IBPP3/4512-86/15/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Świadcząc opisane we wniosku usługi regeneracji części samochodowych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (warsztatów samochodowych), Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu w dniu 3 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonywanej wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonywanej wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 21 kwietnia 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 16 marca 2015 r.):

Wnioskodawca świadczy usługi regeneracji części samochodowych. Usługi te wykonuje wyłącznie dla podmiotów gospodarczych dokonujących napraw pojazdów samochodowych, oraz dla wewnątrz zakładowych warsztatów samochodowych naprawiających własny tabor. Wnioskodawca nie ma bezpośredniego, ani pośredniego kontaktu z konsumentem. Zatem Wnioskodawca nie jest warsztatem samochodowym. Wnioskodawca na zlecone mu usługi regeneracji części samochodowych wystawia dla zleceniodawców, podmiotów gospodarczych, faktury.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod numerem PKD: 29.10.A, 29.32.Z - produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że usługi regeneracji części samochodowych świadczone będą wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych, a więc nie będą świadczone ani na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani na rzecz rolników ryczałtowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (warsztatów samochodowych) ma obowiązek rejestrowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 16 marca 2015 r.):

Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży swoich usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem dokonuje sprzedaży wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Z cytowanego wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Tym samym obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi regeneracji części samochodowych. Usługi te wykonuje wyłącznie dla podmiotów gospodarczych dokonujących napraw pojazdów samochodowych oraz dla wewnątrz zakładowych warsztatów samochodowych naprawiających własny tabor. Ww. usługi nie będą więc świadczone ani na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani na rzecz rolników ryczałtowych.

Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, należy wskazać, że świadcząc opisane we wniosku usługi regeneracji części samochodowych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (warsztatów samochodowych), Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zapadnie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.