IBPP3/443-1423/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujący
IBPP3/443-1423/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. ewidencjonowanie
  2. kasa rejestrująca
  3. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 4 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Wniosek został uzupełniony pismem z 4 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią Organu na wezwanie z 24 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1423/14/ASz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (Wnioskodawca) świadczy usługi internetowe m.in. w zakresie rejestracji domen, hostingu oraz projektowania stron WWW („Usługi internetowe”). Znaczna część sprzedaży dokonywana jest na rzecz osób fizycznych.

W chwili obecnej sprzedaż usług przez Spółkę prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie Spółki. Zapłata za dystrybuowane w ten sposób usługi następuje w całości na rachunek bankowy Spółki („Sprzedaż On-Line”).

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka planuje uruchomienie nowych kanałów dystrybucyjnych sprzedaży Usług internetowych poprzez utworzenie stacjonarnych punktów sprzedaży („Punkt Dystrybucyjny”). Płatność za usługi sprzedawane w Punktach Dystrybucyjnych będzie przyjmowana w formie gotówkowej. Spółka obecnie nie posiada kasy rejestrującej („Kasa fiskalna”).Całkowita wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 20 000 zł. Spółka nie prowadzi sprzedaży towarów lub usług wskazanych w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W związku z planowanym uruchomieniem nowych kanałów dystrybucyjnych, w których odbywać się będzie sprzedaż usług internetowych Spółka jest zainteresowana uzyskaniem informacji w zakresie potencjalnego powstania obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz zakresu ewidencji prowadzonej za jej pomocą.

W piśmie z 4 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę (przy sprzedaży On-Line zdefiniowanej we wniosku), jeżeli zapłata za wykonaną czynność następuje za pośrednictwem banku, jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Wnioskodawca jeszcze nie rozpoczął sprzedaży usług internetowych, za które płatność będzie dokonywana gotówką. Sprzedaż tę Wnioskodawca rozpocznie w 2015 r. Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w 2013 r. kwotę 20 000 zł. Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w 2014 r. kwotę 20 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej będzie objęty wyłącznie obrót Spółki osiągnięty z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które to czynności Spółka otrzyma zapłatę gotówką, zaś w zakresie w jakim za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Spółka otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, obrót ten będzie zwolniony z ewidencjonowania przy użyciu Kasy fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z uruchomieniem Punktów Dystrybucyjnych Spółka będzie zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej.

Spółka powinna ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej wszystkie transakcje dotyczące sprzedaży usług internetowych, za które płatność w jakiejkolwiek części będzie następowała w formie gotówkowej.

W przypadku sprzedaży usług Internetowych w Punktach Dystrybucyjnych oraz w trybie sprzedaży On-Line, po spełnieniu określonych warunków formalnych (m.in. otrzymywania całej płatności w formie bezgotówkowej) dotyczących Sprzedaży On-Line, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawiona do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w zakresie usług internetowych świadczonych w trybie sprzedaży On-Line.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady są zobowiązani do posiadania kas fiskalnych.

Od wyżej wskazanej reguły istnieje jednak szereg wyjątków. Zwolnienia z obowiązku posiadania oraz rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej zostały zawarte w treści rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Jedną z podstawowych kategorii wyłączeń stanowi zwolnienie ze względu na wysokość osiąganych przez przedsiębiorcę obrotów (zwolnienie podmiotowe). Dotyczy ono podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Z uwagi na fakt, że w przypadku Spółki ww. wartość przekroczy kwotę 20 000 zł, Spółka nie będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów w odniesieniu do sprzedaży usług internetowych w Punktach Dystrybucyjnych.

Odrębną kategorię stanowią zwolnienia przedmiotowe wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień („Załącznik”), które odnoszą się do szczególnego rodzaju danej transakcji. W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż usług internetowych, za które płatność będzie przyjmowana w gotówce nie mieści się w żadnej z wymienionych w Załączniku kategorii. Tym samym, w omawianym zakresie Spółka nie będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży usług internetowych w Punktach Dystrybucyjnych ze względu na szczególny charakter zawieranych transakcji.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnień zawartych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień do całości sprzedaży prowadzonej przez Spółkę na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, Spółka będzie zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej.

Zgodnie z powyżej zawartymi uwagami ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej podlega, co do zasady, każda sprzedaż realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od wyżej wskazanej reguły istnieje jednak szereg wyjątków, które zostały określone w Załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Jedną z kategorii zawartych w załączniku jest świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje na rachunek bankowy. Możliwość skorzystania ze zwolnienia została jednakże uzależniona od spełnienia warunków formalnych. I tak, podatnik zobowiązany jest do gromadzenia dowodów zapłaty oraz prowadzenia ewidencji wskazującej jednoznacznie czynności, których dotyczyła otrzymana płatność. Innymi słowy, dokumentacja ta powinna umożliwiać powiązanie danych nabywcy oraz otrzymanej zapłaty z wyświadczonymi usługami.

W świetle powyższego po spełnieniu powyżej wskazanych warunków formalnych, w ocenie Spółki będzie ona uprawiona do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w zakresie usług internetowych świadczonych w trybie sprzedaży On-Line

Należy jednocześnie podkreślić, iż zwolnieniu podlegać będą mogły jedynie transakcje za które zapłata w całości nastąpiła na rachunek bankowy Spółki. W przypadku w którym jakakolwiek część płatności zostałaby dokonana gotówką (np. przedpłata w Punkcie Dystrybucyjnym), Spółka będzie obowiązana do zarejestrowania całej transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

Pozostała część sprzedaży w zakresie usług internetowych prowadzonej przez Spółkę na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych będzie podlegała obowiązkowi ewidencji. W konsekwencji, Spółka będzie obowiązana do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej wszystkich transakcji zawieranych w Punktach Dystrybucyjnych (sprzedaż gotówkowa).

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że stanowisko w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w zakresie usług internetowych świadczonych w trybie sprzedaży On-Line w przypadku prowadzenia równolegle sprzedaży tych usług w Punktach Dystrybucyjnych w zbliżonych sytuacjach do sytuacji Spółki zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2014 r. (sygn. IBPP3/443-1372/13/KG). Jednakże ze względu na brak wyraźnego przepisu dopuszczającego opisany powyżej sposób ewidencji, a tym samym możliwość zmiany istniejącej praktyki organów podatkowych, Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o interpretację do Ministra Finansów w powyższym zakresie. Potwierdzenie prawidłowości tego podejścia zapewni Spółce bezpieczeństwo podatkowe związane z obowiązkiem ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 1 tego rozporządzenia).

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku gdy obrót realizowany przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy w 2014 r. kwotę 20.000 zł, to – stosownie do zapisu § 5 ust. 1 rozporządzenia z 2012 r. – po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym to przekroczenie obrotu nastąpi, straci moc zwolnienie podmiotowe określone w § 3 ust. 1 pkt 1.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanych rozporządzeń.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 38 ww. załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi internetowe m.in. w zakresie rejestracji domen, hostingu oraz projektowania stron WWW („Usługi internetowe”). Znaczna część sprzedaży dokonywana jest na rzecz osób fizycznych. W chwili obecnej sprzedaż usług przez Spółkę prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie Spółki. Zapłata za dystrybuowane w ten sposób usługi następuje w całości na rachunek bankowy Spółki („Sprzedaż On-Line”). Spółka planuje uruchomienie nowych kanałów dystrybucyjnych sprzedaży Usług internetowych poprzez utworzenie stacjonarnych punktów sprzedaży („Punkt Dystrybucyjny”). Płatność za usługi sprzedawane w Punktach Dystrybucyjnych będzie przyjmowana w formie gotówkowej. Spółka obecnie nie posiada kasy rejestrującej („Kasa fiskalna”). Całkowita wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 20 000 zł. Spółka nie prowadzi sprzedaży towarów lub usług wskazanych w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę (przy Sprzedaży On-Line zdefiniowanej we wniosku), jeżeli zapłata za wykonaną czynność następuje za pośrednictwem banku, jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata. Wnioskodawca jeszcze nie rozpoczął sprzedaży usług internetowych, za które płatność będzie dokonywana gotówką. Sprzedaż tę Wnioskodawca rozpocznie w 2015 r. Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w 2013 r. kwotę 20 000 zł. Kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła w 2014 r. kwotę 20 000 zł.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów należy uznać, że w odniesieniu do realizowanej sprzedaży „On-Line”, spełnione zostają warunki konieczne do zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 38 załącznika. Zapłata za wykonaną usługą będzie dokonywana w całości za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zatem sprzedaż usług internetowych „On-Line” dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2016 r. na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w powiązaniu z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

Następna kwestia, która budzi wątpliwości Wnioskodawcy dotyczy obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku utworzenia w 2015 r. stacjonarnych punktów sprzedaży „Punkt Dystrybucyjny”, w których płatność za usługi internetowe będzie przyjmowana w formie gotówkowej.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła każdorazowo w 2013 r. oraz w 2014 r. kwotę 20 000 zł. Wobec tego Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem co do zasady obowiązany jest do zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej każdej sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów określonych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, nieobjętej zwolnieniem.

Jeżeli więc Wnioskodawca, na którym co do zasady ciąży obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej, utworzy stacjonarne punkty sprzedaży, w których wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych oraz w których płatność będzie przyjmowana gotówką, to wystąpi obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego:

  • W przypadku sprzedaży usług internetowych w Punktach Dystrybucyjnych oraz w trybie Sprzedaży On-Line, po spełnieniu określonych warunków formalnych (m.in. otrzymywania całej płatności w formie bezgotówkowej) dotyczących Sprzedaży On-Line, Wnioskodawca będzie uprawiony do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej w zakresie usług internetowych świadczonych w trybie Sprzedaży On-Line oraz
  • pozostała część sprzedaży w zakresie usług internetowych prowadzonej przez Spółkę na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych będzie podlegała obowiązkowi ewidencji. W konsekwencji, Spółka będzie obowiązana do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej wszystkich transakcji zawieranych w Punktach Dystrybucyjnych (sprzedaż gotówkowa)

-jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.