ILPP2/443-1150/14-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznych szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznych szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznych szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina świadczy usługę odpłatnego udostępniania na rzecz korzystających z szaletu miejskiego, stanowiącego własność Gminy. Szalet został nabyty przez Gminę od podmiotu zewnętrznego. który wystawił na nią z tego tytułu fakturę z wykazaną kwotą VAT.

Szalet miejski wyposażony jest we wrzutnik monet, przez co nie wymaga obecności osoby, która pobierałyby opłaty za jego udostępnianie. Otwiera się on automatycznie, po wrzuceniu do wrzutnika monety o odpowiednim nominale i również automatycznie się zamyka. Nie jest on przeznaczony do korzystania nieodpłatnego. Opłaty za korzystanie z przedmiotowej toalety stanowią dochód Gminy.

Administrowaniem przedmiotowym szaletem, w imieniu i na rzecz Gminy, zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będący samorządowym zakładem budżetowym Gminy (dalej: ZGKiM). Dla celów prowadzonej działalności ZGKiM dokonał rejestracji na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny (odrębnie od Gminy), posiada własny numer NIP, dokumentuje wykonywane przez siebie czynności fakturami VAT (względnie rachunkami), ujmuje je w rejestrach i deklaracjach VAT, rozlicza podatek należny i naliczony.

Pracownicy ZGKiM utrzymują szalet w należytym porządku oraz okresowo dokonują otwarcia automatu wrzutowego i opróżnienia jego zawartości. Opłaty dokonane za pośrednictwem automatu wrzutowego są w całości przekazywane na konto Gminy. Z czynności tej pracownicy ZGKiM sporządzają raport dokumentujący wartość środków pieniężnych zawartych we wrzutniku monet za dany okres, który jest przekazywany Gminie wraz z pobranymi opłatami za świadczone na rzecz Gminy usługi ZGKiM wystawia Gminie faktury VAT.

ZGKiM ponosi bieżące wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, w tym w szczególności koszty wody, przeglądów i środków sanitarnych. Wydatki te są dokumentowane przez dostawców/usługodawców wystawionymi na ZGKiM fakturami VAT z wykazanymi kwotami VAT naliczonego. Gmina zaś ponosi koszty administrowania niniejszym szaletem, z tytułu którego ZGKiM wystawia na Gminę faktury VAT. Opłata za administrowanie obejmuje sumę kosztów bieżących, które ZGKiM ponosi w związku z funkcjonowaniem szaletu miejskiego, jak również uwzględnia wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez ZGKiM usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznego szaletu miejskiego Gmina zobowiązana jest do ewidencji uzyskiwanych przychodów za pomocą kasy rejestrującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie jest zobowiązana do ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznych szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowani kas rejestrujących.

Jednocześnie, stosownie do brzmienia § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 40 ww. załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  1. w bilonie lub banknotach, lub
  2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W świetle powyższych regulacji, zdaniem Gminy, w przedmiotowej sytuacji, nie jest ona zobowiązana do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług udostępniania szaletu miejskiego za pomocą kasy rejestrującej. Szalet ten jest bowiem wyposażony w automatyczny, bezobsługowy system wrzutników monet. Zdaniem Gminy na powyższe nie ma wpływu fakt, iż automatyczny mechanizm pobierania opłat, w który wyposażony jest szalet, nie posiada funkcji wydawania biletów, czy jakichkolwiek potwierdzeń płatności. Gmina bowiem regularnie, raz w miesiącu, po opróżnieniu wrzutników monet sporządza raporty dokumentujące wartość wyświadczonych w przedmiotowym zakresie usług. Z dokumentu tego jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, bowiem we wrzutnikach monet znajdują się wyłącznie płatności za korzystanie z szaletów miejskich.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2011 r. o sygn. IBPP4/443-1813/10/AZ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, iż „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ma zamiar uruchomić myjnię samochodową bezdotykową, bezobsługową. Z myjni będą korzystały przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Myjnia samochodowa działa w ten sposób, że posiada automat wrzutowy, do którego klient wrzuca pieniądze, a następnie wybiera program mycia. Z powołanych powyżej przepisów wyniku, iż w sytuacji, gdy usługi są świadczone na zasadzie samoobsługi, a należność jest przyjmowana w systemie bezobsługowym w bilonie lub banknotach, nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z (tytułu świadczenia ww. usług za pomocą kasy rejestrującej”.

W konsekwencji, zdaniem Gminy, w przedmiotowej sytuacji spełniona jest przesłanka warunkująca możliwość korzystania przez Gminę ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu świadczonych usług udostępniania szaletów miejskich za pomocą kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ informuje, od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), zwane dalej nowym rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 nowego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do nowego rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności, w poz. 41 usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  1. w bilonie lub banknotach, lub
  2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem automatycznych szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast w pozostałych zakresach wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia w dniu 9 stycznia 2015 r. o nr ILPP2/443-1150/14-2/AK oraz ILPP2/443-1150/14-4/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.