IBPP3/443-1334/14/MN | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w dwóch miejscach jednocześnie. Natomiast na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowiązkowych elementów), wystarczające jest aby widniał tylko jeden adres tj. adres siedziby Wnioskodawcy, który w przypadku Wnioskodawcy jest tożsamy z adresem zamieszkania. Ponadto, jeśli w zawiadomieniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożonym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, Wnioskodawca wskazał określone miejsca jej używania oraz wskazał na charakter tej kasy, w przypadku prowadzenia praktyki, aktualnie tylko w jednym miejscu, Wnioskodawca może od 1 stycznia 2015 r. zastosować kasę rejestrującą, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, z której wydruk w postaci paragonu fiskalnego będzie zawierał tylko adres siedziby praktyki (tożsamy z miejscem zamieszkania)..
IBPP3/443-1334/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) oraz pismem z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) oraz pismem z 5 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej z siedzibą zarejestrowaną w K. Miejsce jej wykonywania to C., gdzie Wnioskodawca wynajmuje lokal celem prowadzenia praktyki dentystycznej. Od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie używać w tym miejscu kasy rejestrującej. W przyszłości Wnioskodawca ma zamiar wynająć kolejny lokal w S., by prowadzić w nim również praktykę dentystyczną, gdzie także Wnioskodawca będzie używał kasy rejestrującej. Dni oraz godziny przyjmowania w tych miejscach nie będą się pokrywać. W czasie przyjmowania pacjentów w gabinecie w C., gabinet w S. będzie nieczynny i odwrotnie. Wnioskodawca nie zatrudnia i nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Wnioskodawca nie będzie także udostępniać kasy rejestrującej innym podmiotom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca może zastosować jedną kasę rejestrującą, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych...
 2. Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrującej, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowiązkowych elementów) może widnieć tylko adres siedziby praktyki, który jest w przypadku Wnioskodawcy tożsamy z adresem zamieszkania...
 3. Czy w przypadku prowadzenia praktyki, aktualnie tylko w C., Wnioskodawca może od 1 stycznia 2015 r. zastosować kasę rejestrującą, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, z której wydruk w postaci paragonu fiskalnego będzie zawierał tylko adres siedziby praktyki (tożsamy z miejscem zamieszkania); tak aby później uniknąć wymiany pamięci fiskalnej kasy rejestrującej (lub całej kasy rejestrującej) w momencie gdy rozpocznie pracę w gabinecie w S....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Biorąc pod uwagę fakt, iż w czasie pracy w gabinecie w C. niemożliwym przez Wnioskodawcę jest jednoczesne przyjmowanie pacjentów w gabinecie w S. i odwrotnie, zastosowanie jednej kasy rejestrującej, dla sprzedaży w miejscach niestałych jest możliwe. Spełniony jest bowiem wymóg ewidencjonowania każdej sprzedaży określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

W przypadku stosowania kasy rejestrującej, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, możliwe jest umieszczenie na paragonie fiskalnym tylko adresu siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika (które w moim przypadku są tożsame). Jest to zgodne z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Powyższe jest także zgodne ze wzorem zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia ewidencji określonym w załączniku nr 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Złożenie zawiadomienia, że będzie prowadzona przez podatnika ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, wymaga wpisania w przypadku kas przenośnych – adresu siedziby lub adresu zamieszkania podatnika. Wnioskodawca wnioskuje zatem, że początkowe użytkowanie jej tylko w gabinecie w C., a w późniejszym terminie również w S., nie jest niezgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Ponadto, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję m.in. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Z treści złożonego wniosku wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej z siedzibą zarejestrowaną w K. Miejsce jej wykonywania to C., gdzie Wnioskodawca wynajmuje lokal celem prowadzenia praktyki dentystycznej. Od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie używać w tym miejscu kasy rejestrującej. W przyszłości Wnioskodawca ma zamiar wynająć kolejny lokal w S., by prowadzić w nim również praktykę dentystyczną, gdzie także Wnioskodawca będzie używał kasy rejestrującej. Dni oraz godziny przyjmowania w tych miejscach nie będą się pokrywać. W czasie przyjmowania pacjentów w gabinecie w C., gabinet w S. będzie nieczynny i odwrotnie. Wnioskodawca nie zatrudnia i nie będzie zatrudniał żadnych pracowników. Wnioskodawca nie będzie także udostępniać kasy rejestrującej innym podmiotom.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w dwóch różnych miejscach, przy czym sprzedaż ta nie będzie prowadzona nigdy jednocześnie więc zmierza ją ewidencjonować przy użyciu jednej kasy rejestrującej. Zatem należy uznać że kasa ta będzie tzw. „kasą przenośną”, bo z technicznego punktu widzenia tylko takie urządzenie daje możliwość ewidencjonowania sprzedaży w dwóch różnych miejscach jej prowadzenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania jednej kasy rejestrującej dla sprzedaży prowadzonej w dwóch miejscach niestałych oraz możliwości umieszczenia w takim przypadku na paragonie fiskalnym tylko jednego adresu tj. adresu siedziby Wnioskodawcy, również w sytuacji gdy sprzedaż w tym drugim miejscu jeszcze się nie rozpoczęła.

Należy w tym miejscu zauważyć, że pod użytym pojęciem „niestałe miejsca sprzedaży” należy rozumieć dwa, różne, stałe miejsca prowadzenia sprzedaży, ponieważ z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, że będą to dwa konkretne lokale wynajmowane przez Wnioskodawcę, w których prowadzona będzie sprzedaż.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

 1. złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia - w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania;
 2. dokonaniem fiskalizacji kasy.

Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie z tym wzorem, podatnik dokonujący zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązany jest m.in. do wskazania dokładnego miejsca gdzie kasa taka będzie się znajdować (tj. dokładny adres oraz nazwę placówki). W przypadku natomiast gdy podatnik dokonujący zawiadomienia, zamierza rozpoczęć ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej przenośnej zamiast miejsca gdzie kasa będzie się znajdować podaje adres swojej siedziby lub adres zamieszkania.

Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).

Z zapisu § 13 ust. 5 rozporządzenia wynika, że w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 13 ust. 6 rozporządzenia).

Natomiast stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia – paragon fiskalny zawiera co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) (...).

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży prowadzonej przez podatnika w dwóch lub większej ilości miejsc przy użyciu tylko jednej kasy rejestrującej pod warunkiem, że podatnik będzie na niej ewidencjonował każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym umieszczony będzie adres:

 • wszystkich punktów, w których świadczy usługę lub
 • jeden adres tj. siedziby lub jego miejsca zamieszkania.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca w celu ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług w dwóch odmiennych punktach sprzedaży może używać jednej tzw. „przenośnej” kasy rejestrującej, bowiem nigdy nie będzie jednocześnie prowadzić sprzedaży w dwóch miejscach jednocześnie. Natomiast na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowiązkowych elementów), wystarczające jest aby widniał tylko jeden adres tj. adres siedziby Wnioskodawcy, który w przypadku Wnioskodawcy jest tożsamy z adresem zamieszkania.

Ponadto, jeśli w zawiadomieniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożonym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, Wnioskodawca wskazał określone miejsca jej używania oraz wskazał na charakter tej kasy, w przypadku prowadzenia praktyki, aktualnie tylko w jednym miejscu, Wnioskodawca może od 1 stycznia 2015 r. zastosować kasę rejestrującą, dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych, z której wydruk w postaci paragonu fiskalnego będzie zawierał tylko adres siedziby praktyki (tożsamy z miejscem zamieszkania).

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.