IBPP3/4512-481/15/JP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – kontynuacja działalności
IBPP3/4512-481/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. kontynuacja działalności
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca do dnia 28 lutego 2013 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży przeważnie dla osób fizycznych. W roku 2012 Wnioskodawca osiągnął przychód ze sprzedaży dla osób fizycznych powyżej kwoty 20 000 zł. Gdyby Wnioskodawca nie zlikwidował działalności gospodarczej to z dniem 1 marca 2013 r. miałby obowiązek ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Jednak w związku z likwidacją działalności gospodarczej kasa fiskalna nie została zainstalowana.

W roku 2015 Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w tym samym zakresie co poprzednio.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. do ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży dla osoby fizycznej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi od dokonania pierwszej sprzedaży dla osoby fizycznej w 2015 r. ewidencjonować transakcji za pomocą kasy fiskalnej, ponieważ nigdy wcześniej nie ewidencjonował obrotu za pomocą kasy fiskalnej.

Według Wnioskodawcy dopiero po przekroczeniu limitu obrotu w wysokości 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym będzie miał obowiązek rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do obrotu wykazanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego, stosownie do art. 111 ust. 1a ustawy (obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Przez sprzedaż należy rozumieć, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jak wynika z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Z powyższego przepisu wynika, że w sytuacji gdy u podatnika wystąpił obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej traci moc zwolnienie wskazane w normie prawnej określające limit osiągniętego obrotu.

Podkreślić należy, że zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., w przypadku podatników, którzy :

  1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
  2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

-zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy będzie zobowiązany po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. do ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży dla osoby fizycznej.

Jak wskazał Wnioskodawca w 2012 r. przekroczył limit obrotu 20 000 zł.

Zatem, należy wskazać, że w związku z faktem, że w 2012 roku Wnioskodawca przekroczył obrót w wysokości 20 000 zł, od 1 marca 2013 r. utracił on możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Oznacza to, że z pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych po ponownym rozpoczęciu działalności Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Podsumowując, Wnioskodawca po rozpoczęciu ponownie działalności gospodarczej oraz sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
ITPP1/4512-220/15/AJ | Interpretacja indywidualna

kontynuacja działalności
ITPB1/415-643/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.