IBPP3/4512-68/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego
IBPP3/4512-68/15/EJinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. kasa rejestrująca
  3. obroty
  4. sklep internetowy
  5. sprzedaż wysyłkowa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Sprzedaż dokonywana jest również na rzecz osób fizycznych mieszkających poza granicami Polski. W asortymencie sklepu internetowego są różne rodzaje obuwia. Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności. Konsument może dokonać za pośrednictwem wspomnianego systemu płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez konsumenta kwotę Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego. W sklepie nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką. Wnioskodawca ma możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemu, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak: data transakcji,

numer transakcji, kwota operacji, pobrana prowizja, saldo operacji, opisu transakcji (wskazanie nabytego produktu oraz osoby nabywcy). Zdaniem Wnioskodawcy, czynności które dokonuje Wnioskodawca w ramach opisanej działalności gospodarczej odpowiadają wymienionym w załączniku do rozporządzenia pod poz. 37 czynnościom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 36 i 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 r. poz. 1037), w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności dokonywane przez Wnioskodawcę w ramach opisanej działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w związku z czym Wnioskodawca w zakresie ich dokonywania zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Przede wszystkim wskazać należy, że na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nałożony został obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednakże art. 111 ust. 8 powołanej ustawy upoważnia Ministra Finansów do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z powyższego obowiązku. Aktem wykonawczym do powołanego przepisu jest rozporządzenie.

Rozporządzenie w § 2 ust. 1 wskazuje, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Załącznik do rozporządzenia wymienia w poz. 37 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 załącznika do rozporządzenia ustawodawca wymienił dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym,
  • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
  • podatnik nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowania kasy rejestrującej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wniosku wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży i obuwia. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Sprzedaż dokonywana jest również na rzecz osób fizycznych mieszkających poza granicami Polski. W asortymencie sklepu internetowego są różne rodzaje obuwia. Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane są przez konsumenta za pośrednictwem internetowego systemu płatności. Konsument może dokonać za pośrednictwem wspomnianego systemu płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez konsumenta kwotę Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego. W sklepie nie ma możliwości dokonywania płatności gotówką. Wnioskodawca ma możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemu, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak: data transakcji, numer transakcji, kwota operacji, pobrana prowizja, saldo operacji, opisu transakcji (wskazanie nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, za które otrzymuje w całości zapłatę na własny rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów (systemu) dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.