IBPP3/4512-316/15/KG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży usług wymiany opon i kół na rzecz zarówno pracowników i innych osób fizycznych oraz moment rozpoczęcia tej ewidencji.
IBPP3/4512-316/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2015 r. (data złożenia 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego usług wymiany opon i kół na rzecz zarówno pracowników i innych osób fizycznych oraz momentu rozpoczęcia tej ewidencji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego usług wymiany opon i kół na rzecz zarówno pracowników i innych osób fizycznych oraz momentu rozpoczęcia tej ewidencji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo K. „xxx” Sp. z o.o. (Wnioskodawca) prowadzi działalność podstawową w zakresie zakupu, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nośniku wodnym oraz produkcji ciepła we własnych źródłach ciepła.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, w tym także w niewielkim stopniu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia (poz. 2, symbol PKWiU 35), w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zwanej dalej „udziałem procentowym obrotu” wyniósł za 2014 r. 92,34%. (§ 3 ust. 1 pkt 3), a więc więcej niż 80%.

Wnioskodawca posiada również warsztat samochodowy, wykonujący naprawy i obsługę pojazdów w tym wymianę opon, wyważanie kół. Do końca 2014 r. warsztat samochodowy obsługiwał głównie własny tabor samochodowy, tj. samochody będące na stanie środków trwałych Spółki oraz odpłatnie świadczył usługi wymiany opon i wyważania kół dla pracowników Przedsiębiorstwa. W takim przypadku każdorazowo wystawiana była faktura. W 2014 r. obrót netto z tytułu odpłatnych usług świadczonych na rzecz kilku pracowników wyniósł 611,00 zł. Wnioskodawca może świadczyć ww. usługi dla innych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy usługa wykonana w warsztacie samochodowym polegająca na wymianie opon i wyważaniu kół na rzecz pracowników Wnioskodawcy będzie podlegała od 1 stycznia 2015 r. ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej...

Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadcząc usługi wymiany opon i kół tylko na rzecz pracowników, a kiedy świadcząc te usługi na rzecz zarówno pracowników jak i innych osób fizycznych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podstawowa działalność Wnioskodawcy podlega zwolnieniu z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Usługi wykonywane przez warsztat samochodowy, nie podlegają zwolnieniu z ewidencjonowania na podstawie § 4 pkt 2, z wyjątkiem świadczenia usług określonych w pozycji 35 załącznika do rozporządzenia, tj. dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

W związku z tym Wnioskodawca uważa, że sporadyczne usługi wymiany opon, wyważania kół wykonywane przez warsztat dla pracowników Wnioskodawcy nie wymagają ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Wnioskodawca może dokonać sporadycznych usług wymiany opon i kół zarówno dla pracowników jak i innych osób fizycznych. W takim przypadku zdaniem Wnioskodawcy świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 2 części I załącznika do rozporządzenia jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wymieniono dostawę energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych – PKWiU 35

Ponadto w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w części II – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – zwolniono z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych usług ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia (§ 4 pkt 2 lit. d rozporządzenia).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9).

Zgodnie z § 9 ust. 5, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepisy ust. 1 oraz 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Według art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zauważyć należy, że w rozpatrywanej sprawie nie ma zastosowania powołany wyżej art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, bowiem przepis ten wprowadza zasadę, że w przypadku gdy podmiot „pośredniczy”, pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługę, a jej odbiorcą, przyjmuje się, że podmiot ten działa tak jakby sam wcześniej nabył taką usługę, a następnie ją wyświadczył, co sprawia, że opodatkowaniu podlegają wszystkie etapy w świadczeniu usług, łącznie z tym, w którym nie wykonuje się czynności faktycznych. W związku z czym należy wskazać, że Wnioskodawca świadcząc usługi w zakresie wymiany opon i wyważania kół na rzecz swoich pracowników nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy. Wnioskodawca nie dokonuje nabycia i odsprzedaży usług wymiany opon i wyważania kół na rzecz pracowników, lecz sam świadczy odpłatne usługi na rzecz pracowników. W konsekwencji należy stwierdzić, że do Wnioskodawcy nie będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w zakresie świadczonych usług wymienionych w § 4 pkt 2 lit. d ww. rozporządzenia na rzecz własnych pracowników.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca świadcząc usługi (nawet sporadycznie) wymiany opon i wyważania kół na rzecz pracowników, jak i innych osób fizycznych, nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca w zakresie ww. usług świadczonych zarówno na rzecz pracowników jak i innych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był zobowiązany z dniem 1 marca 2015 r. rozpocząć ich ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-301/15/KG | Interpretacja indywidualna

świadczenia na rzecz pracowników
IPPP3/443-260/14-2/MKw | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.