IBPP3/443-1137/13/AZ | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej
IBPP3/443-1137/13/AZinterpretacja indywidualna
  1. ewidencja
  2. faktura
  3. kasa rejestrująca
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 16 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 29 października 2013 r. oraz pismem z 8 listopada 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z 29 października 2013 r. (data wpływu 6 listopada 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu nr IBPBI/3/005-6/13/PP z 17 października 2013 r. oraz pismem z 8 listopada 2013 r. (data wpływu 14 listopada 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismami z 29 października 2013 r. oraz 8 listopada ukształtował się następujący stan faktyczny:

Działalność prowadzona od 2009 r., są to usługi budowlane wykonywane głównie dla wspólnot mieszkaniowych i instytucji, polegające na izolacji zewnętrznej, drenaż budynków, hydroizolacje i systemy odwadniające oraz wszystkie usługi na zewnątrz budynków. Wszystkie usługi są rozliczane na fakturach. W 2012 r. usługi na rzecz fizycznych nie przekroczyły 20 000 zł, a w bieżącym roku została wystawiona tylko jedna faktura na kwotę 26 000 zł. Do końca 2013 r. Wnioskodawca ma zarezerwowane prace dla wspólnot mieszkaniowych. Każde świadczenie usług na rzecz osób fizycznych dokumentowane jest fakturą. Liczba świadczonych usług dla osób fizycznych w 2012 r. wynosiła 7, wszystkie dokumentowane fakturami o łącznej wartości brutto 8 229,00 zł.

Ewidencjonowanie wszystkich usług rozpoczęto przed 1 stycznia 2013 r. W bieżącym roku już nie zostaną wystawione faktury na osoby fizyczne ze względu na podpisane już umowy z podmiotami gospodarczymi i nie będą wykonywane usługi dla osób fizycznych. W związku ze sporadycznym wykonywaniem czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca nie posiada kasy rejestrującej tak więc nie rozpoczął ewidencjonowania usług o których mowa we wniosku za pomocą kasy przed 1 stycznia 2013 r.

W odpowiedzi na pytanie, czy jedna faktura, którą Wnioskodawca wystawił w 2013 r. dokumentowała sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Wnioskodawca wskazał, że faktura na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej została wystawiona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do ustawy według Dz. U. z 11 grudnia 2012 r. poz. 1382 w sprawie zwolnień od obowiązku ewidencji i kas fiskalnych Wnioskodawca może ubiegać się o zwolnienie z zakupu kasy fiskalnej w obecnym roku...

Wnioskodawca zaznacza, że nie przewiduje wykonywania usług dla osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione w piśmie z 8 listopada 2013 r.:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) w związku z poz. 34 załącznika, ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., spełnia warunki tam przewidziane. Więc mimo, że Wnioskodawca przekroczył obrót 20.000 zł może nie dokonywać zakupu i wprowadzenia kasy w obecnym roku – korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W myśl przepisu art. 111 ust. 1 tej ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia. (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano sprzedaż dotyczącą szczególnych czynności, w poz. 34 – świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę,
  2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Stosownie do zapisu § 7 ust. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej czynności wymienionych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych, nie stosuje się.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie posiada kasy rejestrującej tak więc nie rozpoczął ewidencjonowania usług, o których mowa we wniosku za pomocą kasy przed 1 stycznia 2013r. Każde świadczenie usługi dokonane przez Wnioskodawcę jest dokumentowane fakturą, Liczba świadczonych usług dla osób fizycznych w 2012 r. wynosiła 7 o łącznej wartości brutto 8 229,00 zł, a w 2013 r. została wystawiona tylko jedna faktura na kwotę 26 000 zł.

W związku z tym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w roku 2013 może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Jak wynika z opisu sprawy, obrót Wnioskodawcy ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2013 r. przekroczył 20.000 zł.

Zaznaczyć należy, że zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe wynikają z osobnych przepisów rozporządzenia. Zatem niespełnienie przez podatnika warunków do zastosowania zwolnienia podmiotowego nie wyklucza możliwości skorzystania przez ten podmiot ze zwolnienia przedmiotowego.

Wobec powyższego, podatnik, który utracił prawo do korzystania ze zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów (20 000 zł), może korzystać ze zwolnienia z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności tj. w rozpatrywanej sprawie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, o ile spełni określone w nim warunki, tj. każde świadczenie usług dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, oraz liczba świadczonych usług, o których wyżej mowa, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca może w 2013 r. korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, ponieważ spełnił warunki dokumentowania fakturami świadczonych usług, gdyż jak wynika z opisu sprawy każde świadczenie usługi dokonane przez Wnioskodawcę było dokumentowane fakturami, liczba świadczonych usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców 20. Wnioskodawca wskazał, że w bieżącym roku już nie zostaną wystawione faktury na osoby fizyczne ze względu na podpisane już umowy z podmiotami gospodarczymi i nie będą wykonywane usługi dla osób fizycznych.

W przypadku więc gdy Wnioskodawca będzie prowadził wyłącznie sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku, tj. czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, to pomimo przekroczenia kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000 zł, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zaznaczenia wymaga, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek czynności nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), będzie on zobowiązany do zaewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a tym samym będzie zobowiązany do zakupu kasy.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.