1061-IPTPP3.4512.441.2016.2.IŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
 • zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży owadów karmowych, pochodzących z własnej hodowli
 • rejestrowanie dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2016 r. (data wpływu 3 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 września 2016 r. (data wpływu 6 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży owadów karmowych, pochodzących z własnej hodowli – jest prawidłowe
  • rejestrowania dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 3 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży owadów karmowych, pochodzących z własnej hodowli oraz rejestrowania dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 września 2016 r. (data wpływu 6 października 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

  Wnioskodawca zamierza w przyszłości prowadzić działalność, której przedmiotem będzie sprzedaż owadów karmowych, takich jak świerszcze, karaczany, mączniki, drewnojady, szarańcze, a także zwierząt egzotycznych w postaci ptaszników czy jaszczurek (gekonów). Zwierzęta te będą wyhodowane w ramach własnej działalności Wnioskodawcy, tj. nie zostały wcześniej nabyte w celu odsprzedaży. Gekony oraz ptaszniki zaliczane są do entemofagów; jednakże w przypadku ich hodowli nie występuje powierzchnia upraw roślin żywicielskich, będąca podstawą ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej. Wnioskodawca używa do hodowli owadów i zwierząt egzotycznych takich środków jak akwaria, klatki, pojemniki plastikowe, a zwierzęta egzotyczne i owady karmione są otrębami pszennymi i żytnimi, jabłkami i peletami. Wnioskodawca nie stosuje do hodowli żadnych roślin żywicielskich. Wnioskodawca nie posiada 1 ha przeliczeniowego ziemi, w konsekwencji czego nie jest zarejestrowany jako rolnik w KRUS. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

  Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność w roku podatkowym 2016 i w latach następnych. Pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca nie zamierza w związku ze sprzedażą zwierząt opisanych wyżej dokonywać rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.

  Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz innych osób. Wnioskodawca na żądanie nabywców będzie wystawiać rachunki potwierdzające sprzedaż zwierząt. Zapłatę za dostawę zwierząt Wnioskodawca będzie otrzymywać w sposób wskazany w pkt 6 wezwania z 21 września 2016 roku (Czy zapłatę za dostawę owadów karmowych Wnioskodawca będzie otrzymywał w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem?) , a także w gotówce.

  Z dowodów dokumentujących zapłatę nie zawsze będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dostawa dotyczyła. Wobec Wnioskodawcy nie powstał wcześniej obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą, kasy rejestrującej. Symbol PKWiU towarów będących przedmiotem dostawy to 01.49.13 - Gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie oraz 01.49.19 - Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca, dokonując dostawy wyhodowanych przez siebie owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych w ramach prowadzonej działalności jest rolnikiem ryczałtowym, w konsekwencji czego dokonywana przez niego dostawa owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych opisanych wyżej jest zwolniona przedmiotowo z podatku od towarów i usług?
  2. (We wniosku oznaczone jako pyt. nr 3) Czy Wnioskodawca powinien rejestrować dostawę owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej?

  Zdaniem Wnioskodawcy:

  Ad. 1. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. „Działalność rolnicza” to produkcja roślinna i zwierzęca (art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług). Z kolei produkty rolne to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług). Poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienia m. in. zwierzęta żywe. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się z podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Wnioskodawca spełnia opisane wyżej warunki, tj.:

  1. dokonuje sprzedaży zwierząt;
  2. zwierzęta te (owady karmowe oraz zwierzęta egzotyczne) to towary opisane w załączniku nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług;
  3. zwierzęta te są wyhodowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności;
  4. działalność Wnioskodawcy jest działalnością rolniczą, a w jej ramach Wnioskodawca dokonuje dostawy produktów rolnych.

  Reasumując, Wnioskodawca, dokonując dostawy wyhodowanych przez siebie owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych w ramach prowadzonej działalności, jest w myśl art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług rolnikiem ryczałtowym, w konsekwencji czego dostawa owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych jest zwolniona przedmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Ad. 2. (We wniosku oznaczone jako Ad. 3.) Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 poz. 1544) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Pozycja nr 1 załącznika do ww. rozporządzenia wymienia wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania dostawę towarów lub świadczenie usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex. 01.62.10.0). Co więcej, w myśl art. 117 uptu rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

  1. wystawiania faktur;
  2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
  4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

  Reasumując, Wnioskodawca dokonując czynności związanych ze sprzedażą owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli w ramach prowadzonej działalności rolniczej nie jest zobowiązany rejestrować dostawy tych towarów przy użyciu kasy rejestrującej.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • zwolnienia z podatku od towarów i usług sprzedaży owadów karmowych, pochodzących z własnej hodowli – jest prawidłowe
  • rejestrowania dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej – jest nieprawidłowe.

  Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Stosownie do zapisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

  Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia zakresu opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy  podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

  Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

  Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

  Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

  Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

  Natomiast przez usługi rolnicze w myśl art. 2 pkt 21 ustawy rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

  W poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.4 „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
  2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
  3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
  4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)”.

  Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy  przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

  Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

  Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

  Z przywołanych przepisów wynika, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter mieszany, tj. przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawnia go do zwolnienia przedmiotowego, np. działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż z własnej produkcji również podlegać będzie co do zasady opodatkowaniu, z możliwością skorzystania w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy.

  Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

  Z brzmienia art. 96 ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

  W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

  Z treści art. 109 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

  Z kolei w myśl art. 109 ust. 3 ustawy – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

  Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

  W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

  Zgodnie z art. 111 ust. 1a ustawy, do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

  Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

  Zagadnienia dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, od dnia 1 stycznia 2015 r., zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 1215).

  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

  Według § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

  Jak wynika z zapisu § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

  W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w części II w poz. 48 zostały wymienione dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

  Natomiast w myśl art. 117 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

  1. wystawiania faktur,
  2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
  3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
  4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

  Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza w przyszłości prowadzić działalność, której przedmiotem będzie sprzedaż owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych. Zwierzęta te będą wyhodowane w ramach własnej działalności tj. nie zostały wcześniej nabyte w celu odsprzedaży. Wnioskodawca używa do hodowli owadów i zwierząt egzotycznych takich środków jak akwaria, klatki, pojemniki plastikowe, a zwierzęta egzotyczne i owady karmione są otrębami pszennymi i żytnimi, jabłkami i peletami. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

  Wnioskodawca nie zamierza w związku ze sprzedażą zwierząt opisanych wyżej dokonywać rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT.

  Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz innych osób. Symbol PKWiU towarów będących przedmiotem dostawy to 01.49.13 - gady żywe, hodowlane, włączając węże i żółwie oraz 01.49.19 - pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

  Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy należy stwierdzić, że prowadząc działalność rolniczą polegającą na sprzedaży owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych, Wnioskodawca spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

  Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać je za prawidłowe.

  W zakresie sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w części II w poz. 48 zostały wymienione dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zgodnie z art. 117 pkt 2 ustawy, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu z tytułu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej przy pomocy kasy rejestrującej.

  Zatem, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie rejestrowania dostawy owadów karmowych oraz zwierząt egzotycznych przy użyciu kasy rejestrującej należało uznać za nieprawidłowe, z uwagi na fakt, że oparte jest na innej podstawie prawnej. Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku, wskazał pozycję nr 1 załącznika do ww. rozporządzenia, w myśl którego zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0).

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje również, że w zakresie wniosku Wnioskodawcy dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

  Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

  Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowani ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.