IBPP3/4512-282/15/UH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług wyważania i wymiany opon samochodowych świadczonych na rzecz pracowników
IBPP3/4512-282/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług wyważania i wymiany opon samochodowych świadczonych na rzecz pracowników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług wyważania i wymiany opon samochodowych świadczonych na rzecz pracowników.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Do 31 grudnia 2014 r. w przedsiębiorstwie (Wnioskodawca) wykonywane były odpłatnie dla pracowników usługi wymiany i wyważania opon, które były fakturowane fakturą wewnętrzną i opodatkowane.

Ponieważ w roku 2015 Wnioskodawca zamierza świadczyć wyłącznie na rzecz własnych pracowników odpłatną usługę wymiany i wyważania opon, to powstał problem z zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący właściwego sposobu ewidencjonowania tych usług a w szczególności ustalenia czy wymagana jest dla tej usługi ewidencja za pośrednictwem kasy fiskalnej, której nasze przedsiębiorstwo nie posiada.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku wykonywania po 1 marca 2015 r. usług przez Wnioskodawcę wyłącznie na rzecz pracowników, polegających na odpłatnym wyważaniu i wymianie opon samochodowych usługa ta wymaga zainstalowania u Wnioskodawcy kasy fiskalnej i ewidencjonowania wykonania tej usługi za pośrednictwem tej kasy, czy też dla usługi tej jako zwolnionej z ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Dz.U. poz. 1544 załącznik II pozycja 35 nie wymaga takiej rejestracji...

Zdaniem Wnioskodawcy: dla stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku nie jest wymagane ewidencjonowanie sprzedaży usługi wymiany i wyważania opon dla pracowników za pomocą kasy fiskalnej ponieważ usługa ta mieści się w zakresie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania przez kasy rejestrujące na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Dz.U. poz. 1544 załącznik II pozycja 35.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w pozycji 35 wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Stosownie natomiast do zapisu § 4 pkt 2 lit. d ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca a następnie jako usługodawca tej samej usługi.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

  1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
  2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

-zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje odpłatnie usługę wymiany i wyważania opon na rzecz pracowników. W 2015 r. Wnioskodawca zamierza wyłącznie świadczyć ww. usługi na rzecz własnych pracowników.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w związku ze świadczeniem usług odpłatnego wyważania i wymiany opon samochodowych wyłącznie na rzecz własnych pracowników koniecznym jest ewidencjonowanie tych usług przy użyciu kasy rejestrującej.

Z ww. § 4 pkt 2 lit. d rozporządzenia jednoznacznie wynika, że usługa wymiany opon dla pojazdów samochodowych została wyłączona ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży usług wyważania i wymiany opon samochodowych z wyjątkiem usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do tego rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a.

Treść art. 8 ust. 2a ustawy wprowadza zasadę, że w przypadku gdy podmiot „pośredniczy”, pomiędzy podmiotem faktycznie świadczącym usługę, a jej odbiorcą, przyjmuje się, że podmiot ten działa tak jakby sam wcześniej nabył taką usługę, a następnie ją wyświadczył, co sprawia, że opodatkowaniu podlegają wszystkie etapy w świadczeniu usług, łącznie z tym, w którym nie wykonuje się czynności faktycznych.

Wspomniana „fikcja prawna”, wynikająca z art. 8 ust. 2a, znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy dany podmiot pośredniczący w rzeczywistości nie jest konsumentem ostatecznym usługi, a jedynie przyjmuje się wtedy założenie, że taką usługę nabył od podmiotu świadczącego, a następnie sam ją wyświadczył na rzecz osoby trzeciej.

Zatem, z uwagi na okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz pracownika, tj. świadczenie usługi wyważania i wymiany opon nie może zostać uznane za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy. Wynika to z faktu, że Spółka nie będzie nabywała ww. usług od podmiotu świadczącego usługi, i nie będzie odsprzedała ich swoim pracownikom. Wnioskodawca sam wykonuje usługę wyważania i wymiany opon na rzecz pracowników zatem nie ma tu zastosowania przepis art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc odpłatną usługę wymiany i wyważania opon na rzecz własnych pracowników, nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mocą § 4 pkt 2 lit. d) nałożyło na Wnioskodawcę bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących w stosunku do świadczonych usług opisanych we wniosku. W związku z tym przepisem Wnioskodawca w zakresie ww. usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był zobowiązany z dniem 1 marca 2015 r. rozpocząć ich ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-165/15/UH | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPTPP1/4512-153/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.