonej usługi sobie tego zażyczy.

Zauważyć jednak należy, że jeśli przedsiębiorca zostanie poproszony o wystawienie tego dokumentu, to od 1 stycznia 2014 r. tym dokumentem jest faktura, a nie rachunek. Bowiem, według § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) – faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Natomiast w myśl § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia – faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g. Z powyższego wynika, że faktury wystawiane przez przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 u st. 1 i 9 ustawy, zawierają mniejszy zakres danych, który różni się w zależności od podstawy zwolnienia.

Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawionego dokumentu nazwą „faktura”, dokument ten jednak musi zawierać dane wymagane dla faktury i wtedy też będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ustawy o VAT, niezależnie od tego, czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy „fakturą”. Wskazane jest jednak – w świetle nowych przepisów – nazywanie wystawianych dokumentów „fakturami”.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonujący sprzedaży odzieży dziecięcej w formie wysyłkowej – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na terytorium kraju – będzie miał prawo do zwolnienia z ewidencjonowania dostawy tych towarów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – do 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. a od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia z dnia 4 listopada 2014 r.

Przy czym w sprawie będącej przedmiotem wniosku prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika wprost z przepisów rozporządzenia w sprawie kas rejestracyjnych.

Nie jest natomiast w żaden sposób uzależnione od wystawianych dokumentów – rachunków lub faktur.

W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Obowiązek wystawiania faktur VAT wynika z powołanego wyżej art. 106b ustawy i wskazuje w jakich okolicznościach sprzedawca/usługodawca jest zobowiązany ją wystawić.

Tym samym, jeśli Zainteresowany będzie dokonywał sprzedaży odzieży dziecięcej przez internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych to tylko na żądanie nabywcy towaru Zainteresowany jest obowiązany wystawić fakturę VAT.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.