IBPP3/4512-213/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej nieodpłatnego świadczenia usług (darmowego wykonania usługi w urodziny i przy 10 wizycie) oraz nieodpłatnej dostawy towarów (nieodpłatnego przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych)
IBPP3/4512-213/15/AŚinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. kasa rejestrująca
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), uzupełnionym pismami z 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), z 26 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) oraz z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej nieodpłatnego świadczenia usług (darmowego wykonania usługi w urodziny i przy 10 wizycie) oraz nieodpłatnej dostawy towarów (nieodpłatnego przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej nieodpłatnego świadczenia usług (darmowego wykonania usługi w urodziny i przy 10 wizycie) oraz nieodpłatnej dostawy towarów (nieodpłatnego przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 5 maja 2015 r. znak: IBPP3/4512-213/15/AŚ oraz pismami z 26 maja 2015 r. i 1 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismami z 13 maja 2015 r., 26 maja 2015 r. i 1 czerwca 2015 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym usługowy salon fryzjerski. Od 1 marca 2015 r. Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej, w której ewidencjonuje wszystkie wykonane usługi, sprzedaż środków kosmetycznych. Wnioskodawca planuje wprowadzenie pakietu lojalnościowego, który obejmowałby obniżkę ceny za usługę, darmowe wykonanie usługi w urodziny, upominek w formie środków kosmetycznych. Pakiet lojalnościowy obejmowałby też darmowe wykonanie usługi przy 10 wizycie. Do uzyskania promocyjnej usługi, bądź upominku uprawnia karta klienta na której wpisane jest imię, nazwisko, data urodzenia, kolejne wizyty-usługi. Usługa gratisowa lub upominek przysługiwałyby po określonym czasie lub określonym dniu (urodziny klienta). Kasa fiskalna uniemożliwia zaprogramowanie usługi za 0 zł.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi będzie miało wpływ na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną, ma to na celu zachęcenie klientów do nabywania usług w salonie Wnioskodawcy. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi ma pośrednio na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi kreuje pozytywny wizerunek firmy Wnioskodawcy. Opisana we wniosku usługa jest również oferowana wśród innych usług realizowanych przez firmę Wnioskodawcy odpłatnie, a więc wpisuje się w cel działalności Wnioskodawcy. Nieodpłatne przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych, będzie dokonywane na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, prowadzonym przedsiębiorstwem. Łączna wartość towarów przekazywanych jednej osobie nie będzie przekraczać w roku podatkowym kwoty 100 zł. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano towary. Jednostkowa kwota nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Wnioskodawca ostatecznie wyjaśnia, że przedmiotem wniosku – pytania oraz stanowiska jest wyłącznie nieodpłatne świadczenie usług (darmowe wykonanie usługi w urodziny, oraz darmowe wykonanie strzyżenia przy 10 wizycie u Wnioskodawcy) oraz nieodpłatna dostawa towarów (nieodpłatne przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 26 maja 2015 r.):

W jaki sposób Wnioskodawca powinien wpisywać na kasie nieodpłatne świadczenie usług (darmowe wykonanie usługi w urodziny i przy 10 wizycie) oraz nieodpłatną dostawa towarów (nieodpłatne przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych)...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 13 maja 2015 r.):

Wnioskodawca uważa, że udzielone promocje i przekazane upominki powinna ujmować w kasie za symboliczną kwotę 0,01 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W wykazie czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, pod pozycją nr 44 wymienione zostały „Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy”.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Stosownie do § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.) – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym usługowy salon fryzjerski. Od 1 marca 2015 r. Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem prowadzenia kasy fiskalnej, w której ewidencjonuje wszystkie wykonane usługi, sprzedaż środków kosmetycznych. Wnioskodawca planuje wprowadzenie pakietu lojalnościowego, który obejmowałby obniżkę ceny za usługę, darmowe wykonanie usługi w urodziny, upominek w formie środków kosmetycznych. Pakiet lojalnościowy obejmowałby też darmowe wykonanie usługi przy 10 wizycie. Do uzyskania promocyjnej usługi, bądź upominku uprawnia karta klienta na której wpisane jest imię, nazwisko, data urodzenia, kolejne wizyty-usługi. Usługa gratisowa lub upominek przysługiwałyby po określonym czasie lub określonym dniu (urodziny klienta). Kasa fiskalna uniemożliwia zaprogramowanie usługi za 0 zł. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi będzie miało wpływ na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną, ma to na celu zachęcenie klientów do nabywania usług w salonie Wnioskodawcy. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi ma pośrednio na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi kreuje pozytywny wizerunek firmy Wnioskodawcy. Opisana we wniosku usługa jest również oferowana wśród innych usług realizowanych przez firmę Wnioskodawcy odpłatnie, a więc wpisuje się w cel mojej działalności. Nieodpłatne przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych, będzie dokonywane na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, prowadzonym przedsiębiorstwem. Łączna wartość towarów przekazywanych jednej osobie nie będzie przekraczać w roku podatkowym kwoty 100 zł. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, którym przekazano towary. Jednostkowa kwota nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy przedstawionych w pytaniu wskazać należy, że jak wynika z już wcześniej cyt. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęta jest sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest m.in. przekazanie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części.

Jednocześnie, na mocy art. 7 ust. 3 ustawy, ustawodawca wyłączył z opodatkowania wymienione w tym przepisie towary, tj. prezenty o małej wartości oraz próbki, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy.

Wskazać należy, że przepis art. 7 ust. 2 ustawy nie będzie stosowany do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy nie będzie uznawane za odpłatną dostawę towarów tylko wykorzystywanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki (pomimo, że podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych towarów).

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Stosownie do art. 7 ust. 4 ww. ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w odniesieniu do czynności przekazania prezentów o małej wartości należy przestrzegać zarówno prowadzenia ewidencji, jak i ograniczeń kwotowych określonych w art. 7 ust. 4 ww. ustawy.

Z powołanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega przekazanie towarów (prezentów), których jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie klientom w ramach ww. programu lojalnościowego towarów przekazywanie upominków w formie środków kosmetycznych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekroczy 10 zł, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe towary (upominki w formie środków kosmetycznych) będą stanowiły prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie będzie następowało na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (bowiem jak wskazał Wnioskodawca we wniosku nieodpłatne przekazanie upominków w formie środków kosmetycznych, będzie dokonywane na cele związane z prowadzona przeze mnie działalnością, prowadzonym przedsiębiorstwem).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie przekazywał w ramach programu lojalnościowego towary, które można uznać za prezenty o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazywanie w ramach programu lojalnościowego towarów, które można uznać za prezenty o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów, a tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy nie jest uznane za sprzedaż.

W konsekwencji, czynności nieodpłatnego przekazywania w ramach programu lojalnościowego towarów, które można uznać za prezenty o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT nie należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej nieodpłatnego świadczenia usług (darmowego wykonanie usługi w urodziny i przy 10 wizycie).

Należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi będzie miało wpływ na wzrost zainteresowania ofertą odpłatną, ma to na celu zachęcenie klientów do nabywania usług w salonie Wnioskodawcy. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi ma pośrednio na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. Nieodpłatne wykonanie opisanej we wniosku usługi kreuje pozytywny wizerunek firmy Wnioskodawcy. Opisana we wniosku, nieodpłatna usługa jest oferowana wśród innych usług realizowanych przez firmę Wnioskodawcy odpłatnie, a więc wpisuje się w cel działalności Wnioskodawcy, będzie więc dokonywane na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że wprawdzie ustawodawca zawarł w ww. rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w poz. 44 załącznika zwolnienie z obowiązku rejestracji za pomocą kasy rejestrującej czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy, to jednakże o możliwości zastosowania tego zwolnienia będzie decydował charakter wykonywanych usług.

Jak już wskazano z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne (§ 4 pkt 2 lit. j rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.).

Nieodpłatne świadczenie usług (darmowe wykonanie usługi w urodziny i przy 10 wizycie) na rzecz uczestników programu lojalnościowego, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ nieodpłatne usługi jak wskazał Wnioskodawca we wniosku będą związane z działalnością Wnioskodawcy. Należy zatem stwierdzić, że „promocyjne usługi gratisowe” (darmowe wykonanie usługi w urodziny lub przy 10 wizycie) jako czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, nie mogą być uznane za sprzedaż, a w konsekwencji nie należy ich ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.

Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczone przez niego usługi gratisowe (darmowe wykonanie usługi w urodziny lub przy 10 wizycie) powinien ujmować w kasie za symboliczną kwotę 0,01zł jest nieprawidłowe.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowego należy stwierdzić, że jest ono nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.