IBPP3/4512-14/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich
IBPP3/4512-14/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. kasa rejestrująca
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 25 lutego 2015 r. znak: IBPP3/4512-14/15/EJ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł z Gminą Miejską, reprezentowaną przez Dyrektora umowę na bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Gminy Miejskiej. Zarząd Infrastruktury będąc miejską jednostką budżetową pełni w imieniu Gminy funkcję zarządcy wybranych obiektów użyteczności publicznej, w tym szaletów miejskich. Zarówno „ZI” jak i Wnioskodawca są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług. Umowa na bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Gminy Miejskiej została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez ZI postępowania przetargowego. Oferta Wnioskodawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z załącznikiem po podpisanej umowy o zamówienie publiczne do zakresu obowiązków Wnioskodawcy należy:

1.Utrzymanie obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego i sztuką budowlaną:

 • remonty bieżące w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie szaletów,
 • wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
 • dokonanie pomiarów skuteczności zerowania i uziemienia,
 • konserwacja i przeglądy instalacji wod.-kan.,
 • konserwacja i przeglądy zaworu zwrotnego kanalizacyjnego,
 • kontrola poprawności działania wentylacji,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego (szaletów) wraz z bieżącymi wpisami osób do tego upoważnionych mających właściwe uprawnienia np. elektryczne, budowlane i inne,
 • raz w trakcie trwania umowy malowanie całego obiektu na zewnątrz i wewnątrz oraz ogrodzeń, barierek, ścian i sufitów, stolarki drzwiowej i okiennej,
 • malowanie według zaistniałych potrzeb (po zalaniu, zawilgoceniu lub podczas usuwania awarii, usuwanie graffiti itp.),
 • przeprowadzenie dwa razy w roku deratyzacji.

2.Czynności eksploatacyjne:

 • prace wpływające na czystość całego obiektu zgodnie z wymaganiami Sanepidu,
 • zabezpieczenie w odpowiednie środki higieny i czystości,
 • prace konserwacyjne urządzeń (sanitarnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i innych elementów obiektów wraz z wszelkimi usterkami,
 • prace wpływające na estetykę i bezpieczeństwo obiektu (np. aktualny cennik, usuwanie nieczystości itp.),
 • zawarcie przez operatora umów na media na czas trwania umowy za zgodą dostawcy mediów,
 • utrzymanie w czystości znaków kierunkowych do toalet na zewnątrz obiektów,
 • naprawy bieżące sprzętu, wyposażenie lub wymiana,
 • w przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany wywiesić na drzwiach wejściowych czytelną informację o awarii i powiadomić telefonicznie inspektora ZI,
 • nadzór nad personelem zatrudnionym aby potrafił sprawnie obsługiwać platformy dla niepełnosprawnych.

Zgodnie z postanowieniami umowy na bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Gminy Miejskiej, Wnioskodawca za wykonanie prac otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w ustalonej w umowie kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto podlega rozbiciu na określoną ilość miesięcy, na którą umowa została zawarta. Podzielone w ten sposób wynagrodzenie jest przekazywane w równych częściach co miesiąc na konto bankowe Wnioskodawcy, na podstawie faktury wystawianej po protokolarnym odbiorze prac.

Z kolei na podstawie innych zapisów umowy strony uregulowały, że wynagrodzenie ryczałtowe należne za wykonanie usług bieżącego utrzymania toalet miejskich winno obejmować wszystkie koszty prawidłowego utrzymania toalet, w tym: opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz koszty związane z zakresem prac ujętych w załączniku do umowy a także koszty eksploatacji, środków czystości i higieny koniecznych do utrzymania szaletów. W tym miejscu Wnioskodawca wyjaśnia, że w zakresie niektórych szaletów Wnioskodawca zawarł umowy o dostawę mediów, zatem rozlicza się bezpośrednio z dostawcami mediów, zaś w zakresie pozostałych szaletów umowy o dostawę mediów zostały zawarte przez ZI, w związku z powyższym, w tym przypadku ZI pozostaje bezpośrednim odbiorcą dostarczanych mediów. W zakres umownych obowiązków Wnioskodawcy nie wchodzą remonty szaletów z wyjątkiem bieżących czynności związanych z utrzymaniem czystości oraz odświeżaniem pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz szaletu. W przypadku potrzeby przeprowadzenia remontu szaletów, np. wymiany pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej itp. Gmina Miejska działająca przez ZI wykonuje powyższe prace zlecając je zewnętrznym podmiotom na podstawie osobno zawartych umów.

Na podstawie kolejnych zapisów umowy o wykonanie usług bieżącego utrzymania toalet miejskich Wnioskodawca zobowiązany jest przekazywać na konto ZI „ryczałtowe dochody ustalone w wyniku postępowania przetargowego” stanowiące stałą, wskazaną w umowie, comiesięczną kwotę uiszczaną przez cały okres trwania umowy.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie przetargowe, Wnioskodawca jest zobligowany do pobierania opłat za korzystanie z szaletów przez cały okres trwania umowy zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta. Na podstawie § 1 powyższego Zarządzenia: „Ustala się opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta

 • za korzystanie z kabiny toaletowej – 1 zł,
 • za korzystanie z pisuaru – 0,50 zł”.

Zgodnie z zapisami oferty złożonej przez Wnioskodawcę w postepowaniu przetargowym (oferta ta stanowi załącznik do umowy o zamówienie publiczne), Wnioskodawca winien zaoferować „wysokość dochodów odprowadzanych przez wykonawcę do Zamawiającego – uzyskanych od osób korzystających z szaletów miejskich (ryczałtowo)” przez cały okres realizacji zamówienia z podziałem na taką ilość równych części, jaką stanowi liczba miesięcy obowiązywania umowy (36 miesięcy).

W świetle powyższych regulacji, Wnioskodawca wykonujący zapisy zawartej umowy za każdy miesiąc dokonuje wpłaty na rzecz ZI ustalonej w umowie stałej kwoty, która pochodzi z pobieranych opłat za korzystanie z szaletów miejskich. W czasie trwania umowy w niektórych miesiącach zdarza się, że Wnioskodawca może zgromadzić z tytułu opłat za korzystanie z szaletów sumę większą niż stała kwota, którą winien comiesięcznie odprowadzić do ZI. W takim przypadku Wnioskodawca odprowadza na rzecz ZI jedynie kwotę, która w stałej wysokości została ustalona w umowie.

W zapisach zawartej przez Wnioskodawcę z Gminą Miejską umowy nie uregulowano kwestii rejestracji pobieranych opłat z tytułu korzystania z szaletów miejskich za pomocą kas rejestrujących zatem na Wnioskodawcę Gmina Miejska nie nałożyła żadnych w tym względnie obowiązków. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności, z której wynikałby ustawowy obowiązek rejestracji uzyskiwanych przychodów za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Na jakim podmiocie ciąży ustawowy obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z cytowanych wyżej regulacji zawartych w art. 7 i 8 ustawy wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, przy czym w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Zatem powinien wystąpić związek pomiędzy świadczona usługą a przekazanym wynagrodzeniem.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 lub świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnika są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

W myśl art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami szaletów publicznych.

W omawianej sprawie Gmina jest właścicielem i ponosi koszty funkcjonowania kilkudziesięciu ogólnodostępnych/czynnych szaletów rozmieszczonych w różnych punktach miasta. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta korzystanie z szaletów jest płatne. Gmina Miejska wykonuje swoje zadania utrzymania i eksploatacji swoich szaletów miejskich za pomocą miejskiej jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Infrastruktury, która pełni w imieniu Gminy funkcję zarządcy. Z kolei ZI na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonił Wnioskodawcę, któremu zlecił wykonywanie usług bieżącego utrzymania toalet miejskich. Wnioskodawca oprócz utrzymania czystości w toaletach inkasuje w imieniu i na rzecz Gminy należności z tytułu udostępnienia odpłatnego szaletów i przekazuje należne Gminie kwoty utargu na jej rachunek bankowy ZI. Wnioskodawca stwierdza, że udostępnienie szaletów miejskich za opłatą stanowi umowę wzajemną gdzie dwie strony zobowiązują się do wzajemnego świadczenia. W przedmiotowej sytuacji jedna ze stron zobowiązała się do spełnienia pewnej usługi (udostępnienie szaletu), a druga strona do uiszczenia zapłaty za tę usługę, która będzie pobierana, co prawda przez zatrudnioną przez Gminę firmę, jednakże w imieniu i na rzecz Gminy. Powyższego nie zmienia fakt, że przedmiotowa usługa nie jest skierowana do konkretnego odbiorcy, jak również to, że nie jest zawierana w formie pisemnej. W analizowanym stanie faktycznym dochodzi bowiem do zawierania typowej umowy adhezyjnej czyli umowy zawieranej przez samo przystąpienie bez negocjonowania jej postanowień. Postanowienia takich umów są przygotowywane przez jedną ze stron – druga strona może jedynie przyjąć zaproponowane jej warunki lub odmówić zawarcia takiej umowy. Ze względu na swój charakter przedmiotowe umowy często zawierane są jedynie ustnie, występują w tzw. obrocie masowym, np. komunikacja autobusowa, korzystanie z publicznego aparatu telefonicznego, itp.

W przedmiotowej sprawie wszystkie czynności, które są wykonywane przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Gminy są realizowane w ramach działalności, do której została powołana Gmina i na jej rachunek, gdyż to właśnie Gmina zobowiązana jest do prowadzenia spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym pobierania opłat za korzystanie z szaletów. Zatem pobierane przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Gminy opłaty za korzystanie z szaletów miejskich, w stałej wysokości ustalonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta, stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług mieszczących się w zakresie wykonywanych zadań własnych Gminy. W rezultacie opłaty za korzystanie z szaletów miejskich stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług mieszczących się w zakresie wykonywanych zadań własnych Gminy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym usługi udostępniania przez Gminę szaletów miejskich za wynagrodzeniem stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu według zasad obowiązujących dla tych czynności. W rezultacie, w związku ze świadczeniem ww. usług Gmina działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a ponieważ jak dowiedziono wyżej usługi te będą świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych, Gmina nie będzie spełniała przesłanek do objęcia jej wyłączeniem od opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe stanowisko potwierdzają inne interpretacje wydane w analogicznych sprawach. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 2 września 2014 r. ILPP1/443-475/14-4/TK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z utrzymaniem miejskich obiektów użyteczności publicznej, w tym szaletów. Interpretacja potwierdziła zatem, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z utrzymaniem szaletów miejskich. Zgodnie z powyższym stanowiskiem ponoszenie wydatków na utrzymanie toalet miejskich będzie konieczne i bezpośrednio związane z ich odpłatnym udostępnianiem. Bez ich ponoszenia, świadczenie przez Gminę usług udostępniania toalet nie byłoby możliwe. Według art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, a nabywane towary i usługi związane z utrzymaniem toalet miejskich mają związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z tej podstawowej reguły wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy tylko takich podmiotów, które dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte były w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), a obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544), zwanego dalej rozporządzeniem.

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Usługi odpłatnego udostępniania szaletów miejskich nie są zaliczane do czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, które podlegałyby zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Reasumując, mając na względzie zapisy art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejska jednostka budżetowa, jaką jest Zarząd Infrastruktury, który działa w imieniu Gminy Miejskiej jest zobowiązana do ewidencji przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem szaletów miejskich za pomocą kasy rejestrującej. W opisanym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca wykonujący na rzecz Gminy i w imieniu Gminy usługi bieżącego utrzymania toalet miejskich oraz pobierania opłat z tytułu korzystania z szaletów nie jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów do ewidencjonowania uzyskiwanych przez siebie przychodów za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich przez Wnioskodawcę.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani, stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Jak wynika z zapisu art. 111 ust. 3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł z Gminą Miejską reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury umowę na bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Gminy Miejskiej. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie przetargowe, Wnioskodawca jest zobligowany do pobierania opłat za korzystanie z szaletów przez cały okres trwania umowy zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta. Na podstawie § 1 powyższego Zarządzenia: „Ustala się opłaty za korzystanie z szaletów publicznych na terenie Miasta

 • za korzystanie z kabiny toaletowej – 1 zł,
 • za korzystanie z pisuaru – 0,50 zł”.

Wnioskodawca wykonując zapisy zawartej umowy, za każdy miesiąc dokonuje wpłaty na rzecz ZI ustalonej w umowie stałej kwoty, która pochodzi z pobieranych opłat za korzystanie z szaletów miejskich. W zapisach zawartej przez Wnioskodawcę z Gminą Miejską umowy nie uregulowano kwestii rejestracji pobieranych opłat z tytułu korzystania z szaletów miejskich za pomocą kas rejestrujących, zatem na Wnioskodawcę Gmina Miejska nie nałożyła żadnych w tym względzie obowiązków. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności, z której wynikałby ustawowy obowiązek rejestracji uzyskiwanych przychodów za pomocą kasy rejestrującej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z szaletów miejskich w imieniu i na rzecz innego podmiotu.

Należy wskazać, że obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 363), w sposób szczególny reguluje kwestie obowiązku prowadzenia ewidencji w przypadku sprzedaży w imieniu i na rzecz innego podmiotu.

Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 • innym podmiocie – rozumie się przez to agenta, zleceniobiorcę, pośrednika lub inną osobę, która na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze dokonuje sprzedaży w imieniu lub na rzecz podatnika zobowiązanego do prowadzenia ewidencji (pkt 3);
 • kasie powierzonej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji, który na podstawie umowy przekazuje ją innemu podmiotowi do prowadzenia ewidencji w jego imieniu (pkt 5);
 • kasie własnej – rozumie się przez to kasę podatnika obowiązanego do jej stosowania w zakresie prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży albo prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży i ewidencji prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników (pkt 6);

Jak wynika z zapisów § 5 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

 • podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu,
 • w przypadku gdy inny podmiot obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników,
 • przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Wskazać należy, że w § 5 ww. rozporządzenia zawarto uregulowania dotyczące podatników wykonujących czynności w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze.

Przepis ten porządkuje obowiązek ewidencjonowania przez podmioty działające w ten sposób, rozróżniając przypadek, gdy do ewidencjonowania wykorzystywana jest kasa powierzona oraz kasa własna.

W zaistniałej sytuacji, w zapisach zawartej umowy Gmina nie nałożyła na Wnioskodawcę obowiązku rejestrowania obrotu w imieniu i na rzecz Gminy, a Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności własnej, z której wynikałby obowiązek rejestracji uzyskiwanych przychodów za pomocą kasy rejestrującej.

Należy zatem stwierdzić, że przepisy podatkowe mające zastosowanie w rozpatrywanej sprawie nie zobowiązują Wnioskodawcy do ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia odpłatnych usług udostępniania szaletów miejskich w imieniu i na rzecz Gminy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca wykonujący na rzecz Gminy i w imieniu Gminy usługi bieżącego utrzymania toalet miejskich oraz pobierania opłat z tytułu korzystania z szaletów nie jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów do ewidencjonowania uzyskiwanych przez siebie przychodów za pomocą kasy rejestrującej, jest prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego oraz stanowisku własnym, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Interpretacja ta dotyczy wyłącznie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej pobieranych przez Wnioskodawcę opłat z tytułu udostępniania szaletów miejskich. Interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Gminy Miejskiej ani do Zarządu Infrastruktury, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

W zakresie obowiązku ewidencjonowania przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym udostępnianiem szaletów miejskich przez Zarząd Infrastruktury, zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.