IBPP3/4512-222/15/JP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej
IBPP3/4512-222/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. limit
  3. obrót
  4. płyta CD
  5. płyta DVD
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 maja 2015 r. nr IBPP3/4512-222/15/JP.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 5 maja 2015 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi w ramach działalności gospodarczej usługi videofilmowania, których końcowym efektem jest przekazanie zamawiającemu płytki z nagranym wydarzeniem (ślubem, komunią, chrzcinami itp.).

Obecnie prowadzona jest ewidencja wykonywanych usług w poszczególnych miesiącach.

W związku z ww. rozporządzeniem a dokładnie zapisem:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1.Dostawy:

1.zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

Wnioskodawca dwukrotnie na Krajowej Informacji Podatkowej uzyskał informację, że ww. zapis rozporządzenia nie dotyczy wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi, musi tylko prowadzić ewidencję wykonanych usług i po przekroczeniu kwoty obrotu 20.000 zł jest wówczas zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej.

Pismem z 5 maja 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego, wskazując że prowadzi od 5 maja 2012 r. w ramach działalności gospodarczej usługi videofilmowania, których końcowym efektem jest przekazanie zamawiającemu płytki z nagranym wydarzeniem (ślubem, komunią, chrzcinami itp.).

Wnioskodawca świadczy usługi videofilmowania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie wykonywał i nie będzie wykonywał usług wobec rolników ryczałtowych.

W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie przekroczył obrotu w wysokości 20.000 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie rozpoczął świadczenia usług w poprzednim roku podatkowym, a zatem w poprzednim roku podatkowym obrót nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania tych czynności kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca nie rozpoczął po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przewidywany obrót z tytułu świadczenia usług w danym roku podatkowym według Wnioskodawcy na pewno nie przekroczy 20.000 zł. A patrząc na liczbę osób zainteresowanych w tym roku to będzie jeszcze mniejszy niż w poprzednim roku. Należy tutaj wziąć pod uwagę, że znaczna część młodych osób decyduje się na bycie razem bez ślubu, więc nie robią wesel. Ponadto w mediach często słychać o 2 milionach młodych ludzi, którzy wyjechali z Polski. Więc ubyli kolejni potencjalni klienci. A tak ogólnie to Wnioskodawca nie jest przecież w stanie dokładnie określić jaki będzie obrót w tym roku. Według Wnioskodawcy będzie mniejszy niż w poprzednim roku podatkowym, czyli nie przekroczy 20.000 zł. Przez sformułowanie „Obecnie prowadzona jest ewidencja wykonywanych usług w poszczególnych miesiącach” należy rozumieć, że jest prowadzona ewidencja w postaci książki przychodów i rozchodów, przychody i koszty są zapisywane chronologicznie w książce w poszczególnych miesiącach. Nie jest to ewidencja prowadzona na kasie rejestrującej.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy najbliżej wykonanej usłudze videofilmowania – obecnie działalność jest zawieszona – Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania usługi...

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 5 maja 2015 r.):

Według własnej oceny świadczone przez Wnioskodawcę usługi videofilmowania są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania ich na kasie rejestrującej.

Przy najbliżej wykonanej usłudze Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej i rejestracji wykonania tej usługi na urządzeniu fiskalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Stosownie natomiast do zapisu § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w przypadku dostaw zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 5 maja 2012 r. w ramach działalności gospodarczej usługi videofilmowania, których końcowym efektem jest przekazanie zamawiającemu płytki z nagranym wydarzeniem (ślubem, komunią, chrzcinami itp.).

Wnioskodawca świadczy usługi videofilmowania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie przekroczył obrotu w wysokości 20.000 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przewidywany obrót z tytułu świadczenia usług w danym roku podatkowym według Wnioskodawcy na pewno nie przekroczy 20.000 zł. Według Wnioskodawcy będzie mniejszy niż w poprzednim roku podatkowym, czyli nie przekroczy 20.000 zł. Obecnie prowadzona jest ewidencja wykonywanych usług w poszczególnych miesiącach” – jest to ewidencja w postaci książki przychodów i rozchodów, przychody i koszty są zapisywane chronologicznie w książce w poszczególnych miesiącach. Nie jest to ewidencja prowadzona na kasie rejestrującej. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wnika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, tj. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, natomiast przedmiotem wniosku (tj. działalności gospodarczej Wnioskodawcy) są usługi polegające na videofilmowaniu wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.).

Zatem Wnioskodawca świadcząc usługi wideofilmowania wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.) świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie będzie zobligowany do instalacji kasy rejestrującej na mocy ww. przepisu. W odniesieniu do Wnioskodawcy mają natomiast zastosowanie zasady ogólne.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro – jak wynika ze złożonego wniosku – świadczenie usług wideofilmowania wydarzeń (ślub, komunia, chrzciny itp.) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca rozpoczął w 2012 r., to w świetle powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r. chyba, że osiągnięty w 2015 r. obrót z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczy kwotę 20.000 zł, w takiej sytuacji na podstawie § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym to przekroczenie obrotu nastąpi.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.