1061-IPTPP3.4512.103.2016.1.MWj | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
1061-IPTPP3.4512.103.2016.1.MWjinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. usługi elektroniczne
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W najbliższym czasie Zainteresowany zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o sprzedaż na rzecz konsumentów usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

W asortymencie sklepu internetowego będą znajdować się następujące usługi:

 • szkolenia internetowe,
 • książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki),
 • nagrania video w postaci elektronicznej,
 • kursy online.

Powyższe produkty nie są towarami w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy, gdyż towarami mogą być wyłącznie przedmioty materialne. Produkty w postaci elektronicznej nie mają formy fizycznej, w związku z powyższym, sprzedaż produktów w postaci elektronicznej traktowana jest jako świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Konsument, który dokona zakupu w sklepie internetowym otrzyma informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającą zakupioną usługę.

Konsument otrzyma wiadomość e-mail, gdzie wskazany będzie adres strony internetowej, za pośrednictwem której konsument będzie mógł pobrać lub obejrzeć zakupione usługi.

W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym, konsument będzie musiał podać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail. Każdemu zamówieniu nadawany będzie jego indywidualny numer.

Wszelkie płatności w sklepie internetowym dokonywane będą przez konsumenta za pośrednictwem jednego lub kilku internetowych systemów płatności: ......pl, .....com, .....pl, .....pl, .....pl, ......pl.

Konsument będzie mógł dokonać za pośrednictwem wspomnianych systemów płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, a następnie operator systemu przekaże wpłaconą przez konsumenta kwotę na rachunek Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego.

Wnioskodawca będzie miał możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem wspomnianych systemów, gdzie może uzyskać dostęp do takich informacji jak:

 • data transakcji,
 • numer transakcji,
 • kwota operacji,
 • pobrana prowizja,
 • saldo po operacji,
 • opisu transakcji (wskazanie numeru zamówienia nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

W sklepie nie będzie możliwości dokonywania płatności gotówką. Zdarzenie dotyczy stanu przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), czynności dokonywane przez Wnioskodawcę będą odpowiadały czynnościom wskazanym pod poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544) i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie w zakresie ich dokonywania zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności których Zainteresowany zamierza dokonywać w ramach planowanego rozszerzenia działalności gospodarczej odpowiadają czynnościom wskazanym pod poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w związku z czym Wnioskodawca będzie w zakresie ich dokonywania zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 38 załącznika do Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jako świadczenie usług ustawodawca określa każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Za usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011 – art. 2 pkt 26 ustawy.

Na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, ze zm., str. 1), do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Stosownie do art. 7 ust. 2 rozporządzenia, ustęp 1 obejmuje w szczególności:

 1. ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami lub nowszymi wersjami;
 2. usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci elektronicznej, takie jak witryna lub strona internetowa;
 3. usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;
 4. odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie przez komputer;
 5. pakiety usług internetowych oferujących dostęp do informacji, w których element telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy, takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp do grup dyskusyjnych; itp.);
 6. usługi wyszczególnione w załączniku I.

Załącznik I wymienia między innymi następujące usługi:

Punkt 3 załącznika II do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie motywów pulpitów;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i wygaszaczy ekranu;
 3. zawartość książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
 4. prenumerata gazet i czasopism publikowanych online;
 5. dzienniki logowania i statystyki odwiedzania stron internetowych;
 6. wiadomości, informacje o sytuacji na drogach oraz prognozy pogody online;
 7. informacje generowane automatycznie online przez oprogramowanie po wprowadzeniu przez klienta określonych danych, takich jak dane prawne lub finansowe (w szczególności stale uaktualniane kursy giełdowe);
 8. dostarczanie przestrzeni reklamowej, szczególnie banerów reklamowych na stronach lub witrynach internetowych;
 9. korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych.

Punkt 4 załącznika II (pkt a-e) do dyrektywy 2006/112/WE:

 1. uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
 2. uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
 3. uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
 4. pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
 5. uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) zwanego dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia – zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 8. doradztwa podatkowego,
 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym, określonych w załączniku do rozporządzenia, czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 38 załącznika, jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej czynności dotyczyła.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji.

Prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wyrażenie „w całości” odnosi się do poszczególnych usług świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usług, za które zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest ponadto, aby, w przypadku świadczenia usług, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła.

Zatem w przypadku świadczenia usług, w tym również usług elektronicznych istotne jest aby łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • zapłata za dostarczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą zamierza rozszerzyć o sprzedaż na rzecz konsumentów usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

W asortymencie sklepu internetowego będą znajdować się następujące usługi: szkolenia internetowe, książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki), nagrania video w postaci elektronicznej, kursy online.

Konsument, który dokona zakupu w sklepie internetowym otrzyma informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającą zakupioną usługę oraz wiadomość e-mail, gdzie wskazany będzie adres strony internetowej, za pośrednictwem której konsument będzie mógł pobrać lub obejrzeć zakupione usługi.

W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym, konsument będzie musiał podać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail. Każdemu zamówieniu nadawany będzie jego indywidualny numer.

Konsument będzie mógł dokonać przelewu z rachunku bankowego za pośrednictwem jednego lub kilku internetowych systemów płatności (....pl, .....com, .....pl, .....pl, ......pl, ......pl.), a następnie operator systemu przekaże wpłaconą przez konsumenta kwotę na rachunek Wnioskodawcy, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego.

Wnioskodawca będzie miał możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem wspomnianych systemów, które umożliwią Mu dostęp do takich informacji jak: data transakcji, numer transakcji, kwota operacji, pobrana prowizja, saldo po operacji, opisu transakcji (wskazanie numeru zamówienia nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

W sklepie nie będzie możliwości dokonywania płatności gotówką.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu dokonywanych czynności.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż usług oferowanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem sklepu internetowego nie została wymieniona w § 4 rozporządzenia jako podlegająca bezwzględnemu obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że odnośnie dokonywanych przez Wnioskodawcę czynności (szkolenia internetowe, książki w postaci elektronicznej - e-booki oraz audiobooki, nagrania video w postaci elektronicznej, kursy online) – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pośrednictwem sklepu internetowego w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzymuje zapłatę na własny rachunek bankowy oraz z dowodów dokumentujących zapłatę wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, Wnioskodawcy przysługuje – na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie dłużej niż do końca 2016 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.