IBPP3/443-276/15/ASz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
IBPP3/443-276/15/ASzinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 31 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Od lutego 2014 r. prowadzi handel detaliczny (sklep), głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, która jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Dodatkowo, od czerwca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż wysyłkową (zegarków, nie zawierających metali szlachetnych oraz końcówek do szczoteczek elektrycznych), która spełnia poniższe warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za wykonaną czynność dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W związku z powyższym, do końca 2014 r. sprzedaż ta na podstawie § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1382), a w roku 2015 na podstawie § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1544) korzystała i nadal korzysta ze zwolnienia i nie jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawca podjął decyzję o likwidacji sklepu, w którym prowadzony jest handel detaliczny (sklep) i „zamknięciu” kasy rejestracyjnej, gdyż jedyną sprzedażą jaką będzie prowadził będzie sprzedaż wysyłkowa. W takiej sytuacji posiadanie kasy rejestrującej jest zdaniem Wnioskodawcy bezcelowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym, zgodnie z § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1382), oraz § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1544) Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w zakresie prowadzonej sprzedaży wysyłkowej...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik ma prawo „zamknięcia” kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Równoczesne prowadzenie różnych typów działalności gospodarczej, tzn. handlu detalicznego (sklepu), głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, który jest ewidencjonowany za pomocą kasy rejestrującej oraz sprzedaży wysyłkowej, spełniającej poniższe warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za wykonaną czynność dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

pozwala Wnioskodawcy na korzystanie, w części dotyczącej sprzedaży wysyłkowej, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a to na podstawie § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1382), oraz § 2 ust. 1 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz.1544).

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy, zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętej obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, załącznik nr 3, podatnik powinien zgłosić ten fakt do właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Skoro więc, sytuacja taka ma miejsce u Wnioskodawcy, to na podstawie powołanego rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. Wnioskodawca ma prawo „zamknięcia” kasy fiskalnej, gdyż pozostała sprzedaż (wysyłkowa) korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika usług.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31 grudnia 2014 r. regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 36 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników w obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., reguluje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

– w pozycji 37 wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ponadto, stosownie do zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wyżej powołanych przepisów muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
 • podatnik nie dokonuje dostaw towarów, ani nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowania kasy rejestrującej.

Wskazać w tym miejscu należy, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika, jej użytkowanie zatem musi być zgodne z przepisami określonymi w ustawie o VAT oraz w aktach wykonawczych i nadzorowane jest zarówno przez podmiot prowadzący serwis główny, jak i właściwy miejscowo urząd skarbowy.

Również zakończenie pracy przez kasę fiskalną wymaga przeprowadzenia przez podatnika określonych czynności wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z § 15 ust. 1 tego rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia (§ 15 ust. 2).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi handel detaliczny (sklep), głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Dodatkowo od czerwca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaż wysyłkową (zegarków, nie zawierających metali szlachetnych oraz końcówek do szczoteczek elektrycznych), która spełnia poniższe warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym,
 • zapłata za wykonaną czynność dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zegarków, nie zawierających metali szlachetnych oraz końcówek do szczoteczek elektrycznych, w sytuacji gdy dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym, zapłata za wykonaną czynność dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, do końca 2014 r. Wnioskodawca mógł korzystać, bez względu na wartość osiągniętego obrotu, ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

Natomiast do 31 grudnia 2016 r., Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego sprzedaży wysyłkowej jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do „zamknięcia” kasy rejestrującej w przypadku likwidacji sklepu, w którym była prowadzona sprzedaż nieobjęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej przypomnieć należy, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, podjął on decyzję o likwidacji sklepu, w którym dokonywał rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a jedyną sprzedażą będzie sprzedaż wysyłkowa (która – jak wykazano powyżej – korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej).

Zatem Wnioskodawca – do momentu wystąpienia sprzedaży nieobjętej zwolnieniem – nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub na rzecz rolników ryczałtowych.

W konsekwencji Wnioskodawca może co do zasady w chwili obecnej wyrejestrować kasę rejestrującą zgłoszoną naczelnikowi urzędu skarbowego, kończąc pracę tego urządzenia w trybie fiskalnym zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii „zamknięcia” kasy fiskalnej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.