IBPP3/443-1416/14/JP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej dla usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy
IBPP3/443-1416/14/JPinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja sprzedaży
  2. kasa rejestrująca
  3. obowiązek
  4. obrót
  5. prowadzenie ewidencji
  6. wynajem samochodów
  7. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie art. 14b § 7 ustawy Ordynacja Podatkowa (t.j. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowanych pod symbolem 62.01.11 „Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania”. Dotychczas przez cały okres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności nie wykonał żadnego świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 2015 r. Wnioskodawca zamierza poszerzyć działalność o czynności polegające na wynajmowaniu ekskluzywnego samochodu typu limuzyna na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe (śluby, wesela, chrzciny). Samochód będzie wynajmowany z kierowcą lub bez kierowcy osobom fizycznym, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też jej nie prowadzą. Wnioskodawca zakłada, że klientami będą głównie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności. Limuzyną Wnioskodawca będzie wozić gości weselnych, młodą parę, itp.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 207, poz 1293) usługi wynajmu samochodów bez kierowcy zaklasyfikowane są do usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy PKWiU 77.11.10, a wynajem limuzyn z kierowcą do usług w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą - PKWiU 49.32.12.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej przewidzianego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień w wypadku świadczenia usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy, o których mowa w poz. 50 ORD-IN. Innymi słowy, czy Wnioskodawca musi posiadać kasę dopiero po przekroczeniu obrotu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł, czy też ma obowiązek ewidencjonować obrót przy użyciu kasy rejestrującej już przy wykonywaniu pierwszej czynności (tj. bez względu na wysokość obrotu)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwana dalej „ustawą o VAT”), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie ust. 8 tego przepisu Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień, w którym zwalnia niektóre kategorie podatników oraz niektóre czynności z takiego obowiązku ze względu na rodzaj działalności i wysokość obrotu. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, podatnik rozpoczynający po 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku dokonywania ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2016 r., jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie musi w 2015 r. ewidencjonować obrotu przy użyciu kasy rejestrującej, jeśli będzie świadczyć usługi wynajmu i dzierżawy limuzyn z kierowcą lub bez kierowcy, pod warunkiem że jego obrót nie przekroczy w 2015 r. kwoty 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w tymże roku podatkowym. Jeżeli obrót w proporcji do okresu wykonywania tych czynności przekroczy 20 000 zł wówczas Wnioskodawca będzie musiał ewidencjonować obrót przy użyciu kasy rejestrującej. Zdaniem Wnioskodawcy, na zwolnienie z obowiązku zakupu kasy rejestrującej przez Wnioskodawcę nie ma wpływu § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień, który przewiduje wyjątki od zwolnień przewidzianych w § 2 i 3 ww. rozporządzenia. Na mocy tego przepisu pkt 2a i 2b zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia oraz przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami. Usługi wynajmu limuzyn bez kierowcy mieszczą się w PKWiU 77.11 „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy”. Takie usługi nie zostały ujęte w wyjątkach od zwolnień z obowiązku posiadania kasy rejestrującej przewidzianych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W związku z tym Wnioskodawca uważa, ze może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku dokonywania ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Natomiast usługi wynajmu limuzyn z kierowcą jako „wynajem samochodów osobowych z kierowcą” mieszczą się w PKWiU 49.32 „Usługi taksówek osobowych”. Z tym, że „Usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą” zostały objęte PKWiU 49.32.11, natomiast usługi „wynajem samochodów osobowych z kierowcą” zostały objęte PKWiU 49.32.12. W związku z tym, wynajem limuzyn z kierowcą nie mieści się w kategorii usług taksówkowych i Wnioskodawca prowadzący w takim zakresie działalność może korzystać z przysługującego mu zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej obrót na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Stosownie do § 3 ust. 2 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Przepis § 4 ust. 2 lit a i b przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się do świadczenia usług:

  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

W pozycji 15 załącznika do rozporządzenia wskazano PKWiU ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Natomiast w poz. 16 PKWiU ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Dotychczas przez cały okres prowadzonej przez siebie działalności nie wykonał żadnego świadczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 2015 r. Wnioskodawca zamierza poszerzyć działalność o czynności polegające na wynajmowaniu ekskluzywnego samochodu typu limuzyna na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe (śluby, wesela, chrzciny). Samochód będzie wynajmowany z kierowcą lub bez kierowcy osobom fizycznym, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też jej nie prowadzą. Wnioskodawca zakłada, że klientami będą głównie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności. Limuzyną Wnioskodawca będzie wozić gości weselnych, młodą parę, itp. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DZ. U. Nr 207, poz 1293) usługi wynajmu samochodów bez kierowcy zaklasyfikowane są do usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy PKWiU 77.11.10, a wynajem limuzyn z kierowcą do usług w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą - PKWiU 49.32.12.

Organ zauważa, że w powołanym wyżej przepisie § 4 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wyłączającym zwolnienie w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot należnego podatku za pomocą kasy rejestrującej dla usług przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej oraz przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, ustawodawca nie wskazał konkretnych symboli PKWiU dla usług, co do których nie stosuje się zwolnienia.

Celem wykładni omawianej regulacji § 4 ust. 2 lit a i b, zasadne jest odwołanie się pomocniczo do Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293). W grupowaniu PKWiU 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski, mieszczą się między innymi: pozostały transport lądowy pasażerki, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.2), usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11) oraz transport drogowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany (PKWiU 49.39.1).

Ponadto, zdaniem Organu, w przedmiotowej sytuacji należy wskazać na wykładnię językową przepisu § 4 ust. 2 lit. b powołanego rozporządzenia. Mowa bowiem w powołanym przepisie o świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

W art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137) taksówka została zdefiniowana jako „pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą”.

Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego wskazał, że usługi o które zamierza w 2015 r. poszerzyć działalność gospodarczą tj. wynajmowanie ekskluzywnego samochodu typu limuzyna, z kierowcą lub bez kierowcy, na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe (śluby, wesela, chrzciny), klasyfikowane są do usług wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10) oraz do usług w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.31.12).

Konfrontując przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego z powołanymi wyżej przepisami prawa, stwierdzić należy, że planowane przez Wnioskodawcę usługi polegające na wynajmowaniu ekskluzywnego samochodu typu limuzyna, z kierowcą lub bez kierowcy, na różnego rodzaju okazje i imprezy okolicznościowe nie mieszczą się w katalogu włączeń ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zawartym w § 4 rozporządzenia bez względu na wysokość obrotu.

Tym samym zasadne będzie wskazanie na przepis § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, który pozwala Wnioskodawcy rozpoczynającemu w 2015 r. prowadzenie działalności w zakresie usług wynajmu limuzyn z kierowcą i bez kierowcy, na zastosowanie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot należnego podatku za pomocą kasy rejestrującej do momentu przekroczenia przez Wnioskodawcę kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. Zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.