IBPP3/443-249/13/ASz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży abonamentu do programu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2013r. (data wpływu do tut. organu 26 lutego 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. (data wpływu 26 kwietnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży abonamentu do programu X. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży abonamentu do programu X..

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 kwietnia 2013r. (data wpływu 26 kwietnia 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 19 kwietnia 2013r. znak: IBPP3/443-249/13/ASz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis stanu faktycznego:

Firma G (Wnioskodawca) wprowadziła na rynek program komputerowy X., który ułatwia wystawianie aukcji użytkownikom w serwisach aukcyjny takich jak A., ... poprzez wbudowane:

  • gotowe szablony aukcji które użytkownik może dopasowywać do swoich potrzeb,
  • wizualny edytor opisu aukcji w którym można wstawiać zdjęcia, tabelki, odnośniki, formatować tekst itp.

Po opłaceniu abonamentu przez użytkownika dostaje on kod rejestracyjny do programu drogą elektroniczną (e-mail) który odblokowuje dodatkowe funkcje w programie (wysyłanie zdjęć na serwer programu X., wstawianie tzw. Paneli aukcji) oraz wyłącza komunikaty informujące o niezarejestrowanej wersji programu.

Wnioskodawca przyjmuje płatności na konto bankowe. Ponadto Wnioskodawca zawarł umowę z P. S.A. Agentem Rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Za pośrednictwem P. będą dokonywane płatności za wykupiony abonament. Na rachunek bankowy w P. będą wpływać środki pieniężne od klientów Wnioskodawcy za wykupiony abonament, a następnie z rachunku P. pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca otrzyma raport od P. który będzie zawierać:

  • unikalny numer ID transakcji,
  • opis usługi,
  • kwota,
  • data.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania czynności za pomocą kasy rejestrującej.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2013r. Wnioskodawca wskazał, że jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą G.

Przez „użytkownika” rozumie się wszystkie osoby zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Usługi polegające na sprzedaży abonamentu do programu X. świadczone są dla wszystkich osób zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Część wpłat należności za sprzedaż abonamentu do programu X. dokonywane są bezpośrednio na konto bankowe, a pozostała część przekazywana jest poprzez P. też na konto bankowe. Czyli wszystkie wpłaty trafiają na konto bankowe Wnioskodawcy i nie występują żadne płatności gotówką.

Każda transakcja ma przypisany niepowtarzalny numer i z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za abonament do programu X. jednoznacznie wynika jakiej transakcji dotyczyła.

W związku z powyższym, w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie:

Czy opisane w stanie faktycznym świadczone usługi polegające na sprzedaży abonamentu do programu X., których zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wnioskodawcy bezpośrednio od klientów lub za pośrednictwem P. mogą korzystać ze zwolnienia ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku że opisane w stanie faktycznym usługi sprzedaży abonamentu których zapłata nastąpi bezpośrednio na konto bankowe lub za pośrednictwem P., są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poz. 37 omawianego załącznika do rozporządzenia, zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Sposób dokonania płatności przez klientów Wnioskodawcy za pośrednictwem P. będzie polegać na przekazaniu środków pieniężnych na rachunek agenta, a następnie zapłata zostanie przekazana na rachunek Wnioskodawcy Wynika z tego że obie zapłaty dokonywane są za pośrednictwem banku. Spełniony jest więc warunek opisany w załączniku do rozporządzenia dotyczący sposobu dokonania płatności za pośrednictwem banku.

Drugim warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest prowadzenie ewidencji dowodów zapłaty z której wynika jakiej konkretnie dostawy dotyczyła zapłata. Również ten warunek będzie spełniony przez Wnioskodawcę, gdyż raporty przekazywane przez P. będą zawierać ID transakcji, opis usługi, kwotę, datę.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości że usługi świadczone przez Wnioskodawcę, których zapłata nastąpi za pośrednictwem P. lub bezpośrednio na konto bankowe od klientów są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Dnia 15 czerwca 2007r. P. S.A. uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń P..PL w roli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Działalność Spółki w zakresie prowadzenia systemu autoryzacji i rozliczeń P..PL nadzorowana jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wnioskodawca pragnie podkreślić iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach w podobnych sprawach.

Przykładem takich interpretacji są:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Od dnia 1 stycznia 2013r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012r. poz. 1382).

Zgodnie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z po. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wprowadził na rynek program komputerowy X., który ułatwia wystawianie aukcji użytkownikom (zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak i osobom fizyczne nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym) w serwisach aukcyjny takich jak A., ... poprzez wbudowane:

  • gotowe szablony aukcji które użytkownik może dopasowywać do swoich potrzeb,
  • wizualny edytor opisu aukcji w którym można wstawiać zdjęcia, tabelki, odnośniki, formatować tekst itp.

Po opłaceniu abonamentu przez użytkownika dostaje on kod rejestracyjny do programu drogą elektroniczną (e-mail) który odblokowuje dodatkowe funkcje w programie (wysyłanie zdjęć na serwer programu X., wstawianie tzw Paneli aukcji) oraz wyłącza komunikaty informujące o niezarejestrowanej wersji programu. Wnioskodawca przyjmuje płatności na konto bankowe.

Ponadto Wnioskodawca zawarł umowę z P. S.A. Agentem Rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych. Za pośrednictwem P. będą dokonywane płatności za wykupiony abonament. Na rachunek bankowy w P. będą wpływać środki pieniężne od jego klientów za wykupiony abonament a następnie z rachunku P. pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca otrzyma raport od P. który będzie zawierać: unikalny numer ID transakcji, opis usługi, kwota, data.

Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania czynności za pomocą kasy rejestrującej.

Usługi polegające na sprzedaży abonamentu do programu X. świadczone są dla wszystkich osób zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wszystkie wpłaty trafiają na konto bankowe Wnioskodawcy i nie występują żadne płatności gotówką. Każda transakcja ma przypisany niepowtarzalny numer i z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za abonament do programu X. jednoznacznie wynika jakiej transakcji dotyczyła.

Opis sprawy pozwala uznać, że Wnioskodawca spełnia przedmiotowe warunki, a mianowicie zapłata za świadczone usługi wpływa w całości na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej transakcji wpłata dotyczyła.

Dokonując zatem analizy treści złożonego wniosku w kontekście obowiązujących i wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy zapłata za świadczone przez Wnioskodawcę usługi następuje na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła, to Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tych transakcji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r., nie dłużej niż do końca 2014r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym (tzn. stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012r.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.