IBPP3/4512-770/15/JP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej
IBPP3/4512-770/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 3. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Działalność gospodarcza Wnioskodawczyni polega na usługach budowlano-montażowych. Wnioskodawczyni wykonuje i montuje rolety do otworów okiennych i drzwiowych itp. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Prace budowlano-montażowe były i są realizowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również dla firm i instytucji. W każdym roku swojej działalności Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów. W roku 2013 zwolnienie to regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., § 2 pkt 3 wraz z załącznikiem poz. 34 pkt 2. Z uwagi na liczbę usług, które nie przekroczyły 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w roku 2013 była mniejsza niż 20, nie powstał obowiązek instalacji kasy rejestrującej.

W październiku 2014 r. został przekroczony limit, który pozwalał na korzystanie ze zwolnienia z instalacji kasy rejestrującej sprzedaż. W myśl obowiązujących przepisów, instalacja kasy nastąpiła 1 stycznia 2015 r. W czasie, gdy w życie wchodziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2015 r., zostały zastosowane przepisy przejściowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W którym momencie powstał obowiązek instalacji kasy rejestrującej sprzedaż, gdy przekroczenie limitu zwalniającego od jej instalacji nastąpiło w październiku 2014 r.:

 • Czy w momencie przekroczenia liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców tych usług...
 • Czy po dwóch miesiącach od przekroczenia ww. limitu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi regulującymi zmianę w zwolnieniach z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. – obowiązek instalacji kasy wystąpił 1 stycznia 2015 r. (po dwóch miesiącach od przekroczenia limitu zwalniającego od instalacji kasy).

Wnioskodawczyni nadmienia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. poz. 1544 obowiązek instalacji kasy rejestrującej mógł nastąpić do dnia 1 marca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub usług.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 34 załącznika do rozporządzenia zostało wymienione świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 • liczba świadczonych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlano-montażowe, które były i są realizowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również dla firm i instytucji. W każdym roku swojej działalności Wnioskodawczyni korzystała ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów. W roku 2013 zwolnienie to regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r., § 2 pkt 3 wraz z załącznikiem poz. 34 pkt 2. Z uwagi na liczbę usług, które nie przekroczyły 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w roku 2013 była mniejsza niż 20, nie powstał obowiązek instalacji kasy rejestrującej. W październiku 2014 r. został przekroczony limit, który pozwalał na korzystanie ze zwolnienia z instalacji kasy rejestrującej sprzedaż. W myśl obowiązujących przepisów, instalacja kasy nastąpiła 1 stycznia 2015 r. W czasie, gdy w życie wchodziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2015 r., zostały zastosowane przepisy przejściowe

Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi moment, w którym była zobowiązana do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni świadcząc usługi przestała spełniać warunki uprawniające do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego na podstawie poz. 34 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., obowiązana była rozpocząć ewidencjonowanie od następnej sprzedaży po utracie zwolnienia.

Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z § 8 ust. 1 obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), w przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

W myśl § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

 1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
 2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

-zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

Termin zobowiązujący podatników do rozpoczęcia ewidencjonowania od 1 marca 2015 r. dotyczy zatem podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., a w świetle tego rozporządzenia, nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2.

Nie będzie więc on mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie, bowiem Wnioskodawczyni przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. przestała już spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

Ponadto, należy zauważyć że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. brak uregulowań dotyczących terminu obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy po utracie prawa do zwolnienia określonego w poz. 34 załącznika. W konsekwencji, utrata prawa do zwolnienia na podstawie poz. 34 załącznika powoduje, że obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania powstaje z chwilą, kiedy podatnik przestanie spełniać warunki zwolnienia przedmiotowego wynikające z poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia tj. w omawianym stanie faktycznym w październiku 2014 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-854/15-3/KM | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
ITPP1/4512-414/15/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.