IBPP3/4512-43/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług weterynaryjnych przy zastosowaniu kasy rejestrującej
IBPP3/4512-43/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. kasa rejestrująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2014 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność weterynaryjną, w której świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, oraz usługi dotyczące wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności włączając badania zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej, gdyż obroty osiągnięte w latach poprzednich ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły 20 000,00 zł. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi opodatkowuje on podatkiem VAT w wysokości 8%. Przychody osiągnięte w ramach działalności, na które Wnioskodawca nie wystawia faktur ujmuje on w ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (PKD - 75.00.Z działalność weterynaryjna, PKD - 71.20. A wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badania zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju) Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązków prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 7 listopada 2014 r. (§ 4 pkt 2f)...

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2015 r. nadal obowiązuje Wnioskodawcę limit przychodów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000,00 zł (tj. zwolnienie podmiotowe) i nie ma on obowiązku ewidencjonowania przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej - usługi weterynaryjne - za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014r. w § 4 pkt 2f mowa jest o zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Natomiast działalność weterynaryjna obejmuje opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich, domowych, działalność asystentów weterynaryjnych, pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego. Działalność ta związana jest rozpoznaniem i ustaleniem przyczyn chorób zwierząt.

W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca uważa, iż przysługuje mu prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. (zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000,0 zł (...)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2. lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.). Zaznaczyć należy, że wyłączenia te dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność weterynaryjną w której świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, oraz usługi dotyczące wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności włączając badania zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej, gdyż obroty osiągnięte w latach poprzednich ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły 20 000,00 zł. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi opodatkowuje on podatkiem VAT w wysokości 8%. Przychody osiągnięte w ramach działalności, na które Wnioskodawca nie wystawia faktur ujmuje on w ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz zacytowane przepisy należy zwrócić, że w ww. rozporządzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy identyfikowaniu usług, które nie są zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Decydująca zatem jest tutaj wykładnia celowościowa.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1509). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są usługami mającymi na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. (Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

W ocenie Organu, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w § 4 pkt 2 lit. f, nie obejmuje swym zakresem usług weterynaryjnych.

W konsekwencji Wnioskodawcę świadczącego usługi weterynaryjne nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług weterynaryjnych ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencja
ILPP1/443-740/14-4/AI | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-68/15/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.