IBPP2/4512-600/15/AB | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT dla usługi pensjonatu konnego, sklasyfikowanej do PKWiU 01.62.10.0 oraz w zakresie braku obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej
IBPP2/4512-600/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. konie
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi pensjonatu konnego, sklasyfikowanej do PKWiU 01.62.10.0 oraz w zakresie braku obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi pensjonatu konnego, sklasyfikowanej do PKWiU 01.62.10.0 oraz w zakresie braku obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w całości opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza być podatnikiem VAT czynnym.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie przyjmowanie koni do stajni wraz z zapewnieniem im właściwej opieki (sprzątanie boksów, korzystanie z wybiegu - lecz bez usług weterynaryjnych oraz podkuwania koni, a także usługi prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich) oraz wyżywienia tych koni. Każdy koń będzie posiadał właściciela, który zapewniać mu będzie zaspokojenie pozostałych potrzeb bytowych (w tym w szczególności opiekę weterynaryjną i kowalską).

Za pobyt konia w pensjonacie Wnioskodawca pobierać zamierza od właściciela konia miesięczną opłatę, do której będzie doliczany podatek od towarów i usług.

Świadczenie przez Wnioskodawcę Usługi pensjonatu konnego obejmować będzie w szczególności przyjęcie pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe), na co składają się m.in.:

 1. boksy dla koni - zróżnicowane boksy ze względu na przeznaczenie (np. dla klaczy ze źrebakami) - umożliwiającymi zachowanie prawidłowego rozmnażania i rozwoju koni;
 2. obiekty higieniczno-sanitarne - pozwalające na utrzymanie koni w dobrej kondycji i higienie;
 3. obiekty rekreacyjne dla koni - pozwalające osiągnąć i utrzymać najlepszą dla danego konia motorykę i fizyczny rozwój ogólny;
 4. wyżywienie - dostarczenie odpowiedniego pokarmu - w celu realizacji właściwej diety przeznaczonej dla koni, w tym woda;
 5. całodobowa opieka nad koniem.

Usługa pensjonatu konnego prowadzona będzie w zróżnicowanych trybach, tj. w zależności od okoliczności, warunków fizycznych koni i oczekiwań ich właścicieli. Właściciele podpisywać będą z Wnioskodawcą umowy o przyjęciu konia do utrzymania w zakresie i na warunkach wskazanych powyżej. Że względu na czasochłonność i koszty indywidualnej opieki i utrzymania pojedynczego konia, właściciele decydują się na przeniesienie ciężaru czynności z zakresu chowu i hodowli koni na wyspecjalizowane podmioty. W tym celu, korzystają z usługi pensjonatu dla koni prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, takie jak Wnioskodawca, która jest wieloletnią zawodniczką zawodów konnych i posiada szeroką wiedzę o pielęgnacji koni. Z powyższych powodów właściciele koni powierzać będą Wnioskodawcy zadania z zakresu chowu i hodowli koni.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w opisanym zakresie mieścić się będzie w ocenie Wnioskodawcy w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobowi Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolem 01.62.10.0. Powyższe potwierdzają również interpretacje wydane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym interpretacja wydana 10 września 2009 r. (Precedens nr 1 Klasyfikacja: PKWiU 2008 Symbol: 01.62.10.0 zamieszczony na Serwerze Klasyfikacji prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, tj. http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/), w której wskazano, że Usługi polegające na prowadzeniu np. hotelu, pensjonatu dla koni obejmujące: "udostępnienie boksów, ujeżdżalni i karuzeli, karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej" mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolem 01.62.10.0.

Wnioskodawca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zgłosi właściwemu Urzędowi Skarbowemu oświadczenie o wyborze formy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, pobierać będzie w całości zapłatę za wykonane czynności wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, przy czym w umowach z klientami Wnioskodawca będzie zawierał zobowiązanie klienta do wskazania w tytule przelewu na rzecz Wnioskodawcy usługi, za którą klient płaci, natomiast w ewidencji przychodów Wnioskodawca będzie wskazywał tytuł, z którego przychód powstał.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT właściwą stawką VAT dotyczącą świadczenia opisanej w opisie zdarzenia przyszłego usługi pensjonatu konnego jest stawka VAT wynosząca 8%...
 2. Czy Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych w sposób opisany w opisie zdarzenia przyszłego do dnia 31 grudnia 2016 r. będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących...

Stanowisko Wnioskodawcy.

1.

Zdaniem Wnioskodawcy dla usług prowadzenia pensjonatu dla koni właściwa będzie stawka VAT w wysokości 8%. Przyjmowanie koni do stajni z zapewnieniem im opieki i wyżywienia (bez usług weterynaryjnych i usług podkuwania koni) mieści się w zakresie usług, które zostały sklasyfikowane w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 01.62.10. W załączniku nr 3 (towary i usługi opodatkowane stawką 8%) do ustawy o VAT w poz. l35 ujęto usługi związane z rolnictwem, chowem i hodowlą zwierząt (grupowanie PKWiU 01.6). Jednocześnie ustawodawca wyłączył stawkę 8% z powołanej klasyfikacji dla: usług weterynaryjnych i podkuwania koni - których Wnioskodawca nie wykonuje oraz dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które również nie występują w przypadku Wnioskodawcy. Schronisko dla zwierząt w przeciwieństwie do pensjonatu konnego prowadzącego gospodarczą działalność usługową jest utrzymywane z założenia z budżetu miasta lub gminy lub darowizn i przebywają w nim bezdomne zwierzęta. W przypadku Wnioskodawcy każdy koń ma właściciela, który pokrywa koszty jego utrzymania, czego nie można utożsamiać z prowadzeniem schroniska.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast, zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy o VAT, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%), pod poz. 135 wymieniono grupę ex 01.6, tj. „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”. Skoro więc usługi, które planuje świadczyć Wnioskodawca klasyfikowane są jako PKWiU 01.62.10.0, a nie obejmują swym zakresem usług weterynaryjnych, prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich lub podkuwania koni, to są one objęte zakresem załącznika nr 3 poz. 135 ustawy o VAT, a w konsekwencji usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą objęte stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych w sposób opisany w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca do dnia 31.12.2016 r. będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do zapisów art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Minister Finansów z powyższego uprawnienia skorzystał i wydał w dniu 4 listopada 2014 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Zgodnie z § 2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia z powyższego obowiązku zwolnione są m. in usługi, o których mowa w poz. 38 Załącznika do przedmiotowego rozporządzenia, tj. "Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła".

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zamierza pobierać wynagrodzenie za swe usługi wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, przy czym z tytułu operacji bankowej będzie wynikał tytuł, z którego osiągnięty został przychód (tj. nazwa usługi). Ponadto, w ewidencji przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę również wskazany będzie tytuł uzyskania przychodu. Mając powyższe na uwadze czynności, które zamierza podjąć Wnioskodawca są objęte zapisem z poz. 38 Załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), a tym samym Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT w zw. z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 Załącznika rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez pojęcie sprzedaży – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Z kolei zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod poz. 135 wymieniono grupę ex 01.6, tj. „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)”.

Należy w tym miejscu wskazać, że z treści art. 2 pkt 30 ustawy wynika, że przez zapis „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Ponadto, z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% – stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w całości opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza być podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będzie przyjmowanie koni do stajni wraz z zapewnieniem im właściwej opieki (sprzątanie boksów, korzystanie z wybiegu - lecz bez usług weterynaryjnych oraz podkuwania koni, a także usługi prowadzenia schroniska dla zwierząt gospodarskich) oraz wyżywienia tych koni. Każdy koń będzie posiadał właściciela, który zapewniać mu będzie zaspokojenie pozostałych potrzeb bytowych (w tym w szczególności opiekę weterynaryjną i kowalską). Za pobyt konia w pensjonacie Wnioskodawca pobierać zamierza od właściciela konia miesięczną opłatę, do której będzie doliczany podatek od towarów i usług. Świadczenie przez Wnioskodawcę Usługi pensjonatu konnego obejmować będzie w szczególności przyjęcie pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe), na co składają się m.in.:

 • boksy dla koni — zróżnicowane boksy ze względu na przeznaczenie (np. dla klaczy ze źrebakami) — umożliwiającymi zachowanie prawidłowego rozmnażania i rozwoju koni;
 • obiekty higieniczno-sanitarne — pozwalające na utrzymanie koni w dobrej kondycji i higienie;
 • obiekty rekreacyjne dla koni — pozwalające osiągnąć i utrzymać najlepszą dla danego konia motorykę i fizyczny rozwój ogólny;
 • wyżywienie —dostarczenie odpowiedniego pokarmu — w celu realizacji właściwej diety przeznaczonej dla koni, w tym woda;
 • całodobowa opieka nad koniem.

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w opisanym zakresie mieścić się będzie w ocenie Wnioskodawcy w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobowi Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolem 01.62.10.0. Powyższe potwierdzają również interpretacje wydane przez Główny Urząd Statystyczny, w tym interpretacja wydana 10 września 2009 r. (Precedens nr 1 Klasyfikacja: PKWiU 2008 Symbol: 01.62.10.0 zamieszczony na Serwerze Klasyfikacji prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny, tj. http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/), w której wskazano, że Usługi polegające na prowadzeniu np. hotelu, pensjonatu dla koni obejmujące: "udostępnienie boksów, ujeżdżalni i karuzeli, karmienie i pielęgnację zwierząt, bez opieki weterynaryjnej" mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku pod symbolem 01.62.10.0.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że usługi pensjonatu konnego, które Wnioskodawca zamierza świadczyć, polegające na przyjęcie pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe) sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, które nie są usługami weterynaryjnymi, usługami podkuwania koni i prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące stawki podatku VAT dla usług prowadzenia pensjonatu dla koni jest prawidłowe.

W kwestii zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, należy zauważyć co następuje:

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

 1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
 3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
 6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

I tak pod poz. 1 ww. załącznika wymieniono PKWiU ex 01.6 – „Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0).

Oznaczenie w załączniku danej grupy „ex” oznacza, że zwolnienie odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikające z załącznika zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z kolei zgodnie z objaśnieniem 1) do tego załącznika, zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Natomiast w poz. 38 Załącznika do przedmiotowego rozporządzenia, wskazano, że „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że usługi które Wnioskodawca zamierza świadczyć, polegające na przyjęcu pod opiekę konia od jego właściciela i zapewnienie przyjętemu zwierzęciu kompleksowej obsługi z zakresu chowu i hodowli (wyłączając czynności weterynaryjne, kowalskie i schroniskowe) sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.62.10.0 – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, które nie są usługami weterynaryjnymi, usługami podkuwania koni i prowadzeniem schronisk dla zwierząt gospodarskich, uprawniają Wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych na podstawie powołanego § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 1 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Finansów, do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ponadto należy również stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu z tytułu świadczenia opisanych we wniosku usług przy pomocy kasy rejestrującej, na podstawie poz. 38 załącznika do cyt. rozporządzenia, skoro pobierać będzie w całości zapłatę za wykonane czynności wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, natomiast z ewidencji przychodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

W odniesieniu do części stanowiska dotyczącej zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU świadczonych usług zostanie wydane postanowienie.

Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano poprawności zaklasyfikowania opisanej we wniosku (świadczonej przez Wnioskodawcę) usługi pensjonatu konnego, lecz przyjęto wskazany przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU, tj. 01.62.10.0, jako element opisu sprawy.

Należy bowiem w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniem Rady ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do urzędu Statystycznego w Łodzi.

Tak więc, to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania świadczonej usługi według PKWiU.

Klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.)

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionych we wniosku, a w szczególności zmiana wskazanego symbolu PKWiU lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.