IBPP3/443-1497/14/EJ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług mediacji
IBPP3/443-1497/14/EJinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. kasa rejestrująca
  3. obroty
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług mediacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla usług mediacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 1 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której prowadzi mediacje polegające na rozwiązywaniu konfliktów między osobami fizycznymi i firmami. Mediacje w PKD są zgrupowane jako „działalność prawnicza” i sklasyfikowane pod nr 69.10.Z. Mediator według klasyfikacji zawodów i specjalności sklasyfikowany jest w grupie zawodów „Specjalności ds. społecznych”. Z zawodu ani wykształcenia Wnioskodawczyni nie jest prawnikiem. Do dnia dzisiejszegoWnioskodawczyni nie świadczyła ani w przyszłości nie zamierza świadczyć usług prawnych i doradczych. Natomiast zawodowo na podstawie umowy o pracę zajmuje się psychoterapią uzależnień oraz prowadzeniem mediacji. Dochody z ww. umowy stanowią główne źródło utrzymania Wnioskodawczyni. Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawczyni świadczy usługi mediacji polegającej na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów jest dodatkowym źródłem dochodów. Dnia 10 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała indywidualną interpretację nr IBPP1/443-14/14/LSz, w której wskazano, że świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia, niestanowiące usług doradztwa, ani usług prawniczych Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Z tego zwolnienia Wnioskodawczyni korzystała w 2014 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawczyni była objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Do końca 2014 r. Wnioskodawczyni nie przekroczy limitu obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w proporcji do okresu wykonywania tych czynności. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym usługi mediacji polegające na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów w 2015 r. będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do limitu 20.000,00 zł na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących...
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to biorąc pod uwagę planowane zawieszenie działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r., w jakim terminie nastąpi obowiązek zainstalowania i rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

  1. Zdaniem Wnioskodawczyni usługi mediacji polegające na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów w 2015 r. będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do limitu 20.000,00 zł na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia nie stanowi usług doradztwa, ani usług prawniczych zgodnie z indywidualną interpretacją o nr IBPP1/443-443-14/14/LSz z 10 kwietnia 2014 r.
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, to biorąc pod uwagę planowane zawieszenie działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r., obowiązek zainstalowania i rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej wystąpi w dacie wykonania pierwszej usługi mediacji na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 tego rozporządzenia).

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia oraz usługi doradztwa podatkowego (§ 4 pkt 2 lit. g i h rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (§ 9 ust. 2 rozporządzenia).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni dnia 1 czerwca 2014 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której prowadzi mediacje polegające na rozwiązywaniu konfliktów miedzy osobami fizycznymi i firmami. Mediacje w PKD są grupowane jako „działalność prawnicza i sklasyfikowane pod nr 69.10.Z. Z zawodu ani z wykształcenia Wnioskodawczyni nie jest prawnikiem. Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawczyni nie świadczyła ani w przyszłości nie zamierza świadczyć usług prawnych i doradczych. Zawodowo Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę zajmuje się psychoterapią uzależnień oraz prowadzeniem mediacji. Dochody z ww. umowy stanowią główne źródło utrzymania. Natomiast prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach której Wnioskodawczyni świadczy usługi mediacji polegające na rozwiązywaniu konfliktów i sporów jest dodatkowym źródłem dochodów Wnioskodawczyni. Dnia 10 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała indywidualną interpretację nr IBPP1/443-14/14/LSz, w której wskazano, że świadcząc usługi mediacji, czyli pośrednictwa w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiące usług doradztwa, ani usług prawniczych Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Z tego zwolnienia Wnioskodawczyni korzystała w 2014 r. Na dzień złożenia wniosku była także objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Do końca 2014 r. Wnioskodawczyni nie przekroczy limitu obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w proporcji do okresu wykonywania tych czynności.

Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie prowadzenia mediacji w celu rozwiązywania konfliktów między osobami fizycznymi i firmami będzie wyłączone z obligatoryjnego prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, albowiem jak wynika z treści wniosku Wnioskodawczyni nie świadczy usług prawniczych ani usług doradztwa.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku kontynuacji w 2015 r. świadczonych przez Wnioskodawcę usług mediacji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. świadczenie tych usług jest nadal zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawczyni przekroczy obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie z którym usługi mediacji polegające na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów w 2015 r. będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do limitu 20.000 zł, jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 przedstawione we wniosku jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.