0114-KDIP1-3.4012.90.2018.1.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w związku z przejęciem spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2018 r. (data wpływu 23 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w związku z przejęciem spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w związku z przejęciem spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka A. z o.o. [dalej: Wnioskodawca lub Spółka] jest spółką holdingową, podmiotem dominującym w grupie kapitałowej działającej w sektorze usług medialnych i on-line. Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem Spółki B. S.A. [dalej: Spółka przejmowana], spółki prowadzącej działalność gospodarczą [dalej: DG] w zakresie tworzenia i obsługi portali internetowych oraz świadczenia usług on-line. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka przejmowana [dalej: Wnioskodawca i Spółka przejmowana łącznie jako: Spółki] prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu VAT i są zarejestrowani na potrzeby podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Obie Spółki należą do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej [dalej: Grupa].

W chwili obecnej Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Ponadto, Spółka nie dokonuje również i nigdy wcześniej nie dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących DG czy rolników ryczałtowych, która podlegałaby ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących [dalej: Ewidencjonowanie].

Z kolei Spółka przejmowana, w ramach prowadzonej DG, zatrudnia pracowników [dalej: Pracownicy] oraz dokonuje na ich rzecz sprzedaży towarów i usług, co Ewidencjonuje obecnie (i Ewidencjonowała przed 1 stycznia 2018 r.) przy użyciu kas rejestrujących.

W najbliższym czasie, w związku z procesem restrukturyzacji w Grupie, planowane jest połączenie Wnioskodawcy i Spółki przejmowanej [dalej: Połączenie]. Połączenie to ma nastąpić w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [dalej: KSH], tj. cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą).

Z chwilą dokonania wpisu Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: Dzień Połączenia], Spółka przejmowana zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, i w konsekwencji utraci swój byt prawny.

W wyniku Połączenia, Wnioskodawca przejmując cały majątek Spółki przejmowanej, przejmie również Pracowników zatrudnionych do Dnia Połączenia w Spółce przejmowanej, rozpoczynając przy tym w/po Dniu Połączenia realizację sprzedaży towarów bądź usług na ich rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w ramach opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do Ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej w/po Dniu Połączenia na rzecz Pracowników?

Zdaniem Wnioskodawcy;

Spółka nie będzie zobowiązana do Ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej w/po Dniu Połączenia na rzecz Pracowników. Podstawą do zwolnienia z tego obowiązku będzie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do Rozporządzenia ws. zwolnień.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zagadnienie połączenia spółek kapitałowych zostało uregulowane w dziale 1 tytułu IV KSH. W art. 492 § 1 KSH wyróżniono dwa sposoby dokonania połączenia spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 1 tego przepisu, połączenie przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. „łączenie się przez przejęcie”).

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do właściwego rejestru (według siedziby spółki przejmującej), a wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru.

Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy VAT, ustawodawca nałożył na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących DG oraz rolników ryczałtowych obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprowadzenie takiej szczególnej formy ewidencji podyktowane było koniecznością zapewnienia odpowiedniej kontroli obrotów realizowanych na rzecz takich podmiotów (generalnie, brak jest bowiem obowiązku ich dokumentowania za pomocą faktur).

Przy czym, obowiązek Ewidencjonowania ww. kwot nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca upoważnił bowiem ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia z obowiązku Ewidencjonowania w drodze rozporządzenia określone grupy podatników/określone rodzaje czynności (art. 111 ust. 8 ustawy VAT). W obecnym stanie prawnym zwolnienia te zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W ww. Rozporządzeniu ws. zwolnień uregulowany został katalog transakcji/sytuacji, w odniesieniu do których podatnicy nie mają obowiązku Ewidencjonowania.

W niniejszych okolicznościach, na szczególną uwagę zasługuje poz. 36 załącznika do Rozporządzenia ws. zwolnień w zw. z § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia ws. zwolnień - w oparciu bowiem o ww. przepisy zwolniono z obowiązku Ewidencjonowania w danym roku podatkowym (nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.) m.in. dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

Przy czym, zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia ws. zwolnień, ww. zwolnienie z Ewidencjonowania nie ma zastosowania w przypadku podatników, którzy przed 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli już Ewidencjonowanie tych czynności (tj. takich, którzy przed 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników).

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powołane powyżej regulacje, ww. zwolnienie z obowiązku Ewidencjonowania przewidziane w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia ws. zwolnień w zw. z § 2 ust. 1 ww. Rozporządzenia powinno znaleźć zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Zwolnieniem tym objęta jest bowiem m.in.: dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Biorąc pod uwagę, iż w wyniku Połączenia, od Dnia Połączenia Spółka będzie zatrudniać Pracowników, rozpoczęta po Połączeniu sprzedaż na ich rzecz, będzie spełniała warunki do zastosowania ww. zwolnienia z Ewidencjonowania.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jego zdaniem, w niniejszych okolicznościach nie znajdzie zastosowania wyłączenie z możliwości skorzystania z ww. zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia ws. zwolnień. Jak wskazano powyżej, zwolnienie z Ewidencjonowania, o którym mowa w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia zostaje wyłączone w przypadku, gdy podatnik rozpoczął przed 1 stycznia 2018 r. Ewidencjonowanie czynności objętych zakresem omawianej pozycji Rozporządzenia ws. zwolnień (tj. przed 1 stycznia rozpoczął Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników).

Biorąc pod uwagę, iż przed Dniem Połączenia Spółka nie zatrudniała (i do Dnia Połączenia nie będzie zatrudniała) Pracowników, oczywistym jest, iż Spółka przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie rozpoczęła Ewidencjonowania czynności wymienionych w poz. 36 załącznika do Rozporządzenia ws. zwolnień. Dodatkowo w działalności Spółki nie zachodziły do tej pory żadne inne okoliczności, które rodziłyby obowiązek Ewidencjonowania, stąd Spółka dotychczas nie była nawet zobowiązana do nabycia kas rejestrujących i Ewidencjonowania na nich jakichkolwiek czynności.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, bez wpływu na możliwość stosowania omawianego zwolnienia powinna pozostać okoliczność, iż Spółka przejmowana przed 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła Ewidencjonowanie sprzedaży towarów czy usług realizowanej na rzecz Pracowników.

Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca jest odrębnym (aniżeli Spółka przejmowana) podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod odrębnym numerem identyfikacji podatkowej, który przed 1 stycznia 2018 r. nie Ewidencjonował sprzedaży na rzecz Pracowników. Sprzedaż na rzecz Pracowników była Ewidencjonowana przez Spółkę przejmowaną, która z Dniem Połączenia utraci swój byt prawnopodatkowy, co wiązać się będzie także z wykreśleniem jej z rejestru podatników VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek Ewidencjonowania sprzedaży na rzecz Pracowników, spoczywający na Spółce przejmowanej jako podatniku VAT do Dnia Połączenia, nie powinien mieć znaczenia w kontekście możliwości zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do Wnioskodawcy.

Aby wyłączenie z możliwości stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 3 Rozporządzenia ws. zwolnień, mogło znaleźć zastosowanie, to Wnioskodawca, a nie jak ma to miejsce w niniejszych okolicznościach, Spółka przejmowana, musiałby przed 1 stycznia 2018 r. rozpocząć Ewidencjonowanie sprzedaży realizowanej na rzecz Pracowników.

Odmienna od powyższej wykładnia byłaby sprzeczna zarówno z (i) językowym brzmieniem ww. przepisów, jak i (ii) ich wykładnią celowościową, która każe rozpatrywać ww. zwolnienie odrębnie w stosunku do każdego podatnika zatrudniającego pracowników we własnym zakresie w ramach prowadzonej samodzielnie odrębnej DG.

Należy wobec tego uznać, iż przesłanka wyłączająca możliwość stosowania omawianego zwolnienia, przewidziana w § 8 ust. 3 Rozporządzenia ws. zwolnień, w niniejszych okolicznościach, nie może zostać uznana za spełnioną.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że sprzedaż realizowana przez Wnioskodawcę na rzecz Pracowników w/po Dniu Połączenia powinna korzystać ze zwolnienia z obowiązku jej Ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika Rozporządzenia ws. zwolnień, co oznacza, iż Spółka nie będzie zobowiązana do Ewidencjonowania obrotu z ww. tytułu.

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do końca 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

W poz. 36 tego załącznika wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Przy czym należy zwrócić uwagę, że stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 36, 41 lub 42 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Ze zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką holdingową, podmiotem dominującym w grupie kapitałowej działającej w sektorze usług medialnych i on-line. W chwili obecnej Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, nie dokonuje również i nigdy wcześniej nie dokonywała sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, która podlegałaby ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących.

Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem B. S.A. - Spółki przejmowanej. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka przejmowana prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu VAT i są zarejestrowani na potrzeby podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Obie Spółki należą do tej samej międzynarodowej grupy kapitałowej.

W najbliższym czasie, w związku z procesem restrukturyzacji w Grupie, planowane jest połączenie Wnioskodawcy i Spółki przejmowanej (dalej: Połączenie). Połączenie to ma nastąpić w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą). Spółka przejmowana, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnia pracowników oraz dokonuje na ich rzecz sprzedaży towarów i usług, co ewidencjonuje obecnie (i ewidencjonowała przed 1 stycznia 2018 r.) przy użyciu kas rejestrujących.

W wyniku Połączenia, Wnioskodawca przejmując cały majątek Spółki przejmowanej, przejmie również Pracowników zatrudnionych do Dnia Połączenia w Spółce przejmowanej, rozpoczynając przy tym w/po Dniu Połączenia realizację sprzedaży towarów bądź usług na ich rzecz. Z chwilą dokonania wpisu Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka przejmowana zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, i w konsekwencji utraci swój byt prawny.

Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy w ramach opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, będzie zobowiązany do ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży realizowanej w/po Dniu Połączenia na rzecz Pracowników.

W tym miejscu należy wskazać, że przepisy regulujące prawną instytucję łączenia spółek zawiera ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.), zwanej dalej KSH.

Zgodnie z art. 491 § 1 ww. ustawy, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 1 tej ustawy, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei, art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Jak wynika z powyższego, połączenie spółek następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia) i z tym dniem spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do treści art. 93 § 2 pkt 1 ww. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Z przytoczonych powyżej przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że następstwo prawne na gruncie Ordynacji podatkowej wiąże się z dwiema formami łączenia: poprzez zawiązanie nowego podmiotu, na który przechodzi majątek wszystkich łączących się podmiotów, oraz poprzez przejęcie, kiedy to następuje przeniesienie majątku jednego podmiotu na inny istniejący podmiot. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z tą drugą sytuacją, bowiem Wnioskodawca przejmie Spółkę B. SA. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Z tym dniem dochodzi też do sukcesji podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej nie wskazują wyraźnie, jakie prawa i obowiązki przechodzą na następcę prawnego. Należy uznać, że przepis ten dotyczy takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które istniały przed przekształceniem podmiotu.

W tym miejscu należy wskazać na powołaną wcześniej poz. 36 załącznika do rozporządzenia oraz na § 8 ust. 3 rozporządzenia, z których wynika, że zwalnia się od ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dostawę towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników w sytuacji, gdy przed dniem 1 stycznia 2018 r. podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych dostaw i usług przy pomocy kasy rejestrującej.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, że Spółka B. SA przed dniem 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła już ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz pracowników na kasie rejestrującej i w 2017 r. nie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, to w konsekwencji w roku 2018 zwolnienie wynikające z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w stosunku do Spółki B. SA (sp. przejmowanej) nie ma zastosowania.

Zatem, skoro Spółka B. SA nie ma prawa do zastosowania w 2018 r. zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na rzecz swoich pracowników, wynikającego z poz. 36 załącznika do rozporządzenia, to tym samym równie Wnioskodawca, jako następca prawny przejmowanej Spółki, nie będzie uprawniony po połączeniu ze Spółką B. SA do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynikającego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.