IBPP3/4512-301/15/KG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży usług wideofilmowania i fotograficznych za pomocą kasy rejestrującej.
IBPP3/4512-301/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi fotograficzne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data złożenia 9 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług wideofilmowania i fotograficznych za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług wideofilmowania i fotograficznych za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 5 marca 2015 r. Wnioskodawca dokonał wpisu do CEIDG działalności gospodarczej pod nazwą ... . Jednym z rodzajów zgłoszonej przez Wnioskodawcę działalności jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) oraz działalność postprodukcyjna w tym zakresie (PKD 59.12.Z). Do dnia złożenia wniosku o interpretację Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania czynności w tym zakresie dlatego nie rozpoczął też ich ewidencjonowania w żaden sposób. Wykonywane usługi będą polegały na fotografowaniu oraz wideofilmowaniu, czyli na realizacji obrazu i dźwięku wydarzeń z życia rodzinnego, społecznego oraz firm – np. filmy i fotografie z wesel, chrztów, imprez okolicznościowych. Działalność będzie wykonywana także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zarejestrowane w ten sposób wydarzenia będą po dalszej obróbce – czyli postprodukcji – przekazywane Klientowi na wybranym przez niego nośniku (np. płyta DVD, karta pamięci, dysk, pendrive). Nośniki te mogą być własnością Klienta, ale mogą też być zakupione w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Stanowić wówczas będą część wykonywanej przeze Wnioskodawcę usługi, ponieważ będą służyły tylko i wyłącznie przekazaniu zrealizowanego materiału Klientowi. Wnioskodawca przewiduje możliwość, że Klient będzie nagrany materiał otrzymywał w kilku kopiach, ale również w kilku wersjach, np. pełne nagranie, nagranie skrócone, nagranie dedykowane itp. Nagrania te przekazywane będą na kilku, często różnych nośnikach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 111 ustawy o VAT w powiązaniu z § 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1544) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży usług wideofilowania i fotograficznych dla osób fizycznych przekazanych na zakupionych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nośnikach (płyty CD, DVD, kasety itp.) Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ponieważ przedmiotem działalności będą usługi wideorejestracji, fotograficzne, a nie handel nagranymi płytami DVD, czy kasetami (objęty PKD 4652Z, 4643Z, 4763Z), a przekazywane przez Wnioskodawcę nośniki będą służyły jedynie w celu dostarczenia do Klienta zrealizowanej usługi wideofilmowania, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej w momencie rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie wystąpi również w przypadku przekazania Klientowi przez Wnioskodawcę nośników, kopii czy wersji nagranego materiału w kilku egzemplarzach, ponieważ nadal przedmiotem sprzedaży będzie usługa, a nie sam nagrany nośnik. Wnioskodawca jest świadomy, że zgodnie z innymi przepisami obowiązek ten nastąpi po przekroczeniu kwoty 20 tys. złotych (lub proporcjonalnie – jako, że działalność prowadzona jest jedynie przez część roku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy.

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte zostało w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 2 tego rozporządzenia).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanych rozporządzeń.

Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (§ 4 pkt 2 lit. l rozporządzenia).

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczy jest świadczenie usług wideofilowania i usług fotograficznych przekazanych na będących własnością klienta lub zakupionych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nośnikach (płyty CD, DVD, kasety itp.).

Zatem Wnioskodawca nie będzie zobligowany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego świadczonych usług wideofilowania i fotograficznych w momencie rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W konsekwencji, w stosunku do świadczonych usług wideofilowania i fotograficznych przekazanych na będących własnością klienta lub zakupionych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nośnikach (płyty CD, DVD, kasety itp.), Wnioskodawcę nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. oraz z uwzględnieniem § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IPTPP4/4512-182/15-4/UNR | Interpretacja indywidualna

usługi fotograficzne
IBPBI/1/415-944/13/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.