IBPP3/4512-229/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku obowiązku rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej usług polegających na nagrywaniu materiału dźwiękowego oraz miksowaniu go na życzenie klienta.
IBPP3/4512-229/15/AŚinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. limit
  3. obrót
  4. płyta CD
  5. płyta DVD
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do Organu 10 czerwca 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem, które wpłynęło do Organu 10 czerwca 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 11 września 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: PKD 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

W ramach tej działalności Wnioskodawca będzie wykonywał usługi sklasyfikowane w PKWiU 2008:

59.20 - usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.11.0 - usługi w zakresie nagrywania dźwięku

59.20.12.0 - usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo

90.03.11.0 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów z wyłączeniem artystów wykonawców.

Klient (osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą) ma do dyspozycji profesjonalny sprzęt będący własnością Wnioskodawcy. Nagrywa materiał dźwiękowy. Materiał muzyczny nagrany w studio Wnioskodawcy jest zapisywany na jednej lub wielu ścieżkach AUDIO (komputerowo lub na rejestratorze analogowym).

Następnie miksowany jest na życzenie klienta (obróbka komputerowa polegająca na ustawieniu poszczególnych poziomów ścieżek audio, dostrojeniu wokalu, instrumentów, aby brzmiały czysto, nałożeniu efektów cyfrowych). Tak przygotowany materiał klient odbiera na dostarczonym przez siebie czystym nośniku (np. płyta CD-ROM, pen drive, USB drive itp) lub nagrany materiał dostarczany jest drogą mailową.

Okazjonalnie możliwe jest też wykonywanie usług polegających na nagłaśnianiu imprez okolicznościowych.

Obowiązek zastosowania kasy rejestrującej powstanie dopiero po przekroczeniu 20.000 zł obrotu.

Obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty limitu. Pierwsza sprzedaż na rzecz tych osób w 2014 roku miała miejsce 22 listopada 2014 r. i jej wartość wyniosła w 2014 roku 170 zł. W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie był obowiązany do ewidencjonowania i nie przestał spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek rejestrowania obrotu na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według Wnioskodawcy nie ma on obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej do kwoty 20.000 złotych.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy nie jest sprzedaż zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Wykorzystuję je jedynie do przekazania nagranego materiału dźwiękowego, który to nośnik dostarcza klient. Wnioskodawca sprzedaje tylko usługę nagrania materiału dźwiękowego.

Paragraf § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi, iż zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku między innymi dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. W prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie są przedmiotem dostawy zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych.

Nośnik ten służy jedynie do przekazania nagranego materiału. Nośnik otrzymywany jest od klienta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł. (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też wykonywanych czynności ustawodawca wykluczył z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż towarów i usług, które szczegółowo zostały określone w § 4 ww. rozporządzenia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 11 września 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: PKD 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. W ramach tej działalności Wnioskodawca będzie wykonywał usługi sklasyfikowane w PKWiU 2008:

59.20 - usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.11.0 - usługi w zakresie nagrywania dźwięku

59.20.12.0 - usługi w zakresie nagrywania wydarzeń na żywo

90.03.11.0 - usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy i pozostałych artystów z wyłączeniem artystów wykonawców.

Klient (osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą) ma do dyspozycji profesjonalny sprzęt będący własnością Wnioskodawcy. Nagrywa materiał dźwiękowy. Materiał muzyczny nagrany w studio Wnioskodawcy jest zapisywany na jednej lub wielu ścieżkach AUDIO (komputerowo lub na rejestratorze analogowym).

Obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty limitu. Pierwsza sprzedaż na rzecz tych osób w 2014 roku miała miejsce 22 listopada 2014 r. i jej wartość wyniosła w 2014 roku 170 zł. W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie był obowiązany do ewidencjonowania i nie przestał spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru tj. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług polegających na nagrywaniu materiału dźwiękowego oraz miksowaniu go na życzenie klienta.

W konsekwencji Wnioskodawcę świadczącego wskazane we wniosku usługi nadal obowiązują zasady ogólne. Oznacza to, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. oraz z uwzględnieniem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.