0461-ITPP1.4512.20.2017.1.AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy po przekroczeniu kwoty 20.000 zł w kolejnym roku prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej wyłącznie na sprzedaży wysyłkowej – sprzedaż internetowa (dostawa tylko wysyłkowa, brak możliwości odbioru osobistego) konieczny jest zakup kasy fiskalnej w celu ewidencji sprzedaży, gdy część płatności nie jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe lecz w przedstawionym systemie płatności, a dopiero później na konto bankowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2016 r. (data wpływu do organu 5 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 marca 2012 r. rozpoczęła Pani działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży wysyłkowej (PKD 47912). Sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia używanych i nowych, prowadzona jest wyłącznie przez Internet (serwis aukcyjny X...) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług. Klienci dokonujący zakupu płacą należność na rachunek bankowy lub korzystają z płatności A... („X... – płatność X” – instytucja pieniądza elektronicznego). Dostawy zakupionego towaru są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem poczty. Każda transakcja opłacona w tej formie zawiera następujące informacje (karta płatności) – nazwę transakcji (przedmiotu), numer karty płatności, login kupującego, sposób dostawy, imię i nazwisko kupującego, ilość sztuk, cenę towaru, koszt dostawy, datę płatności. Na tej podstawie sporządzane jest dzienne zestawienie płatności, które zawiera: ID płatności imię i nazwisko kupującego, login wpłacającego, cenę zakupu i transportu, datę wpłaty (dzienne zestawienie kart płatności). Płatności są gromadzone na koncie X i następnego dnia przelewane na konto bankowe. Towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (brak możliwości odbioru osobistego). Towar zamówiony przez klienta wysyła Pani każdorazowo po otrzymaniu zapłaty od klienta.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy po przekroczeniu kwoty 20.000 zł w kolejnym roku prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej wyłącznie na sprzedaży wysyłkowej – sprzedaż internetowa (dostawa tylko wysyłkowa, brak możliwości odbioru osobistego) konieczny jest zakup kasy fiskalnej w celu ewidencji sprzedaży, gdy część płatności nie jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe lecz w przedstawionym systemie płatności, a dopiero później na konto bankowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystąpił obowiązek ewidencjonowania dostaw za pośrednictwem kasy rejestrującej, jednak ponieważ płatności dokonywane są na konto przysługuje zwolnienie z tego obowiązku przewidziane dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. W ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie przysługuje, gdyż dostawa dokonywana jest w całości za pomocą poczty, zapłata w całości następuje na rachunek bankowy i rachunek X w serwisie X..., a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, której konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Dodatkowo Wnioskodawca prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty z opisanego systemu płatności, na podstawie której można ustalić dane (imię i nazwisko kupującego, login użytkownika serwisu X..., adres do wysyłki, nazwę zakupionego towaru, unikatowy numer identyfikacyjny transakcji, datę sprzedaży, cenę jednostkową towaru, łączną kwotę wartości towaru plus koszty przesyłki, datę zakończenia płatności oraz numer płatności osoby, na rzecz której dokonano wysyłki towaru. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretację z dnia 14 października 2010 r. nr IBPP4/443-1172/10/AZ, w której zwolniono z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w przypadku stosowania przelewu na konto bankowe z konta X. Ponadto, Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną znak ... z dnia 17 sierpnia 2012 r. potwierdzającą powyższe stanowisko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r. powyższe kwestie regulowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1215 z późn. zm.).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Na podstawie § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

W § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wskazano, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei jak wynika z zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Należy podkreślić, że od dnia 1 stycznia 2017 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej „ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Jak wynika z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2).

W poz. 38 tego załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Stosownie do zapisu § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy i świadczenia usług w nim wymienionych.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika powołanego rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r., jak również na podstawie § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r., muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, a przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 pkt 2 rozporządzenia. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że prowadzi Pani wysyłkową sprzedaż detaliczną obuwia i odzieży za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego.

Klienci dokonujący zakupu płacą należność na rachunek bankowy lub korzystają z płatności X... („X... – płatność X”). Dostawy zakupionego towaru są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem poczty. Każda transakcja opłacona w tej formie zawiera następujące informacje (karta płatności) – nazwę transakcji (przedmiotu), numer karty płatności, login kupującego, sposób dostawy, imię i nazwisko kupującego, ilość sztuk, cenę towaru, koszt dostawy, datę płatności. Na tej podstawie sporządzane jest dzienne zestawienie płatności, które zawiera: ID płatności imię i nazwisko kupującego, login wpłacającego, cenę zakupu i transportu, datę wpłaty (dzienne zestawienie kart płatności). Płatności są gromadzone na koncie X i następnego dnia przelewane na konto bankowe. Towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (brak możliwości odbioru osobistego).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z wniosku – całość zapłaty za wykonaną dostawę otrzymuje Pani na rachunek bankowy, a każda transakcja jest zidentyfikowana w oparciu o wskazany we wniosku sposób, to w przypadku, gdy osiągnięty przez Panią obrót przekroczy w trakcie roku podatkowego 20.000 zł, zarówno do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie powołanego przepisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., jak również do dnia 31 grudnia 2017 r. na podstawie § 2 ust. 1 i 2 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., może Pani korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.