1462-IPPP2.4512.739.2016.2.AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.), na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2016 r., znak sprawy 1462-IPPP2.4512.739.2016.1.AM, (skutecznie doręczone w dniu 16 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej wysyłkowej sprzedaży towarów.

Niniejszy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.), na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2016 r., znak sprawy 1462- IPPP2.4512.739.2016.1.AM (skutecznie doręczone w dniu 16 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest spółką prawa francuskiego, podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym na potrzeby tego podatku we Francji.

Wnioskodawczyni dostarcza swoim klientom towary bieliźniarskie, w tym między innymi bieliznę (dzienną i nocną), stroje kąpielowe, rajstopy i odzież, w tym odzież sportową. W ramach swojej działalności, Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania w Polsce („Konsumenci”). Wnioskodawczyni prowadzi już taką działalność gospodarczą we Francji, dokonując sprzedaży towarów w formie sprzedaży wysyłkowej zarówno poprzez sklepy stacjonarne jak i bezpośrednio do odbiorcy we Francji za pośrednictwem strony internetowej. Wnioskodawczyni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie innych krajów europejskich, w tym m.in.: w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Holandii oraz Portugalii.

W ramach rozszerzenia zakresu działalności, Wnioskodawczyni rozpoczyna sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski. W tym celu, Wnioskodawczyni zamierza dostarczać towary Konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego, w ramach poniższego modelu biznesowego („Model Biznesowy [IV]”).

[Model Biznesowy IV]

Towary będą dostarczane pocztą lub kurierem, bezpośrednio z Francji, w zależności od wyboru:

  (i) bezpośrednio do Konsumentów lub
  (ii) do wybranego sklepu polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącej odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce. Miejsca te będą traktowane jako punkty odbioru i zwrotu towarów. Płatności za zamówione towary będą dokonywane wyłącznie poprzez przelewy online lub inne systemy płatności online. Dokonywanie zwrotów towarów przez Konsumentów będzie możliwe osobiście lub pocztą, do punktów odbioru towarów i przyjęcia zwrotów, którymi będą sklepy prowadzone w Polsce przez polską spółkę z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącą odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Dokonując zwrotu:

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informację o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.

Zasady współpracy pomiędzy Wnioskodawczynią a polską spółką z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będą regulowane postanowieniami wewnątrzgrupowej umowy o świadczenie usług.

W przypadku płatności za pobraniem, podmioty realizujące dostawy będą zobowiązane do poboru tych płatności, a następnie przekazania ich na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Dla rozliczania w Polsce podatku od towarów i usług od powyższej działalności, Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT oraz dokona wyboru Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o VAT.

Poza wspomnianą wyżej rejestracją na VAT w Polsce, Wnioskodawczyni nie będzie posiadała w Polsce żadnej fizycznej obecności. W szczególności, nie będzie posiadała jakichkolwiek biur handlowych, pracowników, zapasów, punktów sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Wnioskodawczyni w tym obszarze będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [IV], opisanym w niniejszym wniosku, będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT?

(pytanie oznaczone we wniosku numerem 1)

 1. Czy w Modelu Biznesowym [IV], opisanym w niniejszym wniosku, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dokonywanej na rzecz Konsumentów?

(pytanie oznaczone we wniosku numerem 2)

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Ad 1

W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w opisanym powyżej Modelu Biznesowym [IV] będzie stanowić sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT.

Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium Państwa Członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru.

Warunkiem uznania takiej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w rozumieniu art. 2 punkt 24 Ustawy o VAT, jest dokonywanie dostaw na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 2. innego niż wymieniony powyżej w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 Ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W świetle art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 24 ust. 1 i 2 Ustawy o VAT stanowi z kolei, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego Państwa Członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, przekroczyła w roku podatkowym kwotę 160.000 zł. Niezależnie od powyższego limitu, podatnicy podatku od wartości dodanej mogą, zgodnie z art. 24 ust. 4 i ust. 5 Ustawy o VAT, wybrać Polskę jako miejsce opodatkowania takich dostaw. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru. Zawiadomienie składa się przynajmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję opodatkowania dostaw w Polsce.

W stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, dostawy będą realizowane przez zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce podatnika podatku od wartości dodanej (tj. Wnioskodawczynię), który wybierze opcję opodatkowania w Polsce sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Odbiorcami końcowymi towarów Wnioskodawczyni będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie będą podatnikami VAT.

Dla powyższej kwalifikacji nie ma znaczenia fakt, że towary Wnioskodawczyni mogą być przesyłane do Konsumentów z wykorzystaniem pośrednictwa polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni lub pośrednictwa innych podmiotów trzecich. Towary będą bowiem w dalszym ciągu sprzedawane przez Wnioskodawczynię i przesyłane Konsumentom w imieniu i na jej rzecz z innego niż Polska Państwa Członkowskiego na terytorium Polski, która będzie krajem przeznaczenia dla tych towarów.

Stanowisko Wnioskodawczyni zostało potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 30 września 2015 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP2/4512-674/15-4/RR).

Ad 2

W opinii Wnioskodawczyni, sprzedaż realizowana przez nią na rzecz Konsumentów w ramach opisanego w stanie faktycznym Modelu Biznesowego [IV] nie będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Wnioskodawczyni wskazuje, że jest podmiotem nieposiadającym siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju i będzie realizować sprzedaż z terytorium, innego niż Polska, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

Towary będą nabywane w Polsce przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące z tego tytułu podatnikami VAT, co będzie obligować Wnioskodawczynię do dokonania w Polsce rejestracji na cele rozliczania VAT. Niemniej jednak, opodatkowanie VAT tych transakcji w Polsce przez Wnioskodawczynię związane będzie wyłącznie z faktem prowadzenia przez nią sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której specyfiką jest to, że nabywcy towarów (Konsumenci) nie mogą rozliczać VAT na zasadzie samoobliczenia.

Oznacza to, że rejestracja Wnioskodawczyni na potrzeby rozliczania VAT w Polsce nie zmienia faktu, że prowadzona przez nią działalność nie będzie stanowiła sprzedaży, z którą przepisy Ustawy o VAT wiążą obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Wnioskodawczyni wskazuje, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy, zgodnie z art. 111 ust. 1 Ustawy o VAT, podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepis ten nie odnosi się jednak do sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24, ale do sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 Ustawy o VAT. Z kolei zakres znaczeniowy definicji ustawowej pojęcia „sprzedaż” obejmuje jedynie odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, a także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Jest to pojęcie odrębne od pojęcia „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, wskazanego w art. 2 pkt 24 Ustawy o VAT.

Dodatkowo, wymóg prowadzenia sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do podatników realizujących sprzedaż fizycznie na terytorium Polski. Zgodnie bowiem z unormowaniem artykułu 111 ust. 3a Ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących są obowiązani m.in.:

 1. dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w ich pracy;
 2. udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 3. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; oraz
 4. dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Powyższa konstrukcja przepisu Ustawy o VAT wskazuje, że wymienione czynności mogą odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy kasa fiskalna umiejscowiona jest na terytorium Polski. Natomiast Wnioskodawczyni będzie dostarczać towary klientom zamieszkałym w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy, nie będąc przy tym w żaden sposób fizycznie obecną na terytorium Polski. Poza terytorium Polski zlokalizowana będzie również cała infrastruktura związana z działalnością Wnioskodawczyni.

Wobec powyższego, należy uznać, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących sprzedaży towarów oferowanych przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów nie znajdzie zastosowania.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne wydane przez:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. (sygn. IPPP2/443‑686/14-2/KOM);
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2011 r. (sygn. IPPP2/443‑709/11-4/MM);
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. IPPP1/443‑986/08- 4/JB);
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygn. IPPP2/443‑725/09-2/JK);
 5. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2008 r. (sygn. IPPP1/443‑523/07-2/BS);
 6. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 września 2012 r. (sygn. IPPP2-/443‑719/12-2/KOM);
 7. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. (sygn. IPPP2/443‑1095/08-3/SAP);
 8. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443‑505/12-2/KG);
 9. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2010 r. (sygn. IPPP3/443‑615/10-2/KC).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy, przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju, tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 2 pkt 24 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz:

 1. podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Jak wynika z art. 24 ust. 1 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 i 4 ustawy, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

Natomiast art. 24 ust. 5 ustawy stanowi, że zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję, o której mowa w ust. 4.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest spółką prawa francuskiego, podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym we Francji.

Wnioskodawczyni dostarcza swoim klientom towary bieliźniarskie, w tym między innymi bieliznę (dzienną i nocną), stroje kąpielowe, rajstopy i odzież, w tym odzież sportową.

Wnioskodawczyni prowadzi już taką działalność gospodarczą we Francji, dokonując sprzedaży towarów w formie sprzedaży wysyłkowej zarówno poprzez sklepy stacjonarne, jak i bezpośrednio do odbiorcy we Francji za pośrednictwem strony internetowej.

Wnioskodawczyni prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie innych krajów europejskich, w tym m.in.: w Hiszpanii, Belgii, Niemczech, Holandii oraz Portugalii. W ramach rozszerzenia zakresu działalności, Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania w Polsce (Konsumenci) w ramach poniższego modelu biznesowego (Model Biznesowy [IV]).

Towary będą dostarczane pocztą lub kurierem, bezpośrednio z Francji, w zależności od wyboru:

 1. bezpośrednio do Konsumentów lub
 2. do wybranego sklepu polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącej odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Miejsca te będą traktowane jako punkty odbioru i zwrotu towarów. Płatności za zamówione towary będą dokonywane wyłącznie poprzez przelewy online lub inne systemy płatności online. Dokonywanie zwrotów towarów przez Konsumentów będzie możliwe osobiście lub pocztą, do punktów odbioru towarów i przyjęcia zwrotów, którymi będą sklepy prowadzone w Polsce przez polską spółkę z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni, będącą odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce.

Dokonując zwrotu:

 1. w punkcie przyjęcia zwrotów, Konsumenci będą otrzymywać potwierdzenie na piśmie, wraz z informacją o zwrocie należności na ich rzecz w ciągu 14 dni. Dokonanie zwrotu będzie też odnotowywane w podpisanej przez Konsumenta kopii potwierdzenia zwrotu, przechowywanej przez Spółkę, w którym zostaną zawarte informację o numerze zamówienia i liczbie zwróconych towarów oraz kod produktu;
 2. za pośrednictwem poczty, Konsumenci będą dołączać formularz odstąpienia od umowy, po otrzymaniu którego Spółka prześle, na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania towarów. Ostatnim krokiem będzie dokonanie, w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu towarów, zwrotu należności przez Spółkę na podany przez Konsumenta rachunek bankowy lub kartę płatniczą.

W przypadku płatności za pobraniem, podmioty realizujące dostawy będą zobowiązane do poboru tych płatności, a następnie przekazania ich na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Dla rozliczania w Polsce podatku od towarów i usług od powyższej działalności, Wnioskodawczyni będzie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT oraz dokona wyboru Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o VAT.

Poza wspomnianą wyżej rejestracją na VAT w Polsce, Wnioskodawczyni nie będzie posiadała w Polsce żadnej fizycznej obecności. W szczególności, nie będzie posiadała jakichkolwiek biur handlowych, pracowników, zapasów, punktów sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Wnioskodawczyni w tym obszarze będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego.

Wątpliwości zawarte w wniosku sprowadzają do ustalenia czy sprzedaż realizowana przez Wnioskodawczynię na rzecz Konsumentów w Modelu Biznesowym [IV], będzie sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju, o której mowa w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że dokonywane przez Spółkę dostawy towarów opisane we wniosku należy uznać, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy, za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju w rozumieniu tego przepisu, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki uregulowane w tym przepisie. Jak wskazała Spółka, dostawy będą realizowane przez zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce podatnika podatku od wartości dodanej (tj. Wnioskodawczynię), który wybierze opcję opodatkowania w Polsce sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Ponadto towary będące przedmiotem dostawy będą w związku z tą dostawą transportowane przez tego podatnika z terytorium innego niż Polska państwa UE (Francja) na terytorium Polski (kraju), dostawa będzie dokonywana na rzecz podmiotu (Konsumenta, czyli osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem), który z tego tytułu nie będzie zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad 2

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą także obowiązku instalowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej towarów opisanej w Modelu Biznesowym [IV] dokonywanej na terytorium kraju stosownie do art. 2 pkt 24 ustawy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy – który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wskazał wyżej tut. Organ, dokonywaną przez Spółkę dostawę towarów należy uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w myśl przepisu art. 2 pkt 24 ustawy.

Definicja „sprzedaży” uregulowana w art. 2 pkt 22 ustawy nie obejmuje swoim zakresem „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, gdyż dokonywane przez Spółkę dostawy nie będą stanowiły „odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju”, ponieważ towary te Wnioskodawca będzie transportował każdorazowo z terytorium innego państwa UE niż Polska. Ponadto Spółka nie będzie zatrudniać pracowników na terytorium Polski, nie będzie posiadała jakichkolwiek biur handlowych, zapasów, punktów sprzedaży detalicznej lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cała sprzedaż realizowana będzie z zagranicy.

Jak wynika z opisu sprawy towary będą dostarczane pocztą lub kurierem, bezpośrednio z Francji w zależności od wyboru:

 1. bezpośrednio do Konsumentów lub
 2. do wybranego sklepu polskiej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawczyni (będącego odrębnym od Wnioskodawczyni podmiotem prawnym, zarejestrowanym w Polsce).

Zatem Wnioskodawczyni, w przedstawionej we wniosku sytuacji, nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania dokonywanej dostawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż realizowana przez nią sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej.

Należy zwrócić uwagę, że wymóg prowadzenia sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących znajduje zastosowanie w odniesieniu do podatników realizujących sprzedaż fizycznie na terytorium Polski.

Zgodnie z artykułem 111 ust. 3a pkt 2, 3, 4, 10 Ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących są obowiązani m.in.:

 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w ich pracy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących; oraz
 • dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

Z konstrukcji ustawy o VAT wynika zatem, że wymienione czynności mogą odbywać się wyłącznie w przypadku, gdy kasa rejestrująca umiejscowiona jest na terytorium Polski. Natomiast Wnioskodawczyni będzie dostarczać towary klientom zamieszkałym w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy, nie będąc przy tym w żaden sposób fizycznie obecną na terytorium Polski. Poza terytorium Polski zlokalizowana będzie również cała infrastruktura związana z działalnością Wnioskodawczyni.

Zatem w przedstawionym we wniosku opisie sprawy, obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących sprzedaży wysyłkowej towarów oferowanych przez Wnioskodawczynię nie znajdzie zastosowania.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku numerami 3 i 4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.