IBPP3/4512-385/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Ulga na zakup kasy rejestrującej
IBPP3/4512-385/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. ulga
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu 90% kwoty netto w związku z zakupem kasy rejestrującej– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu 90% kwoty netto w związku z zakupem kasy rejestrującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 22 czerwca 2015 r. nr IBPP3/4512-385/15/BJ oraz pismem z dnia 28 lipca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (...) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej i korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18–19 a ustawy VAT. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) z dniem 1 lutego 2015 r. Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca zawiadomił pisemnie urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązującym terminie i miejscu jej instalacji. Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarówi usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Podmiot prowadzący u Wnioskodawcy serwis kasy, złożył w obowiązującym terminie 7 dni dokument określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia o fiskalizacji kasy. Wnioskodawca po obowiązującym terminie złożył zgłoszenie danych dotyczących zainstalowanej kasy fiskalnej.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. oraz w piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonuje sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawca złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie. Posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Fiskalizacja kasy rejestrującej odbyła się 30 stycznia 2015 r. , natomiast pierwsza operacja podlegająca rejestracji miała miejsce 4 lutego 2015 r. tj. pierwszego dnia świadczenia usług po fiskalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 14 lipca 2015 r.):

Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a jednym z nich jest złożenie przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy, zawiadomienia o liczbie kas i miejscu (adresie) jej używania. Natomiast złożenie zgłoszenia danych dotyczących kasy do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego po upływie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, o którym mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie kas, nie skutkuje utratą prawa do skorzystania z ulgi.

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji przysługuje mu zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej ustawą o VAT.

W myśl art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Przepis art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 111 ust. 6a ww. ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno–technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 163), odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

 1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
 2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
 3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Cytowane wyżej przepisy wskazują, że ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy złoży on naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemne zgłoszenie o liczbie przewidywanych stanowisk kasowych wraz z podaniem miejsca instalacji kasy.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076), w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku podatników o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, do wniosku należy dołączyć:

 1. dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 2. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 3. informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 4. fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji.

Przez fiskalizacje kasy, zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, rozumie się jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy(§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W myśl § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących – w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiadomił na piśmie urząd skarbowy o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązującym terminie i miejscu jej instalacji, złożył również wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 5 i 7 ustawy VAT oraz posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, Podmiot dokonujący fiskalizacji kasy złożył w obowiązującym terminie 7 dni dokument określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia o fiskalizacji kasy, która odbyła się 30 stycznia 2015 r., natomiast pierwsza rejestracja miała miejsce 4 lutego 2015 r. tj. pierwszego dnia świadczenia usług po fiskalizacji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w złożonym wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca spełnił wszystkie, określone przepisami warunki uprawniające do dokonania odliczenia z tytułu zakupu kasy rejestrującej, tj. złożył przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, to ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wnioskodawcy przysługuje zwrot 90% kwoty netto wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zgodnie z art. 111 ust. 5 i 7 ustawy.

Zatem stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-385/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.