1061-IPTPP3.4512.4.2016.2.JM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
1061-IPTPP3.4512.4.2016.2.JMinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. kosmetyk
  3. obowiązek ewidencyjny
  4. perfumy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego, przeformułowania pytania oraz przedstawienia stanowiska Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą współpracuje z firmą .... i posiada tytuł dyrektora w firmie ..... Dochody Wnioskodawczyni wynikają głównie z faktur wystawionych dla firmy .... w związku z organizacją sieci konsumentów-konsultantów tej firmy. Profity wynikające z obrotu i zamówień powyższych osób, należących do struktury Wnioskodawczyni przekładają się bezpośrednio na dochody Wnioskodawczyni i wartość faktur sprzedaży wystawionych dla firmy ..... Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej była sporadyczna. W 2014 r sprzedaż ta nie przekroczyła kwoty 20000 zł.

W 2015 r nie było sprzedaży dla osób fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni nie będzie sprzedawać produktów z oferty .... m.in. kosmetyków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności w 2015. Zakupione od firmy .... kosmetyki i wszelkie próbki kosmetyków oraz produkty spożywcze Wnioskodawczyni przeznacza na prezentacje, szkolenia i pokazy oraz degustacje.

Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług vat.

W 2015 roku Wnioskodawczyni nie dokonywała w ogóle sprzedaży kosmetyków, próbek kosmetyków oraz produktów spożywczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Działalność gospodarczą Wnioskodawczyni prowadzi od 11.12.1992 r.

W odpowiedzi na następujące pytanie tut. Organu zawarte w wezwaniu z dnia 12 lutego 2016 r. „Od kiedy Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych...” Wnioskodawczyni wskazała, że nie jest w stanie sprawdzić dokumentów od początku swojej działalności gospodarczej tj. od 1992 r., ponieważ Wnioskodawczyni nie przechowuje swoich dokumentów sprzed dwudziestu lat, który rok był pierwszym rokiem kiedy Wnioskodawczyni rozpoczęła sprzedaż dla osób fizycznych, ale na pewno Wnioskodawczyni dokonywała takiej sprzedaży od 2008 roku do 31.12.2014 r.

W odpowiedzi na następujące pytanie tut. Organu zawarte w wezwaniu z dnia 12 lutego 2016 r. „Jeżeli Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą w 2014 r. to należy wskazać czy łączna kwota z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w roku 2014 kwotę 20.000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności... Jeżeli tak należy wskazać miesiąc i rok, w którym przekroczono ww. kwotę.” Wnioskodawczyni wskazała, że działalność Wnioskodawczyni rozpoczęła 11.12.1992 r. i w 2014 roku nie przekroczyła kwoty sprzedaży 20.000 zł dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż taka była sporadyczna, ponieważ większość przychodów Wnioskodawczyni stanowią profity z organizacji sieci sprzedaży dla firmy .....

Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – ponieważ Wnioskodawczyni zajęła się tylko i wyłącznie organizacją sieci konsumentów-konsultantów dla firmy .....

Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje nieodpłatnego przekazania perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni ani nie świadczy usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności wymienionych w poz. 44 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zakupione od firmy .... kosmetyki i wszelkie próbki kosmetyków oraz produkty spożywcze Wnioskodawczyni przeznacza na prezentacje, szkolenia pokazy oraz degustacje i tylko w tym czasie i na ww. potrzeby są one wykorzystywane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy jako przedsiębiorca, który od 01.01.2015 r. w ogóle nie dokonuje dostawy kosmetyków, próbek kosmetyków oraz produktów spożywczych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a w 2014 r. nie przekroczył kwoty 20 000 zł obrotu dla ww. odbiorców Wnioskodawczyni może nie instalować kasy fiskalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy jako przedsiębiorca, który od 01.01.2015 r. w ogóle nie dokonuje dostawy kosmetyków, próbek kosmetyków oraz produktów spożywczych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a w 2014 r. nie przekroczył kwoty 20 000 zł obrotu dla ww. odbiorców Wnioskodawczyni nie musi instalować kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. Stosownie do ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 1544, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 rozporządzenia.

Na podstawie § 4 pkt 1 lit. o rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dochody Wnioskodawczyni wynikają głównie z faktur wystawionych dla firmy .... w związku z organizacją sieci konsumentów-konsultantów tej firmy. Zakupione od firmy .... kosmetyki i wszelkie próbki kosmetyków oraz produkty spożywcze Wnioskodawczyni przeznacza na prezentacje, szkolenia i pokazy oraz degustacje. W 2015 r nie było sprzedaży dla osób fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej. Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje nieodpłatnego przekazania perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie świadczy usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą obowiązku ewidencjowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wcześniej wskazano, przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika dostaw towarów i świadczenia usług.

Z opisu analizowanej sprawy wynika, że w 2015 r nie było sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje nieodpłatnego przekazania perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 ani nie świadczy usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Na tej podstawie uznać należy, że dokonywana przez Wnioskodawczynię sprzedaż nie następuje na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na rzecz których występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazać należy, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy.

Zatem o ile – jak wskazano w opisie sprawy od 01.01.2015 Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży perfum, wód toaletowych PKWiU 20.42.11.0 ani nie świadczy usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – Wnioskodawczyni nie ma obowiązku instalowania kasy rejestrującej w celu prowadzenia za jej pomocą ewidencji sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.