IBPP3/443-1412/14/KG | Interpretacja indywidualna

- obowiązek odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji działalności i wymiany jej na nową w przypadku zarejestrowania tej samej działalności o tej samej nazwie pod tym samym nr NIP;- ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w nowo rozpoczętej działalności;- obowiązek posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów.
IBPP3/443-1412/14/KGinterpretacja indywidualna
 1. działalność sezonowa
 2. kasa rejestrująca
 3. likwidacja działalności
 4. obowiązek instalacji kasy rejestrującej
 5. wymiana pamięci kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji działalności i wymiany jej na nową w przypadku zarejestrowania tej samej działalności o tej samej nazwie pod tym samym nr NIP – jest nieprawidłowe;
 • ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w nowo rozpoczętej działalności – jest prawidłowe;
 • braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji działalności i wymiany jej na nową w przypadku zarejestrowania tej samej działalności o tej samej nazwie pod tym samym nr NIP, ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w nowo rozpoczętej działalności, braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów. Wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – wynajem domków letniskowych. Działalność prowadzona jest w okresie letnim (lipiec – sierpień). W tym okresie w Urzędzie Gminy Wnioskodawca rejestruje swoją działalność. Ze względu na wysoki podatek od nieruchomości naliczany Wnioskodawcy przy zawieszeniu działalności przez Urząd Gminy, co roku po zakończeniu sezonu wakacyjnego Wnioskodawca działalność likwiduje. Ta sytuacja powtarza się co roku: rejestracja z dniem 1 lipca – likwidacja z dniem 31 sierpnia.

Od 2014 r. Wnioskodawca posiada kasę fiskalną w związku z przekroczeniem obrotów powyżej 20.000 zł. Ilość paragonów dobowych to 18, suma paragonów fiskalnych to 42.

W uzupełnieniu opisu stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Opłaty za pobyt wnoszone są gotówką. Wnioskodawca Prowadzi podatkową ewidencję przychodów i rozchodów.

W dniu 2 lipca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej, o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy. Wnioskodawca nie skorzystał z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 • Czy w związku z likwidacją działalności Wnioskodawca musi robić odczyt pamięci i wymieniać pamięć fiskalną wiedząc, że w następnym roku w okresie letnim zarejestruje tę samą działalność o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em...
 • Czy Wnioskodawca ma obowiązek w nowo rozpoczętej działalności ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej...
 • Czy przy działalności okresowej Wnioskodawca musi posiadać kasę fiskalną skoro i tak prowadzi książkę przychodów i rozchodów...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z 9 lutego 2015 r.):

 • W związku z likwidacją działalności nie musi robić odczytu pamięci fiskalnej i wymieniać jej na nową.
 • W związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
 • Przy działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów nie ma obowiązku posiadać kasy rejestrującej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji działalności i wymiany jej na nową w przypadku zarejestrowania tej samej działalności o tej samej nazwie pod tym samym nr NIP;
 • prawidłowe w zakresie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w nowo rozpoczętej działalności;
 • nieprawidłowe w zakresie braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – wynajem domków letniskowych. Działalność prowadzona jest w okresie letnim (lipiec – sierpień). Ze względu na wysoki podatek od nieruchomości naliczany Wnioskodawcy przy zawieszeniu działalności przez Urząd Gminy, co roku po zakończeniu sezonu wakacyjnego Wnioskodawca działalność likwiduje. Ta sytuacja powtarza się co roku: rejestracja z dniem 1 lipca – likwidacja z dniem 31 sierpnia. W dniu 2 lipca 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą kasy rejestrującej, o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z likwidacją działalności Wnioskodawca musi robić odczyt pamięci fiskalnej i wymieniać pamięć fiskalną na nową, wiedząc, że w następnym roku w okresie letnim zarejestruje tę samą działalność o tej samej nazwie pod tym samym NIP-em.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).

Zgodnie z § 2 pkt 8 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Natomiast w myśl § 2 pkt 11 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej rozumie się urządzenie zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny, niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Likwidacja działalności gospodarczej, wiąże się z zakończeniem przez kasę pracy w trybie fiskalnym.

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

 1. wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ust. 2 ww. § 15 rozporządzenia, odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Stosownie do § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:

 1. dokonuje fiskalizacji kasy;
 2. składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W oparciu o wyżej wymieniony w § 15 ust. 2 rozporządzenia protokół z czynności odczytania zawartości pamięci, Naczelnik właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego dokonuje wykreślenia tej kasy z rejestru urządzeń kasowych.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że pamięć kasy fiskalnej po zlikwidowaniu działalności staje się bezużyteczna, w związku z tym istnieje konieczność jej wymiany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Jednocześnie należy wskazać, że po zlikwidowaniu działalności Wnioskodawca winien zgłosić posiadaną kasę rejestrującą do serwisanta, celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego, a z odczytu sporządzony zostanie protokół. Protokół oraz wszystkie dokumenty wygenerowane przez kasę rejestrującą Wnioskodawca winien przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dopuszczalne jest używanie tej samej kasy po dokonaniu wymiany modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez Wnioskodawcę będzie możliwe.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z likwidacją działalności nie musi robić odczytu pamięci fiskalnej i wymieniać jej na nową jest nieprawidłowe.

Kolejne wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej będzie on zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem z 31 grudnia 2012 r.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia.

Z wniosku wynika, że wobec Wnioskodawcy powstał już wcześniej obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fakt przerwy w działalności związany z likwidacją działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne jej zainicjowanie, bez względu na to czy o tym samym profilu czy innym, na gruncie unormowań regulujących obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie ma znaczenia.

Zatem Organ stwierdza, że w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży na przecz podmiotów o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem wcześniej powstał wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z czym, Wnioskodawca będzie miał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku za pomocą kasy rejestrującej począwszy od pierwszej sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest prawidłowe.

Przechodząc do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów, należy wskazać, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z cytowanego na wstępie art. 111 ustawy o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy, ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową i jest niezależna od ewidencji, której prowadzenie wymagają inne przepisy, dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na wszystkich podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jak już wskazano Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na przekroczenie limity obrotów. W konsekwencji, Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży, o której mowa we wniosku, za pomocą kasy rejestrującej, bez względu na to czy dokonuje sprzedaży w działalności okresowej i prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • braku obowiązku odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w przypadku likwidacji działalności i wymiany jej na nową w przypadku zarejestrowania tej samej działalności o tej samej nazwie pod tym samym nr NIP – jest nieprawidłowe;
 • ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży w nowo rozpoczętej działalności – jest prawidłowe;
 • braku obowiązku posiadania kasy rejestrującej przy sprzedaży w działalności okresowej i prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność sezonowa
FB/PiOL/3110/1/5/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

kasa rejestrująca
IBPP3/443-1407/14/KG | Interpretacja indywidualna

likwidacja działalności
IPPP3/443-918/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

obowiązek instalacji kasy rejestrującej
IPTPP4/443-70/14-2/JM | Interpretacja indywidualna

wymiana pamięci kasy rejestrującej
IPPP2/443-781/10-4/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.