IBPP3/443-1199/14/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nieuwzględnianie do limitu, obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) uzupełnionym pismami z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) oraz 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest :

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
 • nieprawidłowe w zakresie nieuwzględniania do limitu 20.000 zł jaki obowiązuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej, obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz nieuwzględniania do limitu 20.000 zł jaki obowiązuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej, obrotu z tytułu tych usług. Wniosek został uzupełniony pismem z 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 21 listopada 2014 r. znak IBPP3/443-1199/14/AZ oraz pismem z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną w PKWiU 85.52.Z – usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca. Działalność tę Wnioskodawca będzie wykonywał zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych, a także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie wykorzystywał halę o powierzchni 100 m2, która jest własnością rodziców Wnioskodawcy.

Wykonując powyższe usługi Wnioskodawca będzie pobierał płatność zarówno gotówką w siedzibie firmy jak również przelewem na rachunek bankowy. Może występować taka sytuacja, że całość opłaty za świadczone usługi zostanie zapłacona przelewem, bądź częściowo przelewem, a częściowo gotówka w siedzibie firmy. W miesiącu wrześniu 2014 r. Wnioskodawca ma zamiar podpisać umowę użyczenia lokalu o powierzchni 100 m2, będącego własnością rodziców Wnioskodawcy, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami zaliczane są do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów od spadków i darowizn.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT. W przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku jednoznacznie wynika kto płaci, za jaka usługę i jaką kwotę. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawca rozpoczął 19 sierpnia 2014 r. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 18 sierpnia 2014 r. i w 2013 r. nie osiągnął żadnego obrotu.

Usługi nauczania prywatnego obejmują wszystkie kategorie wiekowe i nie ma rozgraniczenia na rodzaj szkoły. Wnioskodawca posiada tytuł nauczyciela kontraktowego. Z uczestnikami szkoleń nie są zawierane oddzielne umowy, natomiast wystawiane są na ich życzenie faktury lub dowody wpłat. Wnioskodawca posiada kwalifikacje żeby nauczać tańca ale nie są to kwalifikacje potwierdzone odrębnymi urzędowymi dokumentami. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie posiada wiedzy dla jakich celów wykorzystują naukę tańca osoby dorosłe, które zapisują się na naukę tańca. Usługi świadczone przez szkołę tańca są przeznaczone dla każdej grupy wiekowej i dla osób w każdym stopniu zaawansowania. Usługi tańca dla dorosłych nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi szkoły tańca nie są prowadzone w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w niewielkiej części stanowią działalność kulturalną w rozumieniu art. l ust. l ustawy z dnia 25 października 1991 r., natomiast w pozostałej części jest to działalność komercyjna. Wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury w rozumieniu odpowiednich przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie jest podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznawanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym.

Symbol PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawce usług – 85.52.11.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wykonując opisane usługi zakwalifikowane jako usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować obrót z tytułu tych usług za pomocą kasy fiskalnej i jaka wielkość obrotu osiąganego w prowadzonej działalności kwalifikuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Stanowisko Wnioskodawcy:

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Według § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł. Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej ma charakter podmiotowy, tj. dotyczy podmiotu. Z powołanych przepisów wynika zatem, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jak również termin, w którym należy rozpocząć jego realizację, uzależniony jest ściśle od faktu dokonywania sprzedaży w rozumieniu ww. art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak, w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 29, świadczenie usług, których przedmiotem są usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 85 - usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Jednakże, w ww. załączniku do rozporządzenia, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności, w poz. 37 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe zwolnienie również jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Aby zatem posiadać prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu przedmiotowych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Powyższy warunek Wnioskodawca będzie spełniał w przypadku płatności przez rachunek bankowy i wobec powyższego cały obrót jaki osiągnie przez płatności związane z rachunkiem bankowym może traktować jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. taki gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, będzie zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej i tylko ten obrót jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20.000 zł jaki obowiązuje Wnioskodawcę po przekroczeniu, którego będzie zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
 • nieprawidłowe w zakresie nieuwzględniania do limitu 20.000 zł jaki obowiązuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej, obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382) ustawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Stosownie natomiast do treści § 3 ust. 1 pkt 1 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.

Wskazać w tym miejscu należy, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się zatem sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.52.11 – usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca. Działalność tę Wnioskodawca będzie wykonywał zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych, a także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wykonując powyższe usługi Wnioskodawca będzie pobierał płatność zarówno gotówką w siedzibie firmy jak również przelewem na rachunek bankowy. Może występować taka sytuacja, że całość opłaty za świadczone usługi zostanie zapłacona przelewem, bądź częściowo przelewem, a częściowo gotówką w siedzibie firmy. W przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku jednoznacznie wynika kto płaci, za jaka usługę i jaką kwotę. Sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych Wnioskodawca rozpoczął 19 sierpnia 2014 r. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 18 sierpnia 2014 r. i w 2013 r. nie osiągnął żadnego obrotu.

Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, należy zauważyć, że zgodnie § 2 ust. 1 rozporządzenia 29 listopada 2012 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 29 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienione zostało świadczenie usług w zakresie edukacji (ex PKWiU 85.) – z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0)
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Analogiczny zapis dotyczący zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania został zawarty w poz. 31 załącznika do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania wdanym roku podatkowym nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Przepisy te wskazują, że usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.52.11., nie zostały objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia 29 listopada 2012 r. w związku z poz. 29 załącznika, oraz na podstawie § 2 pkt 1, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w związku z poz. 31 załącznika do rozporządzenia.

Należy jednak zauważyć, że w poz. 37 załącznika rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Unormowanie to zostało powtórzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

W poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie wskazanego wyżej przepisu, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zaznaczenia wymaga, że wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega usługa, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna usługa została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług nauki tańca, w przypadku gdy zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem banku i gdy jednoznacznie wynika kto płaci, za jaką usługę i jaką kwotę – do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Należy jednak zauważyć, że w świetle powołanych wyżej unormowań obrót z tytułu świadczenia tych usług (tj. usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania) należy uwzględnić do limitu obligującego Wnioskodawcę do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. A tym samym po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, Wnioskodawca ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania (w terminach określonych w § 5 ust. 2 rozporządzenia z 29 listopada 2012 r. oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.) obrotu z tytułu każdej czynności nieobjętej zwolnieniem (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), tj. w opisanej sytuacji każdej usługi na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ustawy o VAT, za którą zapłata zostanie dokonana w całości lub częściowo gotówką.

Zaznacza się, że w sytuacji utraty prawa do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów, Wnioskodawca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, tj. usług, za które zapłatę otrzyma w całości za pośrednictwem poczty lub banku na swój rachunek bankowy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego cały obrót jaki osiągnie przez płatności związane z rachunkiem bankowym może traktować jako zwolniony z obowiązku ewidencjonowania przez kasę fiskalną, natomiast pozostały obrót tj. taki gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, będzie zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej – jest prawidłowe.

Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że tylko taki obrót gdzie płatność następuje gotówką w siedzibie firmy lub częściowo na rachunek bankowy, a częściowo gotówką, jest obrotem, który podlega zaliczeniu go do limitu 20.000 zł, przekroczenie którego zobowiązuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej. Jak wskazano powyżej, do limitu należy uwzględnić każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania czy też nie.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy,
 • nieprawidłowe w zakresie nieuwzględniania do limitu 20.000 zł jaki obowiązuje Wnioskodawcę do zainstalowania kasy fiskalnej, obrotu z tytułu usług, za które zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług oraz w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu użyczenia lokalu od rodziców na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.