ILPP2/443-1099/14-2/MN | Interpretacja indywidualna

W zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, danych sprzedawcy znajdujących się na paragonach fiskalnych, wystawiania faktur VAT na żądanie nabywcy oraz odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych – własna oraz w imieniu i na rzecz innego podmiotu
ILPP2/443-1099/14-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. faktura VAT
 3. instalacja kasy rejestrującej
 4. kasa
 5. kasa rejestrująca
 6. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 7. odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
 8. paragon fiskalny
 9. paragony
 10. pośrednictwo
 11. sprzedawca
 12. sprzedaż
 13. sprzedaż za pośrednictwem
 14. treść faktury
 15. umowa pośrednictwa
 16. wydatki na zakup kasy rejestrującej
 17. wystawca faktury
 18. zwrot kosztów
 19. zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, danych sprzedawcy znajdujących się na paragonach fiskalnych, wystawiania faktur VAT na żądanie nabywcy oraz odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, danych sprzedawcy znajdujących się na paragonach fiskalnych, wystawiania faktur VAT na żądanie nabywcy oraz odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka wnosi o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”), które obowiązują od 1 maja 2004 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163; dalej: „Rozporządzenie w sprawie ulgi”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 363; dalej: „Rozporządzenie”), które obowiązują od 1 kwietnia 2013 r.

Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie handlu detalicznego. Będzie zatem dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w konsekwencji będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (przewidywany obrót będzie przekraczał 20 tysięcy złotych). W celu realizacji tego obowiązku Spółka zakupi kasy rejestrujące (drukarki fiskalne). Obecnie Spółka nie dokonuje i nigdy nie dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Spółka nie posiada i nigdy nie posiadała kas rejestrujących.

Spółka ma również zamiar prowadzić sprzedaż towarów w imieniu innego podmiotu z grupy, zwanego dalej Podmiotem – zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Prowadzenie sprzedaży przez Spółkę w imieniu Podmiotu będzie się odbywało w zamian za określone wynagrodzenie (prowizję), na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Spółką a Podmiotem. Z uwagi na fakt, że sprzedaż dokonywana w imieniu Podmiotu będzie podlegać obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, Spółka zobowiąże się w zawartej umowie do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu własnych kas. Niewykluczone również, że na analogicznych zasadach Spółka będzie prowadziła sprzedaż towarów w imieniu, innego niż Podmiot, podmiotu z grupy, zwanego dalej Podmiotem 2.

Z uwagi na konieczność dopełnienia wielu kwestii związanych z rozpoczęciem prowadzenia przez Spółkę działalności oraz sprzedaży z wykorzystaniem kas rejestrujących we własnym imieniu oraz imieniu Podmiotu, może się zdarzyć, że w pierwszej kolejności rozpoczęta zostanie sprzedaż w imieniu Podmiotu (rejestrowana na kasach fiskalnych Spółki na rzecz Podmiotu), a dopiero później sprzedaż własna przez Spółkę.

W konsekwencji możliwe jest różne przeznaczenie kas nabytych przez Spółkę:

 • część nabytych przez Spółkę kas rejestrujących będzie wykorzystywana wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2 i nie będzie na nich rejestrowana sprzedaż własna Spółki;
 • na części kas będzie ewidencjonowana sprzedaż zarówno Spółki, jak i Podmiotu lub Podmiotu 2 (tzn. w ramach jednej transakcji – jednego paragonu fiskalnego będzie ewidencjonowana sprzedaż towarów należących do dwóch rożnych podmiotów – Spółki i Podmiotu lub Podmiotu 2);
 • część kas będzie natomiast wykorzystywana wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej przez Spółkę we własnym imieniu.

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji (czy to sprzedaży własnej czy dokonywanej w imieniu Podmiotu), Spółka złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Zawiadomienie obejmie wszystkie nabyte przez Spółkę kasy rejestrujące – będzie zawierać informację o ich liczbie i miejscu (adresie) ich używania, przy czym część kas rejestrujących będzie stanowiła kasy rezerwowe. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji każdej kasy Spółka złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących poszczególnych kas. Spółka rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w dniu rozpoczęcia sprzedaży podlegającej ewidencjonowaniu, dokonywanej w imieniu własnym lub w imieniu Podmiotu (w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej). Spółka będzie posiadała dowód zapłaty całej należności za wszystkie zgłoszone przez nią kasy rejestrujące.

W momencie dokonywania sprzedaży zarówno Spółka, Podmiot i Podmiot 2 będą zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jednocześnie we własnym imieniu, jak i w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będzie miał zastosowanie § 5 Rozporządzenia, tzn. Spółka będzie zobowiązana do ewidencjonowania na kasach będących jej własnością obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży własnej oraz dokonywanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2...
 2. Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) wyłącznie w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będzie miał zastosowanie § 5 Rozporządzenia, tzn. Spółka będzie zobowiązana do ewidencjonowania na kasach będących jej własnością obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2...
 3. Czy w sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jednocześnie we własnym imieniu, jak i w imieniu Podmiotu, to czy będzie możliwe, zgodnie z § 5 Rozporządzenia:
  1. ewidencjowanie na części kas rejestrujących Spółki wyłącznie sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, a na części kas rejestrujących Spółki sprzedaży własnej oraz sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2...
  2. ewidencjonowanie na tej samej kasie fiskalnej (w tym w ramach jednego paragonu) sprzedaży towarów Spółki oraz sprzedaży towarów w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2...
 4. W przypadku realizowania przez Spółkę sprzedaży w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, dane którego podmiotu jako sprzedawcy powinny znajdować się na paragonach – Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będącego właścicielem towaru, czy Spółki będącej właścicielem kas rejestrujących i prowadzącej sprzedaż...
 5. Czy w przypadku realizowania przez Spółkę sprzedaży w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, podmiotem zobowiązanym do wystawienia faktury na żądanie nabywcy towaru będzie odpowiednio Podmiot lub Podmiot 2 czy Spółka...
 6. Czy na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT Spółce będzie przysługiwać prawo odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym Spółka rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej w imieniu Podmiotu, jeżeli rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w imieniu Podmiotu nastąpi wcześniej (we wcześniejszym okresie) niż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej we własnym imieniu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jednocześnie we własnym imieniu, jak i w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będzie miał zastosowanie § 5 Rozporządzenia, tzn. Spółka będzie zobowiązana do ewidencjonowania na kasach będących jej własnością obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży własnej oraz dokonywanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2.

Ad. 2.

W sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), wyłącznie w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będzie miał zastosowanie § 5 Rozporządzenia, tzn. Spółka będzie zobowiązana do ewidencjonowania na kasach będących jej własnością obrotu i podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2...

Ad. 3.

W sytuacji, gdy Spółka będzie dokonywała sprzedaży (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) jednocześnie we własnym imieniu, jak i w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, będzie możliwe zgodnie z § 5 Rozporządzenia zarówno:

 1. ewidencjowanie na części kas rejestrujących Spółki wyłącznie sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, a na części kas rejestrujących Spółki sprzedaży własnej oraz sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2 oraz
 2. ewidencjonowanie sprzedaży własnej oraz realizowanej w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2 na jednym paragonie.

Ad. 4.

Wnioskodawca uważa, że na paragonach fiskalnych powinny znajdować się dane Spółki, jako podmiotu prowadzącego sprzedaż.

Ad. 5.

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży przez Spółkę towarów w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, to Podmiot lub Podmiot 2 jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż (na żądanie nabywcy towaru).

Ad. 6.

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, będzie jej przysługiwać prawo odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym Spółka rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży dokonywanej w imieniu Podmiotu, jeżeli rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w imieniu Podmiotu nastąpi wcześniej (we wcześniejszym okresie) niż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży dokonywanej we własnym imieniu.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

W zakresie dotyczącym przedmiotowego zapytania w szczególności obowiązują następujące przepisy:

 • zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 • zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani używać kas zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
 • zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 7 oraz ust. 3b ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b, na podstawie którego podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (przepis ten dopuszcza zatem możliwość rejestracji sprzedaży towarów na rzecz i w imieniu innych podatników);
 • zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Istotne jest również dokonanie analizy przepisów Rozporządzenia:

 • zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia, podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu;
 • zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia, w przypadku, gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podmiotów;
 • zgodnie z § 5 pkt 3 Rozporządzenia, przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane przepisy ustawy o VAT i Rozporządzenia, należy stwierdzić, że umożliwiają one prowadzenie sprzedaży towarów Podmiotu przez Spółkę, która będzie zobligowana do jej rejestracji na kasie fiskalnej.

Ad. 1, 2, 3a i 3b

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż, zgodnie z zapisem art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z art. 111 ust. 3a pkt 1, 5 i 7 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m.in.:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
 • używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3b ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Powyżej wskazane zasady ustawowe znajdują również odzwierciedlenie we wskazywanych wyżej przepisach § 5 Rozporządzenia.

Zdaniem Spółki oznacza to, że konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży własnej Spółki i sprzedaży prowadzonej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2 w taki sposób, aby było możliwe obliczenie osiąganych obrotów przez Spółkę i Podmiot lub Podmiot 2.

Podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. (sygnatura: IPPP2/443-1398/13-3/KOM), w której stwierdził: „Rozpatrując kwestię obowiązku rejestrowania przez Wnioskodawcę sprzedaży produktów, dokonywanej przez niego w imieniu i na rzecz P., przy zastosowaniu należących do niego kas rejestrujących (pytanie nr 1), należy zauważyć, że stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) i pkt 7 ustawy <o Vat – red.>, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Z kolei, jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Powyższy przepis (tj. art. 111 ust. 3b ustawy) ustanawia wyjątek od zasady, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w sytuacji, gdy poza sprzedażą towarów/usług zleceniodawcy podmiot (zleceniobiorca) dokonuje sprzedaży własnych towarów bądź usług”.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2013 r. (sygnatura: ILPP2/443-1158/12-2/AD): „Stosownie natomiast do treści art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników”.

Zdaniem Spółki, będzie możliwe ewidencjowanie na kasach rejestrujących Spółki wyłącznie sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, bądź w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek faktycznych, ewidencjowanie na części kas rejestrujących Spółki wyłącznie sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, a na części kas rejestrujących Spółki sprzedaży własnej oraz sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2. Opierając się na powyżej wskazanych przepisach, zdaniem Spółki dopuszczalne jest ewidencjonowanie sprzedaży własnej oraz realizowanej w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2 na jednym paragonie. Konieczne jest oczywiście zapewnienie możliwości określenia wartości sprzedaży własnej oraz prowadzonej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2 dla celów obliczenia osiąganego przez Spółkę i Podmiot i/lub Podmiot 2 obrotu oraz kwot podatku należnego. Przepis art. 111 ust. 3b ustawy o VAT wskazuje bowiem na konieczność faktycznego zaewidencjonowania sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innego podatnika, po to aby we właściwy sposób obliczyć obrót. Do obliczenia tej wartości nie jest niezbędne, aby wysokość zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży własnej była większa od zera (w takim przypadku bowiem wysokość obrotu będzie w całości stanowiła wartość sprzedaży realizowanej w imieniu innych podatników). Analogicznie, do obliczenia wysokości obrotu Spółki nie będzie istotne zrealizowanie jakiejkolwiek wartości sprzedaży w imieniu innych podatników.

Podsumowując, każda kasa rejestrująca posiadana przez Spółkę może być wykorzystywana w inny sposób, tj. na jednej kasie może być ewidencjonowana sprzedaż własna Spółki, na innej kasie – wyłącznie sprzedaż dokonywana przez Spółkę w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, a na kolejnym urządzeniu – zarówno sprzedaż własna Spółki, jak i sprzedaż realizowana w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2.

Ad. 4

Spółka stoi na stanowisku, że na paragonach fiskalnych wydawanych do sprzedaży zrealizowanej z wykorzystaniem kas rejestrujących Spółki, powinny znajdować się dane Spółki jako podmiotu prowadzącego sprzedaż, bez względu na to, czy dotyczy to sprzedaży własnej Spółki czy też sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2.

Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 1-3 Rozporządzenia, podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży własnej innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. W przypadku, gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Z powołanego wyżej § 5 Rozporządzenia wynika, że sprzedaż towarów należących do Podmiotu i/lub Podmiotu 2 przez Spółkę może się odbywać, przy czym powyższe kwestie powinny być uregulowane w stosownej umowie między tymi podmiotami.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Jak wynika z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, paragon fiskalny musi zawierać m.in.:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 • numer kolejny wydruku;
 • datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
 • logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Biorąc pod uwagę treść § 8 ust. 1 Rozporządzenia, paragon wystawiony przez Spółkę, dokumentujący sprzedaż w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2, musi zawierać dane dotyczące Spółki jako podmiotu prowadzącego sprzedaż (w tym jej nazwa, adres punktu sprzedaży oraz NIP), a dane Podmiotu lub Podmiotu 2 nie będą zamieszczone na paragonie.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach Ministra Finansów, m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2014 r. (sygnatura: IPPP2/443-1398/13-3/KOM), gdzie stwierdził: „Sprzedaż realizowana przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy powinna być ewidencjonowana przez zleceniobiorcę (o ile ciąży na nim taki obowiązek), stosownie do art. 111 ust. 3b ustawy ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi co do oznaczeń na wydrukach fiskalnych (nazwa, adres, NIP)”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 września 2013 r. (sygnatura: IPTPP4/443 -397/13-2/JM) stwierdził: „Sprzedaż realizowana przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy powinna być ewidencjonowana przez zleceniobiorcę (o ile ciąży na nim taki obowiązek), stosowanie do art. 111 ust. 3b ustawy ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi co do oznaczeń na wydrukach fiskalnych (nazwa, adres, NIP)”.

Podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 7 maja 2013 r. (sygnatura: ITPP1/443-141a/13/AJ), który uznał, że umieszczenie na paragonie danych Wnioskodawcy, jako podmiotu prowadzącego sprzedaż jest prawidłowe.

Również podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2013 r. (sygnatura: IPTPP4/443-699/13-4/UNR): „Należy jednak przyjąć, zdaniem Wnioskodawcy, że przez podatnika należy rozumieć podatnika będącego właścicielem kasy rejestrującej. Zatem paragon wystawiony przez Wnioskodawcę, dokumentujący sprzedaż w imieniu i na rzecz X, nie będzie musiał zawierać danych dotyczących X (w szczególności nazwy X i numeru identyfikacji podatkowej X). Na paragonie powinny być prezentowane jedynie dane dotyczące Wnioskodawcy (m.in. jego nazwa, adres jego punktu sprzedaży, oraz jego numer identyfikacji podatkowej). (...) Z kolei jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników”.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że na postawie brzmienia przepisów ustawy o VAT oraz Rozporządzenia, a także opierając się na utrwalonej linii interpretacyjnej organów podatkowych, na paragonach fiskalnych wydawanych do sprzedaży zrealizowanej z wykorzystaniem kas rejestrujących Spółki, powinny znajdować się dane Spółki jako podmiotu prowadzącego sprzedaż, bez względu na to, czy dotyczy to sprzedaży własnej Spółki, czy też sprzedaży realizowanej w imieniu Podmiotu lub Podmiotu 2.

Ad. 5

Zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży przez Spółkę towarów w imieniu Podmiotu i/lub Podmiotu 2, to odpowiednio Podmiot lub Podmiot 2 jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż (na żądanie nabywcy towaru), z uwagi na fakt, że to Podmiot lub Podmiot 2 jest sprzedawcą, a co za tym idzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego i wystawienia faktury.

Powyższe podejście znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach Ministra Finansów, m.in. interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2013 r. (sygnatura: ILPP2/443-1158/12-2/AD), gdzie uznano za prawidłowe stanowisko pytającego, że: „Każda transakcja sprzedaży dokonana w imieniu i na rzecz P. będzie zawsze dokumentowana fakturą wystawioną w imieniu i na rzecz P. Danymi na fakturze będą dane P. Wystawioną fakturą Zainteresowany będzie przekazywał P. natychmiast po dokonaniu sprzedaży.” oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2013 r. (sygnatura: IPTPP4/443 -397/13-2/JM), który uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ (...) każda transakcja sprzedaży dokonana w imieniu i na rzecz zleceniodawcy będzie zawsze dokumentowana fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę, w imieniu i na rzecz X.”.

Ad. 6

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Art. 111 ust. 4 wskazuje, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W myśl 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ulgi, odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej: „potwierdzeniem”;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Z kolei § 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ulgi stanowi, że odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Spółka podkreśla, że w stosunku do prowadzonej przez nią działalności nie powstał dotychczas obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących. Spółka nigdy nie ponosiła wydatków na zakup kas rejestrujących ani nie korzystała z ulgi, o której mowa art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących powstanie w Spółce po raz pierwszy w momencie rozpoczęcia sprzedaży w imieniu Podmiotu lub rozpoczęcia sprzedaży w imieniu własnym (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej). Z punktu widzenia zastosowania odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT nie ma znaczenia jakie jest źródło powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. Przepis ten nie wymaga, aby podatnik rozpoczął wykonywanie sprzedaży we własnym imieniu. Wiąże on zaistnienie prawa do ulgi jedynie z taktem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej we właściwym terminie.

Nie ulega wątpliwości że przesłanka ta zostanie przez Spółkę spełniona nawet, jeżeli przed rozpoczęciem sprzedaży własnej będzie wykonywać sprzedaż w imieniu Podmiotu i ewidencjonować ją przy użyciu własnych kas. Przyjmując, że przed tym terminem Spółka dokona odpowiedniego, pisemnego zgłoszenia kas i spełni pozostałe wymogi formalne określone przepisami Rozporządzenia w sprawie ulgi, spełni warunki przewidziane w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT i będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących, tzn. będzie miała prawo do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.