IBPP3/4512-584/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Możliwości używania tej samej kasy rejestrującej co przed wznowieniem działalności gospodarczej
IBPP3/4512-584/15/EJinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. likwidacja działalności
  3. wymiana pamięci kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 października 2015r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości używania tej samej kasy rejestrującej co przed wznowieniem działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości używania tej samej kasy rejestrującej co przed wznowieniem działalności gospodarczej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 15 października 2015 r. znak: IBPP3/4512-584/15/EJ.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 28 października 2015 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Działalność gospodarczą na zasadach ogólnych Wnioskodawca prowadzi od 2000 r. Najpierw był to sklep spożywczy w G. Firma dość dobrze wiele lat prosperowała pomijając okresowe spadki obrotów. W 2010 r. Sanepid po kolejnej kontroli działając z przekroczeniem uprawnień wystąpił do urzędu gminy o odebranie Wnioskodawcy koncesji na sprzedaż alkoholu (sprawa w sądzie). Po tym zdarzeniu obroty drastycznie spadły i Wnioskodawca był zmuszony we wrześniu 2010 r. zamknąć działalność gospodarczą. W sklepie zainstalowana była kasa fiskalna o numerze ewidencyjnym 24-14-4932/08 zakupiona w czerwcu 2008 r. i zgłoszona w urzędzie skarbowym w J. Po zamknięciu działalności Wnioskodawca zarejestrował się w urzędzie pracy jednocześnie szukając rozwiązania dalszej sytuacji zarobkowej Wnioskodawcy z nastawieniem na ponowne otwarcie działalności. Dzięki intensywnym poszukiwaniom Wnioskodawca znalazł miejsce na otwarcie lokalu gastronomicznego w G. W sierpniu 2013 r. Wnioskodawcy udało się pozyskać środki z urzędu pracy z puli Programu dla Osób z Grupy Wiekowej 50+. Otwarcie lokalu przedłużało się i było utrudnione z powodu nieżyczliwości ludzi wynajmujących pomieszczenie. W rezultacie Wnioskodawca zmuszony był szukać nowego miejsca i znalazł punkt w G., gdzie mógł otworzyć lokal. Rozpoczynając działalność po 3 letniej przerwie Wnioskodawca użył kasy, która była zarejestrowana i używana w poprzedniej działalności. Kasa była sprawna, ale Wnioskodawca nie dokonywał odczytu pamięci urządzenia z racji tego, że w 2010 r. kiedy zamykał firmę przepisy nie definiowały terminu na dokonanie odczytu, a Wnioskodawca wiedział, że na pewno w niedługim czasie otworzy działalność. Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. zakwestionował ponowne użycie tej samej kasy w nowej działalności i nakazał kupno nowej.

W piśmie z 28 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że Urząd Skarbowy w P. zasięgnął opinii swojego prawnika (opinia ta pomimo prośby Wnioskodawcy nie została mu udostępniona do wglądu). O konieczności zakupu nowej kasy Wnioskodawca został poinformowany telefonicznie. Wnioskodawca również wskazał, że elementy stanu faktycznego przedstawione we wniosku nie były objęte kontrolą podatkową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po wznowieniu działalności gospodarczej w 2013 r., po przerwie, Wnioskodawca mógł użyć tej samej kasy fiskalnej, która była używana w poprzedniej działalności gospodarczej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, mógł on użyć kasy fiskalnej z poprzedniej działalności, ponieważ w 2010 r. nie było przepisów mówiących o terminie odczytu pamięci z kasy fiskalnej, a wszelkie działania Wnioskodawcy zmierzały do ponownego otwarcia firmy. Zaprzestanie działalności w przypadku Wnioskodawcy nie było tożsame z likwidacją i zaprzestaniem funkcjonowania kasy. Ustawodawca stoi na stanowisku, że likwidacja działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne jej rozpoczęcie powoduje, że mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym NIP i nie ma tu znaczenia profil prowadzonej działalności. Wznowienie działalności po przerwie spowodowanej jej likwidacją w rozumieniu odrębnych przepisów nie ma wpływu na byt osoby fizycznej na przykład jako na podatnika podatku od towarów in usług. Podobnie mówi przepis o podatniku, który przed działalnością stosował kasę rejestrującą, że wznawiając działalność powinien rozpocząć ewidencjonowanie obrotów w kasie od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Ustawodawca wskazuje, że po wznowieniu działalności mamy do czynienia z tym samym podatnikiem, i nakłada na takowego pewne obowiązki wobec systemu podatkowego. Tak więc, zdaniem Wnioskodawcy, zasadna jest możliwość ponownego użycia kasy fiskalnej we wznowionej działalności skoro jest mowa o tym samym podatniku zwłaszcza, że jako ten sam podatnik Wnioskodawca nie może ponownie odliczyć ulgi z tytułu zakupu nowej kasy fiskalnej. Zakup nowej kasy to koszt około 1.200 zł, to spory wydatek dla małej, jednoosobowej firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2013 r. określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 pkt 6 ww. rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

W myśl § 2 pkt 10 cyt. rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzeźroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na podstawie § 7 ust. 8 ww. rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363).

Jak wynika z zapisu § 2 pkt 19 tego rozporządzenia, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Na podstawie § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

  1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Stosownie do zapisu § 15 ust. 2 powołanego rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Jak wynika z § 35 powołanego rozporządzenia, podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie ważności:

  1. decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,
  2. potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r.

-mogą je nadal stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Należy zauważyć, że użyty w powołanym wyżej przepisie termin „zakończenie (przez kasę) pracy (w trybie fiskalnym)” nie został zdefiniowany w powołanym rozporządzeniu, jak również w ustawie o podatku od towarów i usług, zatem należy odwołać się do definicji słownikowej.

W znaczeniu Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN „zakończyć” oznacza doprowadzić coś do końca, przestać coś robić, być ostatnią częścią czegoś, wykończyć czymś jakąś rzecz, natomiast „likwidacja” to – w znaczeniu ww. Słownika – postępowanie zmierzające do uregulowania spraw organizacyjnych i majątkowych rozwiązywanego przedsiębiorstwa lub organizacji.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest nie tylko rzetelne dokumentowanie osiąganych przez podatników obrotów i podatku należnego, ale również w przypadku podatników zwolnionych rzetelna mechaniczna kontrola uzyskiwanych przez nich obrotów pozwalająca również na dokładne ustalenie momentu przekroczenia kwoty granicznej, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku. Użytkowanie kasy rejestrującej musi być zatem zgodne z przepisami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadził sklep spożywczy. W sklepie zainstalowana była kasa fiskalna zakupiona w czerwcu 2008 r. i zgłoszona w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca był zmuszony we wrześniu 2010 r. zamknąć działalność gospodarczą. Rozpoczynając działalność gastronomiczną po trzy letniej przerwie Wnioskodawca użył kasy, która była zarejestrowana i używana w poprzedniej działalności. Kasa była sprawna, ale Wnioskodawca nie dokonywał odczytu pamięci urządzenia z racji tego, że w 2010 r. kiedy zamykał firmę przepisy nie definiowały terminu na dokonanie odczytu, a Wnioskodawca wiedział, że w niedługim czasie otworzy działalność.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, czy po wznowieniu działalności gospodarczej w 2013 r. Wnioskodawca mógł użyć tej samej kasy fiskalnej, która była używana w poprzedniej działalności.

Należy zauważyć, że zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej jest świadomym działaniem podatnika, mającym u podstaw definitywne zakończenie dokonywania wszelkich czynności w związku z dokonywaniem transakcji sprzedaży. Zatem likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z zaprzestaniem pracy kasy w trybie fiskalnym w ramach tej działalności gospodarczej.

Skoro kasa rejestrująca, którą obecnie posiada Wnioskodawca została ufiskalniona dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie sklepu spożywczego i następnie działalność ta została zlikwidowana, to z chwilą jej likwidacji nastąpiło zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym. Kasa ta bez dokonania odczytu pamięci i wymiany modułu fiskalnego nie może być używana w kolejnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Na podstawie powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w momencie zakończenia pracy w trybie fiskalnym, podatnik zobowiązany jest do dokonania odczytu zawartości modułu fiskalnego w obecności pracownika urzędu skarbowego oraz serwisanta, czyli do wykonania wydruku łącznego raportu fiskalnego dotyczącego okresu działania kasy. Naczelnik właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych. Jednocześnie należy wskazać, że ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kasy rejestrującej.

Wypada zaznaczyć, że istnieje możliwość wymiany samego modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, bez konieczności wymiany kasy rejestrującej. Wymiana modułu jest dopuszczalna pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego, przy jednoczesnym zachowaniu warunków wskazanych w powyższym rozporządzeniu. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana modułu z pamięcią fiskalną, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, to wówczas użytkowanie kasy używanej w poprzedniej działalności jest możliwe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie dokonał ani odczytu pamięci fiskalnej, ani wymiany modułu fiskalnego. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca zlikwidował działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu spożywczego oraz zaprzestał prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w ramach tej działalności, to tym samym zakończył pracę tego urządzenia w trybie fiskalnym zgodnie z § 7 ust. 8 powołanego rozporządzenia. Zatem kasa rejestrująca bez wymiany modułu fiskalnego nie może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Organ podatkowy pragnie zwrócić również uwagę na unormowanie art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek elementy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), udzielona interpretacja traci aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-511/15/AJ | Interpretacja indywidualna

likwidacja działalności
IPPP2/4512-311/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

wymiana pamięci kasy rejestrującej
IPPP2/4512-257/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-584/15/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.