IBPP3/4512-122/15/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Niezależnie od sprzedaży bezpośredniej, odnośnie sprzedaży wysyłkowej artykułów sportowych (innej niż tej, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
- za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na konto bankowe, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej typu PayU bądź też na konto bankowe lecz wpłat na to konto bankowe dokonuje zbiorczo kurier który pobiera opłaty od nabywcy;
- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyja rzecz była dokonana,
Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu w dniu 11 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w piśmie z 23 marca 2015 r.):

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 23 października 2002 r., jest płatnikiem podatku VAT. Prowadzi sklep internetowy z artykułami sportowymi (PKD 47.91.Z). Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Sprzedaż za pośrednictwem internetu stanowi 97%, punkt sprzedaży bezpośredniej 3% - obrotu Wnioskodawcy. 93% klientów stanowią osoby fizyczne, 7% firmy.

Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej paliw płynnych, gazowych ani żadnych innych towarów wymienionych w paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r.).

Zapłata za zamówienia odbywa się poprzez płatności elektroniczne typu PayU oraz na konto bankowe. Pobrania kurierem są wpłacane zbiorczo na konto bankowe przez firmy kurierskie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawca otrzymuje rozpiskę czego dotyczy wpłata, jakich numerów nadań i adresów.

Niektórzy klienci odbierają towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej i płacą za towar gotówką.

Na dzień dzisiejszy wnioskodawca ewidencjonuje całą sprzedaż na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca ma wszystkie przeglądy techniczne kasy rejestrującej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz była dokonana.

Klienci w opisany we wniosku sposób płatności dokonują w ten sposób płatności całej należności, zapłata nie jest dzielona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firma prawidłowo będzie postępować rejestrując na kasie fiskalnej tylko sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zakupują towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej (za gotówkę), natomiast z pozostałej sprzedaży (wysyłkowej) korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r.), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

A zatem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, można stosować jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • zapłata za dostarczony towar w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy oba z ww. warunków zostaną spełnione.

Ponadto jak wyżej wspomniano zwolnienie dotyczy niektórych czynności wykonywanych przez podatnika. W związku z czym nie ma przeciwwskazań do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w punkcie sprzedaży bezpośredniej z zachowaniem prawa do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży przez internet przy użyciu kasy rejestrującej przy spełnieniu opisanych wyżej warunków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi sklep internetowy z artykułami sportowymi. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Sprzedaż za pośrednictwem internetu stanowi 97%, punkt sprzedaży bezpośredniej 3% - obrotu Wnioskodawcy. 93% klientów stanowią osoby fizyczne, 7% firmy. Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej paliw płynnych, gazowych ani żadnych innych towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. (Dz.U. z dnia 7 listopada 2014 r.). Zapłata za zamówienia odbywa się poprzez płatności elektroniczne typu PayU oraz na konto bankowe. Pobrania kurierem są wpłacane zbiorczo na konto bankowe przez firmy kurierskie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawca otrzymuje rozpiskę czego dotyczy wpłata, jakich numerów nadań i adresów. Niektórzy klienci odbierają towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej i płacą za towar gotówką. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyja rzecz była dokonana. Klienci w opisany we wniosku sposób płatności dokonują w ten sposób płatności całej należności, zapłata nie jest dzielona.

Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca ewidencjonuje całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy prawidłowo będzie postępować rejestrując za pomocą kasy fiskalnej tylko sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zakupują towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej (za gotówkę), natomiast w zakresie pozostałej sprzedaży (wysyłkowej) korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę treść powyżej powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem jeżeli u podatnika wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, to wystąpi u niego również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej, z wyjątkiem przypadków określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Niektóre usługi zostały wyłączone przez ustawodawcę z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów. Szczegółowo zostały one określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

W poz. 37 rozporządzenia wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że dostawca towaru otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Aby zatem podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
  • dostawca towaru (podatnik) otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) oraz
  • Wnioskodawca nie dokonuje dostaw towarów usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej w tzw. punkcie sprzedaży bezpośredniej, gdzie klienci odbierają towar i płaca za niego gotówką, ciąży na Wnioskodawcy obowiązek ewidencji takiej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Natomiast, niezależnie od ww. sprzedaży bezpośredniej, odnośnie sprzedaży wysyłkowej artykułów sportowych (innej niż tej, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

  • za które Wnioskodawca otrzymuje zapłatę bezpośrednio na konto bankowe, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej typu PayU bądź też na konto bankowe lecz wpłat na to konto bankowe dokonuje zbiorczo kurier który pobiera opłaty od nabywcy;
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób opisany we wniosku jednoznacznie będzie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyja rzecz była dokonana,

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.