IBPP3/4512-492/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
IBPP3/4512-492/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja sprzedaży
 2. kasa rejestrująca
 3. obowiązek ewidencyjny
 4. sprzedaż wysyłkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 26 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie;

 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym, za które zapłata następuje za pośrednictwem systemu płatności (PayU, Paypal lub inne) lub bezpośrednio z konta klienta na firmowy rachunek bankowy – za prawidłowe,
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w siedzibie firmy, za którą zapłata następuje kartą płatniczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 sierpnia 2015 r. znak IBPP3/4512-492/15/AZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową (wysyłkową). Wszystkie płatności regulowane są w sposób transakcji bezgotówkowych, wykorzystując elektroniczny odpowiednik pieniądza jako podstawę rozliczeń.

Wyżej wymieniony sposób rozliczeń pozwala na prowadzenie firmy bez korzystania z kasy fiskalnej. Wnioskodawczyni w siedzibie firmy planuje wprowadzić terminal płatniczy umożliwiający klientom płatność kartą płatniczą.

Pismem z 13 sierpnia 2015 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje. Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników. Dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym. Pieniądze wpływają na konto firmowe.

Jeśli Wnioskodawczyni wprowadzi kasę fiskalną będzie możliwość zapłaty za towar w siedzibie firmy gotówką lub terminalem płatniczym. Gdy zapłata będzie dokonywana za pośrednictwem terminala płatniczego umożliwiającego klientom płatność kartą płatniczą w siedzibie firmy, dostawa nie będzie następowała w systemie wysyłkowym.

Za dostawę towaru w systemie wysyłkowym Wnioskodawczyni otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na firmowy rachunek bankowy. Zapłata na rachunek bankowy będzie następowała za pośrednictwem systemu płatności (PayU, Paypal lub inne) lub bezpośrednio z konta klienta na firmowy rachunek bankowy. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w systemie wysyłkowym jednoznacznie wynikają dane nabywcy (w tym jego adres), natomiast za pomocą terminala płatniczego dane nabywcy (w tym jego adres) nie będą widoczne.

Przedmiotem dostawy są zabawki i artykuły szkolne, czyli nie są to towary wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 1544).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po wprowadzeniu ww. formy płatności Wnioskodawczyni będzie zobowiązana wprowadzić kasę fiskalną... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 2. Czy w momencie wprowadzenia kasy fiskalnej bez względu na sposób dostawy do osób fizycznych będzie konieczność ewidencjonowania na kasie fiskalnej wszystkiego bez względu na sposób zapłaty i dostawy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

W piśmie z 13 sierpnia Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:

 1. Czy w momencie wprowadzenia kasy fiskalnej będzie obowiązek ewidencjonowania za jej pomocą obrotów gotówkowych i z terminala płatniczego oraz obrotów uzyskanych z tytułu sprzedaży wysyłkowej...
 2. Czy sprzedaż wysyłkowa będzie zwolniona z tego obowiązku i na kasie fiskalnej trzeba będzie ewidencjonować jedynie sprzedaż, która nie będzie dostarczana do klienta za pośrednictwem systemu wysyłkowego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Opierając się o definicje zaczerpnięte z wiarygodnych źródeł oraz czystą logikę, można jednoznacznie stwierdzić, że ww. forma płatności (przy użyciu terminala płatniczego) jest transakcją bezgotówkową, więc kasa fiskalna nie będzie konieczna.

W momencie wprowadzenia kasy fiskalnej nie będzie konieczności ewidencjonowania wszystkiego na kasie, gdyż sprzedaż wysyłkowa jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w systemie wysyłkowym, za które zapłata następuje za pośrednictwem systemu płatności (PayU, Paypal lub inne) lub bezpośrednio z konta klienta na firmowy rachunek bankowy – za prawidłowe,
 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w siedzibie firmy, za którą zapłata następuje kartą płatniczą – jest nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Natomiast kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzeni Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonana czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Dostawa niektórych towarów została wyłączona przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Aby podatnik miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym
 • dostawca towaru otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
 • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając na względzie przywołane regulacje oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że w zakresie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, za które Wnioskodawczyni otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem banku bezpośrednio lub przy udziale podmiotów pośredniczących – Paypal, PayU, innych operatorów kart płatniczych, na firmowy rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r. oraz z uwzględnieniem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Natomiast w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej w siedzibie firmy, Wnioskodawczyni nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie ww. przepisu. Wnioskodawczyni jednoznacznie wskazała, że w sytuacji gdy zapłata będzie dokonywana za pośrednictwem terminala płatniczego umożliwiającego klientom płatność kartą płatniczą w siedzibie firmy, dostawa nie będzie następowała w systemie wysyłkowym. Skoro dostawa towaru nie będzie dokonywana w systemie wysyłkowym, to forma płatności (gotówka, karta płatnicza) nie ma znaczenia dla obowiązku ewidencjonowania. Zwolnienie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży w systemie wysyłkowym.

Z uwagi na powyższe okoliczności stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące braku obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w sytuacji, gdy zapłata za towar dokonywana jest kartą płatniczą w siedzibie firmy, uznano za nieprawidłowe.

Odpowiadając na zadane przez Wnioskodawczynię pytanie należy stwierdzić, że po wprowadzeniu ww. formy płatności (przy użyciu terminala płatniczego) Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do wprowadzenia kasy rejestrującej.

Jednakże obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów, za które zapłata nastąpi za pomocą kart płatniczych nie spowoduje konieczności ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wszystkiego bez względu na sposób zapłaty i dostawy. Jak wykazano powyżej Wnioskodawczyni do 31 grudnia 2016 r. będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu dostawy towarów w systemie wysyłkowym, za które Wnioskodawczyni będzie otrzymywała zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (w tym przy udziale systemów płatności), na swój wyodrębniony rachunek bankowy, po spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pozycji 37 załącznika.

Podsumowując, w momencie wprowadzenia kasy fiskalnej Wnioskodawczyni będzie obowiązana do ewidencjonowania za pomocą kasy, obrotów gotówkowych i z terminala płatniczego, natomiast sprzedaż wysyłkowa będzie zwolniona z tego obowiązku i na kasie fiskalnej trzeba będzie ewidencjonować jedynie sprzedaż, która nie będzie dostarczana do klienta za pośrednictwem systemu wysyłkowego.

W zakresie uznania transakcji dokonywanych przy użyciu terminala płatniczego i karty płatniczej za transakcję bezgotówkową (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN nr 1), zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-492/15/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.