IBPP3/4512-99/15/JP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - usługi fotograficzne, filmowe przekazywane na płycie DVD lub BluRay
IBPP3/4512-99/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. limit
  3. obrót
  4. płyta CD
  5. płyta DVD
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawczyni są usługi fotograficzne oraz usługi filmowania. Działalność założona została w maju 2014 r. W związku z przekroczeniem przez Wnioskodawczynie limitu 20 tys. zł zwolnionych z posiadania kasy fiskalnej, Wnioskodawczyni zakupiła terminowo kasę fiskalną i w dniu jej rejestracji w Urzędzie Skarbowym urzędnik poinformował Ją, że kasę powinna mieć od początku prowadzenia działalności, ponieważ do nagrywania używa kart pamięci w aparacie/kamerze, a finalny efekt oddaje na płycie DVD lub BluRay.

Po telefonicznym kontakcie z Krajową Informacją Podatkową, Wnioskodawczyni otrzymała inna interpretację – jednoznacznie poinformowano Ja, że w Jej przypadku mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ponieważ świadczy usługi fotograficzne oraz filmowe i to jest istotą świadczonej usługi, a nie handel płytami.

Wnioskodawczyni nie zajmuje się kopiowaniem płyt – materiał zawsze oddawała w jednym egzemplarzu. Nie zarabia również na tym, że efekt pracy oddaje na płycie – jest to po prostu lepszy sposób przekazania dużego pliku niż np. wysłani go poprzez internet.

Interpretacja taka jest zgodna z opinią księgowej Wnioskodawczyni, która przy zakładaniu działalności Wnioskodawczyni, opierając się na interpretacjach indywidualnych podobnych działalności w województwie Wnioskodawczyni, doszła do tego samego wniosku.

Po powrocie do Urzędu Skarbowego poproszono Wnioskodawczynię o dostarczenie interpretacji indywidualnej Jej przypadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazywanie efektów wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług fotograficznych lub filmowych na jednym egzemplarzu płyty DVD lub BluRay zamawiającemu usługę fotograficzną lub filmową powoduje konieczność posiadania kasy fiskalnej od początku działalności...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Dopóki Wnioskodawczyni świadczy usługi fotograficzne lub filmowe i jedynie ich efekty przekazuje na płycie DVD lub innym nośniku w jednym egzemplarzu to istotą działalności Wnioskodawczyni są usługi fotografowania i filmowania, a nie nagrywanie nośników. W związku z tym może korzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej do wskazanego limitu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe .

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących określone zostały w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. ww. regulacje zostały objęte uregulowaniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Ww. zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł. (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku dostaw płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie.

W myśl § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi fotograficzne oraz usługi filmowania. Z treści wniosku wynika także, że Wnioskodawczyni przekroczyła obrót w wysokości 20 tys. zł uprawniający ją do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W związku z przekroczeniem tego obrotu Wnioskodawczyni zakupiła terminowo kasę fiskalną. Wnioskodawczyni do nagrywania używa kart pamięci w aparacie/kamerze, a finalny efekt oddaje na płycie DVD lub BluRay.

Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi, czy przekazywanie efektów wykonywanych przez Wnioskodawczynię usług fotograficznych lub filmowych na jednym egzemplarzu płyty DVD lub BluRay zamawiającemu usługę fotograficzną lub filmową powoduje konieczność posiadania kasy fiskalnej od początku działalności.

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. oraz § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni jest świadczenie usług fotograficznych oraz usług filmowania.

Zatem Wnioskodawczyni rozpoczynając w 2014 r. działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fotograficznych oraz usług filmowania nie była zobligowana do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro – jak wynika ze złożonego wniosku – świadczenie usług fotografowania i filmowania Wnioskodawczyni rozpoczęła w 2014 r., to w świetle powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2014 r. chyba, że osiągnięty w 2014 r. obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczył kwotę 20.000 zł – w takiej sytuacji na podstawie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej straciło moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym to przekroczenie obrotu nastąpiło.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może korzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej do wskazanego limitu, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.