IBPP3/443-1396/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłat za parkowanie oraz opłat za kopiowanie dokumentów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłat za parkowanie oraz opłat za kopiowanie dokumentów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opłat za parkowanie oraz opłat za kopiowanie dokumentów. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 19 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1396/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

1.Na gruncie będącym własnością Wnioskodawcy wybudowany został nowy parking, który z założenia ma służyć dla nieograniczonego kręgu odbiorców tj. mieszkańców, turystów itp. Właściciel parkingu tj. Wnioskodawca zdecydował, iż będzie pobierana opłata za parkowanie na opisanym parkingu. W tym celu zainstalowane zostało urządzenie - kasa parkingowa służąca do rozliczania klientów za czas postoju na parkingu. Klient przy wjeździe na parking musi pobrać z urządzenia bilet z kodem kreskowym. Aby opuścić parking należy zeskanować w urządzeniu kod kreskowy znajdujący się na bilecie, a urządzenie informuje jaką opłatę należy ponieść za postój. Po dokonaniu zapłaty (wrzucenie pieniędzy do urządzenia) za pobyt na parkingu urządzenie wydaje potwierdzenie dot. zapłaty a jeżeli zachodzi potrzeba wydaje resztę pieniędzy. Klient wyjeżdża za parkingu przy użyciu biletu, który otrzymał na wjeździe (po jego opłaceniu) Ww. urządzenie umożliwia wydruki raportów dziennych i miesięcznych zawierających kwotę utargu w rozbiciu na kwotę netto, VAT i brutto.

Dochody z tytułu opłat za parkowanie stanowić będą dochody Wnioskodawcy. Po każdym opróżnieniu urządzenia kwota utargu będzie wpłacona na rachunek dochodów Wnioskodawcy. Dochody te będą księgowane oraz rozliczany będzie podatek VAT i w obowiązujących terminach odprowadzany do właściwego Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca oświadcza, że udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku wyższy niż 80%.

2.Dla podniesienia jakości obsługi klientów Urzędu Miasta zainstalowano w budynkach urządzenia kopiujące. Usługa będzie odpłatna - urządzenia są wyposażone w automaty wrzutowe, odpłatność za 1 kopię wynosi 0,20 zł. Urządzenie umożliwia wydruki raportów dziennych i miesięcznych z pozyskanych dochodów.

W piśmie z 2 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

 1. Przed dniem 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat parkingowych przy użyciu kasy rejestrującej - pobór opłaty przy użyciu urządzenia parkingowego „kasy parkingowej” za parkowanie na nowo powstałym „Parkingu przy Muzeum” rozpoczęto z dniem: 1 lutego br.
 2. Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat parkingowych przy użyciu kasy rejestrującej ,
 3. Przed dniem 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat za kopiowanie dokumentów przy użyciu kasy rejestrującej - pobór opłaty za kopiowanie dokumentów przy użyciu urządzenia kopiującego rozpoczęto z dniem 2 listopada 2014 r.
 4. Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat za kopiowanie dokumentów przy użyciu kasy rejestrującej - zwolnienie zgodnie z pozycją 41 nr II części załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.
 5. Udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części nr I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w roku podatkowym 2013 oraz w roku 2014 wyższy niż 80%.
 6. W pierwszym i drugim półroczu roku 2013 oraz roku 2014 Wnioskodawca osiągnął udział procentowy obrotu wyższy niż 80%.

Na pytanie nr 7 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „Proszę wskazać właściwy symbol PKWiU dla świadczonych usług (których udział procentowy przekracza 80%) według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 264) obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług.” Wnioskodawca wskazał: „Pozycja 30 nr I części załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. - PKWiU – 84”.

Na pytanie nr 8 zawarte w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku tj. „W związku ze wskazaniem Wnioskodawcy „Oświadczam, iż udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku wyższy niż 80%.” proszę o jednoznaczne wskazanie, na podstawie których pozycji załącznika nr I do rozporządzenia obrót Wnioskodawcy jest zwolniony z tytułu ewidencjonowania na kasie rejestrującej” Wnioskodawca wskazał: „Pozycja 30 nr I części załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy dochody z tytułu opłat za parkowanie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej a w przypadku uszkodzenia urządzenia, za pomocą którego pobiera się opłaty możliwe jest na czas awarii używanie urządzenia zastępczego np. kasy rejestrującej niezafiskalizowanej - jako zwykłe urządzenie kasowe - lub ewentualnie ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą ręcznie wypisywanych kwitów w dwóch egzemplarzach gdzie jeden z nich jest wydawany klientowi a drugi pozostaje u Wnioskodawcy ...
 2. Czy dochody z tytułu opłat za kopiowanie dokumentów wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 2 marca 2015 r.):

Ad. 1 - Dochody z tytułu opłat za parkowanie nie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej.

Zgodnie z poz. 40 załącznika do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) pobieranie opłat za parkowanie przy użyciu urządzenia „kasa parkingowa” jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem w przypadku awarii urządzenia „kasa parkingowa” zostanie zastąpiona kwitariuszem, na podstawie którego będą wypisywane indywidualne pokwitowania zapłaty za parkowanie bądź kasą rejestrującą niezafiskalizowaną. Bowiem Wnioskodawca nadal zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania opłat za parkowanie przy użyciu kasy rejestrującej zgodnie z § 3 ust 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

W przypadku awarii urządzenia parkingowego „kasy parkingowej” możliwe jest ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą ręcznie wypisywanych kwitów w trzech egzemplarzach, gdzie jeden z nich jest wydawany klientowi, drugi stanowi podstawę zaksięgowania w systemie księgowym a trzeci pozostaje w bloczku kwitariusza. Na czas awarii możliwe jest też używanie urządzenia zastępczego np. kasy rejestrującej niezafiskalizowanej, traktowanej jako zwykłe urządzenie kasowe.

Dochody z tytułu opłat za parkowanie nie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej zgodnie z pozycją 41 nr II części załącznika do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Ponadto Wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji-przy pomocy zastosowania kas rejestrujących zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3.

Ad. 2 - Dochody z tytułu opłat za kopiowanie dokumentów nie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej.

Zgodnie z poz. 40 załącznika do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r poz. 1382) pobieranie opłat za kopiowanie dokumentów jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Ma ona charakter ewidencji sprzedaży, gdyż zarejestrowaniu w niej podlegają transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy bowiem tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem z 4 listopada 2014 r.

Regulacje zawarte w powołanych rozporządzeniach przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W myśl natomiast § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w załączniku do ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności, w poz. 40: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach, lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Natomiast, w załączniku do ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności, w poz. 41: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach, lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Zgodnie z § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.

Natomiast w zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Należy również wskazać, że z zapisu § 4 ust. 1 ww. rozporządzeń wynika, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

Aby Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia – na podstawie pozycji nr 40 załącznika nr II do ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. oraz poz. nr 41 załącznika nr II do ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w sytuacji, gdy zapłata będzie się odbywała wyłącznie w formie bezgotówkowej, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę winno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Z opisu sprawy wynika, że na gruncie będącym własnością Wnioskodawcy wybudowany został nowy parking, który z założenia ma służyć dla nieograniczonego kręgu odbiorców tj. mieszkańców, turystów itp. Wnioskodawca, będący właścicielem parkingu zdecydował, że będzie pobierana opłata za parkowanie na opisanym parkingu. W tym celu zainstalowane zostało urządzenie - kasa parkingowa służąca do rozliczania klientów za czas postoju na parkingu. Klient przy wjeździe na parking musi pobrać z urządzenia bilet z kodem kreskowym. Aby opuścić parking należy zeskanować w urządzeniu kod kreskowy znajdujący się na bilecie, a urządzenie informuje jaką opłatę należy ponieść za postój. Po dokonaniu zapłaty (wrzucenie pieniędzy do urządzenia) za pobyt na parkingu urządzenie wydaje potwierdzenie dot. zapłaty a jeżeli zachodzi potrzeba wydaje resztę pieniędzy. Klient wyjeżdża z parkingu przy użyciu biletu, który otrzymał na wjeździe (po jego opłaceniu) Ww. urządzenie umożliwia wydruki raportów dziennych i miesięcznych zawierających kwotę utargu w rozbiciu na kwotę netto, VAT i brutto. Dla podniesienia jakości obsługi klientów Urzędu Miasta zainstalowano w budynkach urządzenia kopiujące. Usługa będzie odpłatna - urządzenia są wyposażone w automaty wrzutowe, odpłatność za 1 kopię wynosi 0,20 zł. Urządzenie umożliwia wydruki raportów dziennych i miesięcznych z pozyskanych dochodów.

Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat parkingowych przy użyciu kasy rejestrującej - pobór opłaty przy użyciu urządzenia parkingowego „kasy parkingowej” za parkowanie na nowo powstałym „Parkingu przy Muzeum” rozpoczęto z dniem: 1 lutego br.

Przed dniem 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania opłat za kopiowanie dokumentów przy użyciu kasy rejestrującej - pobór opłaty za kopiowanie dokumentów przy użyciu urządzenia kopiującego rozpoczęto z dniem 2 listopada 2014 r.

Biorąc pod uwagę zacytowane przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi wskazane w niniejszym wniosku – usługi parkingowe i usługi ksero korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • do dnia 31 grudnia 2014 r. na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia i w zw. z poz. 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • do dnia 31 grudnia 2016 r. na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia i w zw. z poz. 41 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy przedstawionych w drugiej części pytania pierwszego tj. możliwości na czas awarii używania urządzenia zastępczego np. kasy rejestrującej niezafiskalizowanej - jako zwykłe urządzenie kasowe - lub ewentualnie ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą ręcznie wypisywanych kwitów w dwóch egzemplarzach gdzie jeden z nich jest wydawany klientowi a drugi pozostaje u Wnioskodawcy zauważyć należy, że:

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Natomiast w myśl § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzeń zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%.

W myśl § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.

Natomiast w myśl § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.

Udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części nr I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w roku podatkowym 2013 oraz w roku 2014 wyższy niż 80%. W pierwszym i drugim półroczu roku 2013 oraz roku 2014 Wnioskodawca osiągnął udział procentowy obrotu wyższy niż 80%.

Tym samym, biorąc pod uwagę regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów Wnioskodawca mógł do końca 2014 r. korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w zakresie całej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (w analizowanym przypadku usług parkingowych).

Natomiast obecnie Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w zakresie całej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy (w analizowanym przypadku usług parkingowych). Należy jednak podkreślić, że jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2015 r. udział usług zwolnionych z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie równy lub niższy niż 80%, to podatnik po upływie dwóch miesięcy licząc od końca pierwszego półrocza danego roku nie będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Wskazać w tym miejscu należy, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową. Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących.

Należy zatem uznać, że celem wprowadzenia obowiązku ewidencjowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących było zobowiązanie podatników do ewidencjonowania tej sprzedaży, która nie jest dokumentowana w żaden inny sposób, a więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy dana transakcja faktycznie miała miejsce. Tym samym uzasadnione jest przyjęcie, że wprowadzając zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, ustawodawca zwolnieniem objął te czynności, które są już w jakiś sposób udokumentowane, a więc istnieje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz regulacje prawne wynikające z zacytowanych przepisów uznać należy, że Wnioskodawca:

 • w zakresie wskazanych we wniosku usług parkingowych był zwolniony do 31 grudnia 2014 r. z obowiązku rejestracji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r.
 • może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., pod warunkiem, że w okresie pierwszego półrocza 2015 r. udział usług zwolnionych z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej w ogólnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie będzie równy lub niższy niż 80%.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencji usług parkingowych za pomocą kasy rejestrującej, to w przypadku awarii urządzenia parkingowego „kasy parkingowej” możliwe jest ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą ręcznie wypisywanych kwitów w trzech egzemplarzach, gdzie jeden z nich jest wydawany klientowi, drugi stanowi podstawę zaksięgowania w systemie księgowym a trzeci pozostaje w bloczku kwitariusza. Na czas awarii możliwe jest też używanie urządzenia zastępczego np. kasy rejestrującej niezafiskalizowanej, traktowanej jako zwykłe urządzenie kasowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto podkreślić należy, że Organ przy rozpoznaniu niniejszej sprawy nie analizował kwestii prawidłowości wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku, a ponadto tut. organ nie jest do tego uprawniony. Należy zaznaczyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonych usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.