IBPP3/4512-334/15/ASz | Interpretacja indywidualna

- zwolnienia od podatku usług drenażu limfatycznego - obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej
IBPP3/4512-334/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data złożenia 22 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło 17 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku usług drenażu limfatycznego
 • obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług drenażu limfatycznego oraz obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Wniosek został uzupełniony pismem złożonym 17 czerwca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 10 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-334/15/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o. o. (Wnioskodawca) zajmuje się świadczeniem usług w zakresie usług fizjoterapii. Wszystkie usługi są świadczone w ramach podpisanego kontraktu z NFZ, który to dokonuje refundacji w 100% wykonywanych usług Spółka nie otrzymuje żadnych dodatkowych dochodów oprócz dochodu w ramach ww. kontraktu z NFZ. Wystawia dla NFZ faktury jako podmiot zwolniony przedmiotowe z VAT, za które otrzymuje przelew z NFZ, obrót z NFZ nie jest rejestrowany przy użyciu kasy fiskalnej. W 2015 roku spółka zamierza kupić maszynę do drenażu limfatycznego. Na świadczenie tych usług nie będzie zawarty kontrakt z NFZ i nie będzie refundacji. Zabiegi będą płatne przez osoby fizyczne w 100%, jednakże te osoby będą miały zaświadczenie od lekarzy o braku przeciwwskazań do zastosowania tego typu zabiegu, Spółka założy kartoteki medyczne na wykonywane tego typu zbiegów dla poszczególnych pacjentów.

W piśmie, które złożono w dniu 17 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT , nie składa deklaracji.

Wnioskodawca nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 ze zm.). Podmiot jest wpisany do rejestru Wojewody art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm.).

Usługi wykonywania drenażu limfatycznego służą profilaktyce zachowaniu i ratowaniu i przywracaniu zdrowia np. mastektomii. Usługi drenażu limfatycznego wykonywane będą przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217 ze zm.)

Osoby wykonujące te zabiegi to fizjoterapeuci posiadający tytuł doktora, magistra lub licencjata zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ wobec osób realizujące usługi medyczne, pracują również masażyści posiadający tytuły zawodowe, także zgodne z wymogami. Reguluje to szczegółowo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji i odpowiednio zarządzenie Prezesa NFZ.

Spółka nie zamierza przekroczyć proporcjonalnego obrotu 20 000 w 2015 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z tytułu usług drenażu limfatycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy od 2015 roku :

 • jest konieczność zakupu kasy fiskalnej i rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej,
 • obrót ma być rejestrowany cały to jest włącznie z kontraktem finansowanym w 100% z NFZ...
 • czy mają być opodatkowane i jaką stawką usługi w zakresie drenażu limfatycznego na rzecz osób indywidualnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1)

Zgodnie z art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) – dalej u.p.t.u, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W nowym rozporządzeniu jest wyłączenie ze wszelkich zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących dla nowego rodzaju usług. Dotyczy to m.in. wyłączenia z jakichkolwiek zwolnień dla usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Powyższe wyłączenie dotyczy zatem usług wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów. W sytuacji opisanej usługi są wykonywane przez fizjoterapeutów. Powyższe oznaczałoby, że nie znajdowałyby tutaj zastosowania wyłączenia ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania od kasy rejestrującej. Oznacza to, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. można by korzystać ze zwolnień od obowiązku stosowania kasy rejestrującej dla usług, o których mowa, o ile:

 • obrót z tych usług nie przekraczałby 20.000 zł rocznie albo,
 • odbiorców usług (osób fizycznych nieprowadzących działalności) w roku jest nie więcej niż 20 osób, zaś liczba świadczonych usług (w roku) nie przekracza 50.
 • usługi te byłyby opłacane wyłącznie przez rachunek bankowy.

W związku z faktem iż kontrakt z NFZ jest w 100% refundowany i nabywcom, płatnikiem jest NFZ, który to na podstawie wystawionej faktury dokonuje zapłaty przelewem na rachunek bankowy spółki.

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku iż tylko usługi dotyczące drenażu limfatycznego po przekroczeniu obrotu 20000 powinny być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej.

Ad 2)

Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – dalej u.p.t.u., od podatku zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Od podatku zwolnione są także usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, póz. 654).

Spółka jest podmiotem medycznym wymienionym w pkt c) zarejestrowanym w rejestrze Wojewody podmiotów wykonujących świadczenia medyczne xxx wykonuje usługi, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W praktyce uznaje się bowiem fizjoterapeutów za osoby wykonujące inny zawód medyczny.

Mogą być one zatem zwolnione z podatku jeśli „służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia”.

Pacjent zwykle ma dokumentację medyczną, z której wynikałoby, że zalecone jest wykonanie określonych czynność o charakterze leczniczym wobec danego pacjenta.

Według Spółki nawet gdyby jej nie miał, to posiadanie takiej dokumentacji przez pacjenta nie jest jednak warunkiem koniecznym do zastosowania zwolnienia z podatku wobec usług medycznych. Owszem – jeśli podatnik ma dokumentację medyczną, z której wynika, że określone zabiegi są mu zalecone.

Brak dokumentacji medycznej przed zabiegiem nie przesądza jednak o braku możliwości zastosowania zwolnienia z podatku, oczywiście pod warunkiem, że w danym przypadku określony zabieg medyczny miał na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia. W tym celu Spółka zakłada kartotekę pacjenta Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 6 sierpnia 2012 r., IBPP3/443-407/112/AŚ zwolnione z podatku usługi w zakresie, o którym mowa, mogą być wykonywane na podstawie formalnych zleceń lekarskich (skierowań), ale także na podstawie ustnych zaleceń lekarskich.

W związku z powyższym Zarząd Spółki stoi w przekonaniu że usługi, o których mowa, mogą być zwolnione z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Kwestią wymagającą rozpatrzenia w pierwszej kolejności jest zwolnienie z podatku od towarów i usług świadczonych przez Wnioskodawcę usług drenażu limfatycznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2- 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku VAT dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 174, poz. 1039),
 4. psychologa.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego. Dlatego, przy definiowaniu powyższego pojęcia należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618).

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...) – art. 100 ust. 1 cyt. ustawy.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się – według ust. 4 powołanego wyżej artykułu –dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22, jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 100 ust. 5 cyt. wyżej ustawy).

Na podstawie art. 103 ww. ustawy, działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 104. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego –- w odniesieniu do podmiotów leczniczych – zwany dalej „organem prowadzącym rejestr”.(art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej).

Wnioskodawca wskazał, że jest wpisany do rejestru Wojewody, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 poz. 217 ze zm.), co oznacza, że jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Skoro Wnioskodawca jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, to w świetle zacytowanych powyżej przepisów o działalności leczniczej, spełnia on przesłankę podmiotową o której mowa art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, pozwalająca na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla świadczonych przez niego usług.

Jak wskazano na wstępie dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, oprócz przesłanki podmiotowej, konieczne jest również spełnienie przesłanki przedmiotowej.

Regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, nie zwalniają od podatku wszystkich świadczeń opieki medycznej, ale tylko służące określonemu celowi. Ze zwolnienia korzystają jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Pozostałe usługi medyczne, jeśli nie odpowiadają koncepcji opieki medycznej, tzn. nie służą ww. celom, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług. Pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno leczenie jak i profilaktykę.

Decydujące znaczenie dla zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jest wykazanie, że celem świadczonych usług w zakresie opieki medycznej jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia Zatem wskazanie Wnioskodawcy, w myśl którego usługi wykonywania drenażu limfatycznego służą profilaktyce zachowaniu i ratowaniu i przywracaniu zdrowia, pozwala na uznanie, że dla zwolnienia tych usług z podatku od towarów i usług zostaje spełniona przesłanka przedmiotowa.

Podsumowując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi drenażu limfatycznego, które są usługami opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanymi w ramach działalności leczniczej – przez podmiot leczniczy, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego usługi drenażu limfatycznego mogą być zwolnione od podatku, jest prawidłowe.

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy jest obowiązek rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do wątpliwości Wnioskodawcy, dotyczących obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących obrotu z tytułu usług świadczonych w ramach kontraktu podpisanego z NFZ, który dokonuje w 100% refundacji wykonach usług, należy wskazać, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz określonej grupy nabywców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących usług refundowanych przez NFZ, gdyż wpłaty za ww. usługi dokonywane są przez podmiot inny niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Natomiast odnosząc się do obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług drenażu limfatycznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zapłatę będą wnosiły te osoby, należy przywołać regulacje dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) – zwanego dalej rozporządzeniem.

Przepisy zawarte w ww. rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe) oraz ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 2 tego rozporządzenia).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, (§ 4 pkt 2 lit.f rozporządzenia).

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, a nie przez podmioty lecznicze, czy też przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

W konsekwencji, w stosunku do świadczonych usług drenażu limfatycznego, Wnioskodawcę nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. oraz z uwzględnieniem § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
ILPP4/4512-1-354/15-2/PR | Interpretacja indywidualna

zwolnienia podmiotowe
ITPP1/4512-243/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.