IBPP3/4512-83/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 lutego 2015 r. znak: IBPP3/4512-83/15/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 9 marca 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z tym, że Wnioskodawca prowadzi Usługi Lekarsko-Weterynaryjne, po urzędowych godzinach pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, a obroty Wnioskodawcy z tytułu ww. działalności gospodarczej nie przekroczyły w 2014 r. 20.000 zł, Wnioskodawca prosi o odpowiedź czy musi od 1 marca 2015 r. posiadać kasę fiskalną. Dnia 28 stycznia 2015 r. w Urzędzie Wnioskodawca otrzymał informację, że nie musi posiadać takiej kasy.

Ze względu na niejednoznaczną wykładnię (nie wskazano usług weterynaryjnych) w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. poz. 1544 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 zwolnienie dotyczy: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, natomiast zgodnie z § 4 pkt 2 lit. f zwolnienie nie dotyczy świadczenia usług: w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Usługi weterynaryjne są w PKWiU 75, a świadczenia w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są w PKWiU 85.

W piśmie z 9 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że usługi weterynaryjne świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Usługi weterynaryjne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych Wnioskodawca zaczął świadczyć od 15 października 1990 r. Obroty z tytułu prowadzenia usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2014 r. kwoty 20.000 zł. Od rozpoczęcia w 1990 r. ww. działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca nie prowadził ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 9 marca 2015 r.):

Czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrującej od 1 marca 2015 r....

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane w piśmie z 9 marca 2015 r.):

Wnioskodawca nie jest lekarzem medycyny ani też lekarzem dentystą i uważa, że jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych od 1 marca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2. lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.). Zaznaczyć należy, że wyłączenia te dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Usługi Lekarsko-Weterynaryjne. Usługi weterynaryjne świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Usługi weterynaryjne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych Wnioskodawca zaczął świadczyć od 15 października 1990 r. Obroty z tytułu prowadzenia usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2014 r. kwoty 20.000 zł. Od rozpoczęcia w 1990 r. ww. działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem Wnioskodawca nie prowadził ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz zacytowane przepisy należy zwrócić, że w ww. rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy identyfikowaniu usług, które nie są zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Decydująca zatem jest tutaj wykładnia celowościowa.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1509). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

W ocenie Organu, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych.

W konsekwencji Wnioskodawcę świadczącego usługi weterynaryjne nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług weterynaryjnych ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.