IBPP3/4512-615/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących
IBPP3/4512-615/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. sprzedaż
 3. umowa agencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) oraz pismem z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-615/15/BJ oraz pismem z 24 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 listopada 2015 r..

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od dnia 21 listopada 2000 r., prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), co ma swój wyraz w wpisie zawartym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Ze wzglądu na rosnącą na rynku tych usług konkurencję, jak również celem rozwoju, wspólnicy spółki cywilnej M., podjęli decyzję, aby rozszerzyć prowadzoną wspólnie działalność gospodarczą. Poprzez swój serwis internetowy, zdecydowali się na pośredniczenie w sprzedaży usług oferowanych przez różnych sprzedawców (partnerów). Dla przykładu są to bilety na spływ D. czy inne tego typu usługi, gdzie kupujący (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) dokonuje zapłaty za tę usługę poprzez zapłatę elektroniczną, w internecie. Są to różnego rodzaju atrakcje, gdzie osoby chętne mogą wcześniej (przed wyjazdem), nabyć swoje uprawniający bilet na przedmiotowe usługi.

Wnioskodawca pośredniczy również w sprzedaży usług w postaci sprzedaży spożywania posiłków lub napojów, co ma miejsce, a co wymaga podkreślenia, w których partner zapewnia stoliki do spożycia posiłków i napojów, oferuje tacki i serwetki. W rzeczonych miejscach, przygotowywany posiłek, wymaga rozmrożenia, podgrzania, ugotowania.

Oczywiście w 90% ma to miejsce poprzez bank (płatności elektroniczne: przelewy24, paypal, karta kredytowa) lub za pośrednictwem podmiotów, które wymienione są w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. W sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Następnie otrzymane środki finansowe, Wnioskodawca przekazuje swojemu partnerowi (jako sprzedaż obcą), a otrzymaną prowizję, która pomniejsza wartość tych przekazanych środków, opodatkowuje stawką VAT w wysokości 23%.

Partner otrzymuje raport sprzedażowy, który uwzględnia każdą transakcję (zatem ten warunek jednoznaczności transakcji (czynności) z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, tym bardziej jest spełniony. Raport o którym mowa, uwzględnia każdą sprzedaż jednostkową (bilet z unikalnym kodem), a który jest powiązany wcześniej z dowodem zapłaty; zarówno u Wnioskodawcy, jak i u partnera.

Wnioskodawca wskazuje, iż jego stanowisko potwierdzają interpretacje podatkowe Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach; vide: z dnia 17 marca 2014 r., nr IBPP3/443-1531/13/KG oraz z dnia 17 listopada 2011 r., nr IBPP2/443-901/11/BW.

W piśmie z 2 listopada 2015 r. Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na zadane pytania:

1.Czy Wnioskodawca dokonuje (będzie dokonywał) sprzedaży usług lub towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych...

Wnioskodawca, zgodnie z uzasadnieniem do wniosku, dokonuje usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

2.Czy kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w 2014 r. kwotę 20 000 zł...

Kwota o której mowa, nie przekroczyła w 2014 r. wartości 20 tys. zł.

3.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży, za pomocą kasy rejestrującej... Jeżeli tak to od kiedy...

Wnioskodawca, nie ma obowiązku w zakresie pytania, do posiadania kasy rejestrującej.

4.Czy zapłata za sprzedawane przez Wnioskodawcę usługi partnerów, następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek bankowy partnera...

Zapłata za sprzedawane przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z uzasadnieniem do wniosku, wpływa w 90% ma to miejsce poprzez bank (płatności elektroniczne: przelewy24, paypal, karta kredytowa) lub za pośrednictwem podmiotów, które wymienione są w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. W sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

5.Czy klient wpłaca pieniądze na rachunek bankowy partnera, a potem pieniądze te są przelewane na rachunek bankowy Wnioskodawcy...

Nie, płatność wyczerpuje treść pkt 4.

6.Czy zapłata za sprzedawane usługi następuje również gotówką...

Gotówka nie ma miejsca.

7.Czy zapłata za sprzedawane usługi będzie następowała na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem systemów płatności (np. Paypal lub przelewy24)...

Tak, zgodnie już z treścią przedstawioną w pkt 4.

8.Czy w przypadku, gdy klient płaci kartą kredytową, zapłata najpierw wpływa na konto w systemie płatności, a dopiero potem jest przelewana na rachunek bankowy Wnioskodawcy...

Tak, karta kredytowa, nie zmienia sposobu płatności, który opisany jest w pkt 4, jak i samym wniosku.

9.Czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (czy z dowodów tych wynikają dane nabywcy, w tym jego adres)...

Tak, dane te są szczegółowe, a jak to wskazano we wniosku; bez adresu, ale z numerem telefonu, adresem emailowym oraz (dla systemu płatności) numeru karty kredytowej.

10.Czy przedmiotem sprzedawanych przez Wnioskodawcę jako pośrednika usług, są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544), do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów...

W szczególności, czy przedmiotem sprzedaży są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo lub usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)...

Par. 4 przedmiotowego rozporządzenia w ogóle nie jest w zakresie działalności Wnioskodawcy.

11.Proszę o wskazanie symbolu PKWiU dla sprzedawanych przez Wnioskodawcę jako pośrednika usług – będących przedmiotem wniosku – określonego zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293, ze zm.), która obowiązuje dla celów VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. dla tych towarów i usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Wg Wnioskodawcy, to jest to: PKWiU 79.90.39.

12.Jeżeli zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje za pośrednictwem banku to czy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy...

Tak, podobnie, jak w pkt 9 niniejszego pisma.

13.Czy Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług na rzecz partnerów, na podstawie zawartych umów agencyjnych (zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze)...

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż na rzecz partnerów z wykorzystaniem umów pośrednictwa.

14.Czy partnerzy zlecając wykonywanie sprzedaży Wnioskodawcy, zobowiązują Wnioskodawcę (pośrednika) do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz przy zastosowaniu kasy własnej Wnioskodawcy...

Wnioskodawca nie jest zobowiązany przez partnerów do prowadzenia ewidencji za pomocą własnej kasy rejestrującej.

15.Czy też partnerzy zlecając wykonywanie sprzedaży Wnioskodawcy, zobowiązują Wnioskodawcę (pośrednika) do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz i przekazują Wnioskodawcy kasę powierzoną...

Nie, nie przekazują.

16.Czy zobowiązanie Wnioskodawcy do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej lub przekazanie Wnioskodawcy kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej...

Z uwagi na treść pkt 14 i 15, odpowiedź na przedmiotowe pytanie, jest bezprzedmiotowa.

W piśmie z 24 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w aspekcie płatności realizowanych przez Bank, 90% wpływa właśnie przez ten podmiot, a pozostałe 10% przez podmioty wymienione w poz. 38 załącznika do rozporządzenia MF z dnia 4 listopada 2014 r., czyli np. za pośrednictwem poczty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji, zachodzi zwolnienie o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowe zwolnienie o którym mowa w poz. 38 załącznika do przytoczonego rozporządzenia wykonawczego do ustawy, jest podstawą, aby Wnioskodawca był zwolniony z zakupu kasy rejestrującej.

Przede wszystkim należy mieć na względzie, iż zwolnienie z przytoczonego zapisu w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, przewiduje wprost zwolnienie z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do świadczenia usług, za realizację których płatność następuje za pośrednictwem podmiotów (szczególnego charakteru, bo prowadzących swój system informatyczny, z którego wynikają dane dotyczące transakcji) w tym zapisie wymienionych. Prawodawca zdecydował się na takie rozwiązanie w odniesieniu do świadczenia usług; nie dotyczy sprzedaży towarów.

Innymi słowy, do sytuacji opisanej w tej poz. załącznika przytoczonego rozporządzenia, muszą być spełnione pewne warunki (świadczenie usług, na rzecz osób fizycznych), zapłata w całości otrzymana za pośrednictwem wymienionych podmiotów, ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę wskazują wprost której czynności konkretnie dotyczą.

Ponadto, należy mieć bowiem na uwadze, iż istota aktu prawnego nakładająca obowiązek rejestrowania transakcji za pomocą tychże urządzeń, polega właśnie na tym, aby rzeczone transakcje, poprzez ich ewidencję, miały przełożenie na wyliczenie, odprowadzenie podatku.

Natomiast w sytuacji, w której do płatności dochodzi poprzez kanały elektroniczne, taka rejestracja już faktycznie jest bezprzedmiotowa.

Wszystkie dane dotyczące danej transakcji, są ujęte właśnie poprzez płatność drogą elektroniczną. W konsekwencji, odpada również właśnie przesłanka nie odprowadzenia podatku od poszczególnej transakcji.

W podsumowaniu, należy uznać, iż omawiane zwolnienie ma zastosowanie również do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 758 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Do zawierania umów w imieniu dającego zlecenie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.

Agent (pośrednik) działający w imieniu i na rzecz zleceniodawcy jest w świetle ustawy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca odniósł do pewnego stanu faktycznego zaistniałego u podatników, tj. dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Rozpatrując kwestię obowiązku rejestrowania przez Wnioskodawcę sprzedaży usług, dokonywanej przez niego w imieniu i na rzecz sprzedawców (partnerów), przy zastosowaniu kas rejestrujących należy zauważyć, że stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 i pkt 7 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 1. dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 2. stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Natomiast jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Powyższy przepis (tj. art. 111 ust. 3b ustawy) ustanawia wyjątek od zasady, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, nakazując również ewidencjonowanie sprzedaży prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników w sytuacji, gdy poza sprzedażą towarów/usług zleceniodawcy podmiot (zleceniobiorca) dokonuje sprzedaży własnych towarów bądź usług.

W opisanej sytuacji należy więc odróżnić obowiązek ewidencjonowania, który ciąży na zleceniobiorcy, od obowiązku ewidencjonowania spoczywającego na zleceniodawcy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), w sposób szczególny reguluje kwestie obowiązku prowadzenia ewidencji w przypadku sprzedaży w imieniu i na rzecz innego podmiotu.

Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 • innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji (pkt 3);
 • kasie powierzonej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji, który na podstawie umowy przekazuje ją innemu podmiotowi do prowadzenia ewidencji w jego imieniu (pkt 5);
 • kasie własnej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (pkt 6);
 • paragonie fiskalnym – rozumie się wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży (pkt 12).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca poprzez swój serwis internetowy, zdecydował się na pośredniczenie w sprzedaży usług oferowanych przez różnych sprzedawców (partnerów). Otrzymane środki finansowe Wnioskodawca przekazuje swojemu partnerowi (jako sprzedaż obcą), a otrzymaną prowizję, opodatkowuje stawką VAT w wysokości 23%. Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2014 r. kwotę 20 000 zł. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży, za pomocą kasy rejestrującej.

Unormowania dotyczące podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, zwarto w § 5 ww. rozporządzenia.

Stosownie do § 5 ust. 1–3 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

 1. Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu.
 2. W przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
 3. Przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Jak wynika z powołanych przepisów dotyczących ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, co do zasady pośrednik, który obok sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy dokonuje sprzedaży towarów/usług własnych, w sytuacji gdy ciąży na nim obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej, ma również obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży towarów/usług zleceniodawcy. Należy jednak zauważyć, że obowiązek ewidencjonowania przez pośrednika sprzedaży dokonywanej w imieniu i na rzecz zleceniodawcy, uwarunkowany jest wystąpieniem tego obowiązku u zleceniodawcy.

Jednocześnie przepisy te wskazują, że to zleceniodawca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi (pośrednikowi), zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. Zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prowadzi sprzedaż na rzecz partnerów z wykorzystaniem umów pośrednictwa. Wnioskodawca nie jest zobowiązany przez partnerów do prowadzenia ewidencji za pomocą własnej kasy rejestrującej. Partnerzy zlecając wykonywanie sprzedaży Wnioskodawcy, nie przekazują kasy powierzonej.

Należy zatem stwierdzić, że przepisy podatkowe mające zastosowanie w rozpatrywanej sprawie nie zobowiązują Wnioskodawcy do ewidencjonowania sprzedaży obcej za pomocą kasy rejestrującej, gdyż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego z tytułu własnej sprzedaży. Wnioskodawca nie jest również zobowiązany przez partnerów do prowadzenia ewidencji za pomocą własnej lub powierzonej kasy rejestrującej w drodze umowy pisemnej.

Wypada zaznaczyć, że przepisy o podatku od towarów i usług nie regulują zasad zawierania między stronami umów cywilnoprawnych, a organy podatkowe nie mają prawa ingerować w zawierane umowy oraz przyjęte w nich postanowienia, a tym samym zobowiązania stron, chyba, że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Ponieważ, jak wskazano powyżej u Wnioskodawcy nie wystąpi sprzedaż obca, którą byłby obowiązany ewidencjonować, to w opisanej sytuacji nie znajdzie zastosowania zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) w związku z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Wobec powyższego, oceniając całościowo przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko, a w szczególności podstawę prawną, na której zostało ono zbudowane, stanowisko to uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Partnerów bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie. W szczególności interpretacja nie rozstrzyga, w kwestii wystąpienia obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących u zleceniodawców (partnerów).

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.