IBPP3/443-597/13/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013r. (data wpływu 17 maja 2013r.) uzupełnionym pismem, który wpłynął do tut. organu 19 lipca 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem, który wpłynął do tut. organu w dniu 19 lipca 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP3/443-597/13/UH.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od trzech lat prowadzi działalność gospodarczą – współpracuje z Biurem nieruchomości – otrzymuje wynagrodzenie od osoby prowadzącej działalność.

Również od dwóch sezonów letnich Wnioskodawca prowadzi wynajem domków nad morzem.

Obroty Wnioskodawcy dla osób nieprowadzących działalności (czyli z obrotu nad morzem) nie przekroczyły 20 000 zł więc Wnioskodawca jest pewny, że nie wchodzi w kasę fiskalną.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku z dnia 14 maja 2013r. Wnioskodawca wskazał PKWiU dla świadczonych usług wynajmu domków nad morzem PKWiU 55.20.11.0 oraz wyjaśnił, że w roku podatkowym 2012 obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosił 12 000zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sezonowa działalność polegająca wyłącznie na wynajmie (ok. 2 miesiące) PKD 55.20.Z „Obiekty Noclegowe Turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania podlega pod kasę w przyszłości... (po przekroczeniu obrotu 20 000 zł)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Po przekroczeniu obrotu Wnioskodawca nie powinien wejść na kasę z uwagi na czas oraz rodzaj prowadzonej działalności. Na chwilę obecną Wnioskodawca prowadzi działalność nie mniej jednak poszukuje etatu. Tym samym kupowanie kasy wiązałoby się z ogromnymi kosztami, bo logicznym jest, że Wnioskodawca rejestrowałby działalność każdego roku w lipcu, a kończyłby z końcem sierpnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis art. 111 określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i niektórych podatników zawarta została w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W świetle przedstawionych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących należy stwierdzić, iż podatnicy kontynuujący w 2013r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, u których kwota realizowanego obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 20.000 zł, w 2013r. nie mają obowiązku ewidencjonowania ww. sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi od dwóch sezonów letnich działalność gospodarczą polegającą na wynajmie domków nad morzem PKWiU 55.20.11.0.

Wnioskodawca w 2012r. osiągnął obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w wysokości 12 000zł.

Należy zauważyć, iż zgodnie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym określonych czynności wykonywanych przez podatnika.

Wskazane przez Wnioskodawcę usługa wynajmu domków nad morzem (PKWiU 55.20.11.0) nie została wymieniona w załączniku do ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012r.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca świadcząc usługi wynajmu domków sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.20.11.0, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu tych usług.

Odnosząc zatem obowiązujący stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż ze względu na osiągniętą w 2012r. kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie przekraczającą 20 000 zł Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usługi wynajmu domków nad morzem do 31 grudnia 2014r., na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, pod warunkiem nie przekroczenia w trakcie 2013r. i 2014r. ww. wysokości obrotu.

Zauważyć zatem należy, że przekroczenie limitu obrotów obligującego do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, spowoduje utratę prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ww. obrotu przy użyciu kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawca przekroczy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Nie można więc zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że ze względu na rodzaj działalności nie będzie miał obowiązku prowadzenie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, po przekroczeniu kwoty obrotu 20 000 zł. Bowiem jak wykazano powyżej usługi zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 55.20.11.0 nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia jako zwolnione z ewidencjonowania. Zauważyć również wypada, że sezonowy charakter działalności nie ma wpływu na obowiązek ewidencjonowania obrotów z tej działalności za pomocą kasy rejestrującej.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo, należy podkreślić, że tut. organ nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług, ani też do weryfikacji klasyfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego. Natomiast w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w szczególności zmiany symbolu PKWiU dla usług będących przedmiotem wniosku oraz zmiany stanu prawnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zaznaczenia wymaga, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w ...