IBPP3/4512-268/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów wymienionych w § 4 ust 1 lit. b-1 w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia
IBPP3/4512-268/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów wymienionych w § 4 ust 1 lit. b-1 w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia – jest prawidłowe
 • obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, gdy w okresie tego półrocza udział procentowy dotyczący wskazanych usług osiągnie poziom 80% albo poziom niższy niż 80% – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów wymienionych w § 4 ust 1 lit. b-1 w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 czerwca 2015 r. znak: IBPP3/4512-268/15/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Miejskie Przedsiębiorstwo (zwane w dalszej części „Spółka” lub „Podatnik”) w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej świadczy usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (usługa klasyfikowana w grupie PKWiU 36.00) oraz usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00).

Wskazać należy, że usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zaliczane są do zadań własnych Gminy i świadczone są przez Spółkę na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przedmiotowe usługi wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) pod pozycją 3 – „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” oraz pod pozycją 4 – „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”.

Udział obrotu z tytułu świadczenia wskazanych powyżej usług w całkowitym obrocie Podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku stanowił ponad 99% i zgodnie z prognozami finansowymi utrzyma się na tym samym poziomie także w bieżącym roku. Spółka świadczy również inne usługi, które nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia, to jest w szczególności: wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków, remonty elementów uzbrojenia, wynajem sprzętu budowlanego, usługi projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz diagnostykę sieci wodociągowej. Usługi powyższe świadczone są zarówno dla przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych.

Ponadto Wnioskodawca posiada warsztat samochodowy i ma możliwość świadczenia usług naprawy pojazdów samochodowych oraz wymiany opon. W przeszłości usługi takie były wykonywane zarówno dla przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych nieprowadzących dzielności gospodarczej, w tym dla pracowników Spółki. Sprzedaż tych usług nie była ewidencjonowana przy pomocy kas rejestrujących.

Obecnie wskazane usługi wykonywane są wyłącznie dla przedsiębiorców. Spółka rozważa jednak wznowienie świadczenia usług naprawy pojazdów samochodowych i wymiany opon dla osób fizycznych, w szczególności na rzecz pracowników.

W piśmie z 19 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że dokonuje i zamierza w przyszłości dokonywać dostawy towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b) - l) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) (zwanego w dalszej części niniejszego pisma „rozporządzeniem”) na rzecz swoich pracowników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - Spółka będzie mogła nadal korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia...
 2. Czy - w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dostawa towarów wymienionych w § 4 ust. 1 lit. b) -1) rozporządzenia nadal będzie podlegała zwolnieniu z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t.j.Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku stosowania kas przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego.

Wskazać należy, że w chwili obecnej - na podstawie § 2 ust 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych. Stosownie bowiem do § 2 ust. 1 rozporządzenia usługi świadczone przez Spółkę mieszczą się w grupie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania pozycja 3 i 4 załącznika do rozporządzenia, to jest „usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” oraz „usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków”. Ponadto Wnioskodawca spełnia również warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zgodnie z którym udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w załączniku do rozporządzenia w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku wyższy niż 80%:

Następnie wskazać należy, że zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia nie stosuje się w przypadku: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Powyższe oznacza więc, że wskazane usługi w razie ich wykonywania na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej winny być bezwzględnie ewidencjonowane przy pomocy kas rejestrujących.

Jednak zdaniem Wnioskodawcy w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług wskazanych § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia - Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wymienionych w załączniku do rozporządzenia pod poz. 3 i 4. Rozpoczęcie świadczenia usług wyłączonych ze zwolnienia na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia nie powoduje bowiem automatycznego rozszerzenia obowiązku ewidencyjnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług, odnośnie których Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z wykonywania tego obowiązku lub inaczej pisząc opisana powyżej okoliczność nie powoduje obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wszystkich obszarów działalności Wnioskodawcy, w tym ewidencjonowania dostawy wszystkich towarów i sprzedaży wszystkich usług. Niemniej z uwagi na to, że w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencyjnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, które to zwolnienie ma charakter przedmiotowo - podmiotowy, niezbędnym dla jego zachowania będzie utrzymywanie obrotu czynności korzystających ze zwolnienia na poziomie nie niższym niż wskazany w § 3 ust. 5 rozporządzenia. Zgodnie bowiem z tym przepisem „w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4”.

Powyższe będzie więc wiązało się z koniecznością badania przez Podatnika czy nie doszło do zmiany struktury obrotu - to jest do spadku obrotu (do poziomu 80% lub poniżej tego poziomu) odnośnie usług objętych zwolnieniem - w niniejszym przypadku wskazanych pod pozycją 3 i 4 Załącznika do rozporządzenia.

Dodatkowo wskazać należy, że z uwagi na to, iż Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - tym samym rozpoczęcie świadczenia usług wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia nie spowoduje utraty wskazanego zwolnienia, gdyż w takim przypadku nie znajdą zastawania przepisy § 5 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia (odnoszące się do podatników wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

Reasumując - zdaniem Wnioskodawcy - w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - Wnioskodawca będzie miał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie spowoduje to jednak obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków. Taki obowiązek powstanie dopiero po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, gdy w okresie tego półrocza udział procentowy dotyczący wskazanych usług osiągnie poziom 80% albo poziom niższy niż 80%.

Natomiast obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia - zdaniem Wnioskodawcy nie pozbawia go również zwolnienia z tego obowiązku w przypadku dostawy towarów wymienionych w § 4 ust. 1 lit. b) -1) rozporządzenia, gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia, to jest wskazana dostawa towarów będzie wykonywana na rzecz pracowników Wnioskodawcy. Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca w poprzednich latach nie ewidencjonował tego rodzaju dostawy przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast przepisy obowiązującego rozporządzenia nie przewidują przypadków, w których Wnioskodawca miałby utracić możliwość skorzystania ze wskazanego zwolnienia.

W piśmie z 19 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że przedstawiając własne stanowisko będące odpowiedzią na pytanie drugie zawarte w poz. 69 wniosku ORD-IN - uzupełniająco wskazuje, że w ocenie Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia w razie rozpoczęcia ich świadczenia przez Wnioskodawcę - nie pozbawi Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b-l rozporządzenia, gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia, to jest wskazana dostawa towarów będzie wykonywana na rzecz pracowników Wnioskodawcy będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Przepisy obowiązującego rozporządzenia nie przewidują przypadków, w których Podatnik miałby utracić możliwość skorzystania ze wskazanego zwolnienia. Podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca w poprzednich latach nie ewidencjonował tego rodzaju dostawy przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z tych względów nieuprawnione byłoby stwierdzenie, że w opisanych powyżej okolicznościach związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług naprawy pojazdów silnikowych oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Podatnik - w razie zaistnienia sytuacji opisanej w poz. 35 załącznika do rozporządzenia - utraciłby zwolnienie dotyczące dostawy towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b -1 rozporządzenia, gdyż brak ku temu podstawy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów wymienionych w § 4 ust 1 lit. b-1 w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, gdy w okresie tego półrocza udział procentowy dotyczący wskazanych usług osiągnie poziom 80% albo poziom niższy niż 80%.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycjami:

 • nr 3 wymieniona została „woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody” symbol PKWiU 36,
 • nr 4 wymienione zostały „usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych” symbol PKWiU 37
 • nr 35 wymieniona została „dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali”.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym i dotyczy czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę.

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Sprzedaż niektórych towarów i usług została wyłączona przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

W § 4 rozporządzenia wskazano, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1.dostawy:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

-z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2.świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

-z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z przepisów tych wynika, że dostawa towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b) - l) ww. rozporządzenia na rzecz pracowników podatnika korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Natomiast w myśl § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, u których udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, u których udział procentowy obrotu jest za okres do końca roku podatkowego równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego (§ 5 ust. 6 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.).

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł korzystać do 31 grudnia 2016 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotów z tytułu świadczenia usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 3 i 4 załącznika do ww. rozporządzenia. Wysokość obrotów z tytułu tej sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej oraz rozpoczęcie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00).

Natomiast w stosunku do dostawy towarów, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b) -1) dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będących pracownikami Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych usług na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 35 załącznika do ww. rozporządzenia. W takim przypadku, dostawa towarów na rzecz pracowników Wnioskodawcy nie będzie objęta zawartym w § 4 ww. rozporządzenia wyłączeniem z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, bez względu na wysokość obrotów. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących usług wymienionych w § 4 pkt 2 lit. c) i d) rozporządzenia nie pozbawi Wnioskodawcy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w przypadku dostawy towarów wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b)-l) rozporządzenia w sytuacji dostawa towarów będzie wykonywana na rzecz pracowników Wnioskodawcy.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika do rozporządzenia oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów wymienionych w § 4 ust 1 lit. b-1 w przypadku gdy zachodzić będzie sytuacja opisana w poz. 35 załącznika do rozporządzenia
 • nieprawidłowe w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36.00) poz. 3 załącznika do rozporządzenia oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00) poz. 4 załącznika po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, gdy w okresie tego półrocza udział procentowy dotyczący wskazanych usług osiągnie poziom 80% albo poziom niższy niż 80%.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie zdarzenia przyszłego oraz stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Organ podkreśla, że niniejsze interpretacja nie rozstrzyga w zakresie obowiązku rejestracji za pomocą kasy rejestrującej usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, gdyż nie zadano pytania w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ewidencjonowanie
ITPP1/443-185/13/JJ | Interpretacja indywidualna

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-213/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.