ILPP2/443-1025/14-2/EN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zakupu nowych kas rejestrujących i prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup tych kas rejestrujących oraz możliwości korzystania z kas fiskalnych z danymi spółdzielni przekształconej.
ILPP2/443-1025/14-2/ENinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. kasa rejestrująca
 3. następstwo prawne
 4. obowiązek ewidencyjny
 5. odliczenie wydatków na zakup kasy rejestrującej
 6. sukcesja
 7. ulga
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zakupu nowych kas rejestrujących i prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup tych kas rejestrujących oraz możliwości korzystania z kas fiskalnych z danymi spółdzielni przekształconej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zakupu nowych kas rejestrujących i prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup tych kas rejestrujących oraz możliwości korzystania z kas fiskalnych z danymi spółdzielni przekształconej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Spółdzielnia pracy – zamierza zgodnie z postanowieniami art. 203e – 203x ustawy prawo spółdzielcze dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowanym przekształceniem zrodził się po stronie Spółdzielni szereg wątpliwości natury podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Spółdzielnia złożyła równocześnie drugi wniosek ORD-IN zawierający pozostałe wątpliwości podatkowe w ramach innych przepisów podatkowych.

Przekształcenie Spółdzielni pracy w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ocenie podatnika determinowane jest następującymi uwarunkowaniami formalno-organizacyjnymi:

 1. Dniem przekształcenia jest data wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, a więc z dniem wpisu prawnie, organizacyjnie i gospodarczo funkcjonuje już spółka, a nie spółdzielnia.
 2. Postanowienie o wpisie spółki do rejestru dotrze do podatnika z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ dostarczane jest ono listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a w konsekwencji obrót gospodarczy, w tym sprzedaż przy wykorzystaniu kas rejestrujących, pomiędzy datą wpisu, a datą otrzymania informacji prowadzony będzie pod nazwą i numerem NIP spółdzielni przekształcanej.
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy, zgodnie z dyspozycją art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest następcą prawnym przekształcanej Spółdzielni.
 4. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP, co wynika z postanowień art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 5. Księgi Spółdzielni zamykane są na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w konsekwencji na dzień poprzedzający przekształcenie sporządzane jest sprawozdanie finansowe za okres od pierwszego dnia przyjętego roku obrotowego do dnia poprzedzającego przekształcenie. Odpowiednio w Spółce przekształconej księgi Spółki otwierane są z dniem przekształcenia, a zamykane na ostatni dzień przyjętego roku obrotowego. Za te okresy sporządzane są odrębne rozliczenia podatkowe. Kwestie zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości, natomiast konieczność rozliczenia podatkowego poszczególnych okresów ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6. System „jednego okienka” powoduje, że po dokonaniu wpisu przekształcenia sąd rejestrowy wysyła do właściwego urzędu skarbowego wniosek o rejestrację podatnika i nadanie mu numeru NIP, a w konsekwencji nadanie numeru NIP może nastąpić wiele dni po dacie przekształcenia, od której to daty funkcjonuje już Spółka przekształcona.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka przekształcona w związku z faktem nadania jej nowego numeru NIP powinna dokonać wymiany kas rejestrujących, a jeżeli tak to czy przysługuje jej odliczenie kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług... (pytanie nr 8 we wniosku)
 2. Czy spółka przekształcona może dokonać wymiany kas rejestrujących stopniowo, zgodnie z przedłożonym urzędowi skarbowemu harmonogramem, jednocześnie do czasu wymiany korzystać z kas rejestrujących z danymi spółdzielni przekształconej, w tym jej numerem NIP... (pytanie nr 10 we wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka przekształcona w związku z faktem nadania jej nowego numeru NIP powinna dokonać wymiany kas rejestrujących i przysługuje jej odliczenie kwoty, o której mowa w art. 111 ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Spółka przekształcona może dokonać wymiany kas rejestrujących stopniowo zgodnie z przedłożonym urzędowi skarbowemu harmonogramem, jednocześnie do czasu wymiany ma prawo korzystać z kas rejestrujących z danymi Spółdzielni przekształconej, w tym jej numerem NIP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 203g ustawy z dnia 16 września 2013 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443), przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię.

Na mocy art. 203h § 1 ustawy Prawo spółdzielcze – Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni.

Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowią inaczej (art. 203h § 2 ustawy Prawo spółdzielcze).

Członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 203h § 3 ustawy Prawo spółdzielcze).

W dniu przekształcenia spółdzielni pracy spółdzielcze umowy o pracę zawarte z członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony (art. 203h § 4 ustawy Prawo spółdzielcze).

Spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia (art. 203h § 5 ustawy Prawo spółdzielcze).

Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych regulują przepisy zawarte w art. 93 – 93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Natomiast w świetle art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Jak stanowi art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że następstwo podatkowe związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określonymi jako: przekształcenie, połączenie, podział osób prawnych. Należy zaznaczyć, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym. Z tychże względów wszelkie tego rodzaju sytuacje, nawet dostatecznie uzasadnione ekonomicznie, muszą mieć wystarczającą podstawę prawną aby można było wobec nich zastosować instytucję sukcesji podatkowej.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Spółdzielnia pracy – zamierza zgodnie z postanowieniami art. 203e – 203x ustawy prawo spółdzielcze dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie Spółdzielni pracy w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ocenie Wnioskodawcy determinowane jest następującymi uwarunkowaniami formalno-organizacyjnymi:

 • Dniem przekształcenia jest data wpisu Spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, a więc z dniem wpisu prawnie, organizacyjnie i gospodarczo funkcjonuje już Spółka, a nie Spółdzielnia,
 • Postanowienie o wpisie Spółki do rejestru dotrze do Wnioskodawcy z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ dostarczane jest ono listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a w konsekwencji obrót gospodarczy, w tym sprzedaż przy wykorzystaniu kas rejestrujących, pomiędzy datą wpisu, a datą otrzymania informacji prowadzony będzie pod nazwą i numerem NIP Spółdzielni przekształcanej.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia Spółdzielni pracy, zgodnie z dyspozycją art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest następcą prawnym przekształcanej Spółdzielni.
 • Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP, co wynika z postanowień art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
 • Księgi Spółdzielni zamykane są na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, a w konsekwencji na dzień poprzedzający przekształcenie sporządzane jest sprawozdanie finansowe za okres od pierwszego dnia przyjętego roku obrotowego do dnia poprzedzającego przekształcenie. Odpowiednio w Spółce przekształconej księgi Spółki otwierane są z dniem przekształcenia, a zamykane na ostatni dzień przyjętego roku obrotowego. Za te okresy sporządzane są odrębne rozliczenia podatkowe. Kwestie zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości, natomiast konieczność rozliczenia podatkowego poszczególnych okresów ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • System „jednego okienka” powoduje, że po dokonaniu wpisu przekształcenia sąd rejestrowy wysyła do właściwego urzędu skarbowego wniosek o rejestrację podatnika i nadanie mu numeru NIP, a w konsekwencji nadanie numeru NIP może nastąpić wiele dni po dacie przekształcenia, od której to daty funkcjonuje już Spółka przekształcona.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy Spółka przekształcona w związku z faktem nadania jej nowego numeru NIP powinna dokonać wymiany kas rejestrujących, a jeżeli tak to czy przysługuje jej odliczenie kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy Spółka przekształcona może dokonać wymiany kas rejestrujących stopniowo, zgodnie z przedłożonym urzędowi skarbowemu harmonogramem, jednocześnie do czasu wymiany korzystać z kas rejestrujących z danymi Spółdzielni przekształconej, w tym jej numerem NIP.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w niniejszym wniosku, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest kapitałową spółką handlową, powstanie w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej – Spółdzielni pracy.

Jak wynika z art. 93a § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa – osoba prawna powstała (tj. spółka kapitałowa), w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej (tj. spółdzielni pracy) – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby prawnej.

Efektem takiej regulacji jest fakt, że Spółka przekształcona (tj. powstała w wyniku przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest traktowana jako kontynuator swojego poprzednika i w związku z tym przechodzą na nią wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z późn. zm.) NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

 1. przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
 2. przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Z powyższego przepisu wynika, że Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej wskutek przekształcenia innej osoby prawnej (Spółdzielni pracy) zostanie nadany nowy numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 1. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy,
 2. dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem.

Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Natomiast stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (§ 2 pkt 12 rozporządzenia).

Stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia – paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 12. łączną kwotę podatku,
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Pamięć fiskalna to urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych (§ 2 pkt 11 rozporządzenia).

Ww. cecha pamięci fiskalnej powoduje brak możliwości zmiany/usunięcia danych w niej zapisanych m.in. numeru identyfikacji podatkowej podatnika NIP (sprzedawcy).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest dokonaniem fiskalizacji kasy.

Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).

Podkreślić należy, że kasy uprzednio stosowane przez podmiot przekształcany mogą być nadal stosowane przez Spółkę przekształconą jedynie wówczas, gdy nadal będą dochowane określone warunki stosowania tych kas, a w szczególności, gdy kasy te będą zapisywały w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej Spółki przejmującej, a paragony drukowane przez te kasy będą zawierały jej nazwę i NIP.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej jest urządzeniem umożliwiającym trwały zapis NIP bez możliwości jego zmiany. Zatem kasy rejestrujące użytkowane uprzednio przez podmiot wnoszący (Spółdzielnię pracy) będą mogły być użytkowane przez Spółkę przejmującą (Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) jedynie po dokonaniu przez uprawnionego serwisanta wymiany modułu pamięci fiskalnej.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że spółka kapitałowa (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała wskutek przekształcenia innej osoby prawnej (Spółdzielni pracy), której zostanie nadany nowy numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) nie będzie mogła użytkować kas rejestrujących Spółdzielni pracy.

W przypadku podjęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych powstała spółka przekształcona (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie zobowiązana do umieszczenia na drukowanych dla klientów paragonach nowej nazwy, danych adresowych a także właściwego dla tego podmiotu numeru NIP.

W przedmiotowej sprawie Spółka przekształcona (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) może:

 1. wymienić w dotychczas użytkowanych kasach rejestrujących pamięć fiskalną, w której na stałe zapisany jest NIP podmiotu przekształcanego (tj. Spółdzielni pracy) i nadal użytkować w przekształconej Spółce kasy z nowym numerem NIP (tj. Spółki) i nowymi danymi, lub
 2. wyrejestrować dotychczas użytkowane kasy, a Spółka przekształcona powinna zakupić nowe kasy i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy ich zastosowaniu z momentem dokonania przez siebie pierwszej sprzedaży.

Odnosząc się z kolei do kwestii odliczenia od podatku należnego kwoty na zakup nowych kas rejestrujących, tut. Organ wyjaśnia, że stosownie do zapisu art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Unormowanie to potwierdza również, że przedmiotowa ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązkiem ewidencjonowania. Oznacza to, że kolejne kasy, nabyte po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania, nie uprawniają podatnika do skorzystania z ustanowionej ulgi. Odnosi się to także do sytuacji, w której podatnik dokonuje rozszerzenia działalności, w związku z czym instalowane są nowe kasy, które są kasami nabytymi w celu wymiany starych modeli na nowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że z uwagi na fakt, że ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, zatem prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, to w sytuacji przekształcenia Spółdzielni pracy w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka przekształcona – jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.

Spółka kapitałowa powstała wskutek przekształcenia Spółdzielni pracy, w stosunku do której powstał już obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących – nie ma prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jest ona bowiem na gruncie przepisów ustawy o VAT traktowana jako następca prawny. Oznacza to, że Spółka przekształcona przejęła istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W konsekwencji, Spółka kapitałowa (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jako podmiot przekształcony nie ma podstawy prawnej do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując:

 • Spółka przekształcona (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) może wymienić w dotychczas użytkowanych kasach rejestrujących pamięć fiskalną, w której na stałe zapisany jest NIP podmiotu przekształcanego (tj. Spółdzielni pracy) i nadal użytkować w przekształconej Spółce kasy z nowym numerem NIP (tj. Spółki) i nowymi danymi, lub wyrejestrować dotychczas użytkowane kasy, a Spółka przekształcona powinna zakupić nowe kasy i rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy ich zastosowaniu od momentu dokonania przez siebie pierwszej sprzedaży. Tym samym we wszystkich punktach sprzedaży jako podmiot przekształcony Spółka musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas z nowymi danymi i nowym numerem NIP.
 • Spółka kapitałowa, jako podmiot przekształcony, będący następcą prawnym podmiotu przekształconego (Spółdzielni pracy) nie ma podstawy prawnej do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Spółka kapitałowa (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) powstała wskutek przekształcenia innej osoby prawnej (Spółdzielni pracy), której zostanie nadany nowy numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) nie będzie mogła użytkować kas rejestrujących Spółdzielni pracy z jej danymi oraz z jej numerem NIP.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej obowiązku zakupu nowych kas rejestrujących i prawa do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup tych kas rejestrujących oraz możliwości korzystania z kas fiskalnych z danymi spółdzielni przekształconej (pytania oznaczone we wniosku nr 8 i 10). Natomiast pozostała część wniosku została rozstrzygnięta w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.