0114-KDIP1-3.4012.545.2018.2.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług blacharstwa i lakiernictwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełniony pismem z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) będący odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 24 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.545.2018.1.MT, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług blacharstwa i lakiernictwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług blacharstwa i lakiernictwa. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.545.2018.1.MT z dnia 24 października 2018 r. (doręczone Stronie 31 października 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 3 lipca 2018 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje usługi w dziedzinie blacharstwa i lakiernictwa.

W piśmie uzupełniającym z dnia 5 listopada 2018 r. Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:

Wnioskodawczyni nie świadczy usług blacharstwa i lakiernictwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że z czasem będzie świadczyła usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie dokonuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych sprzedaży towarów i świadczenia usług. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że będzie sprzedawała towary oraz wykonywała usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży usług (bądź towarów) innych niż wskazane we wniosku tj. usługi blacharstwa i lakiernictwa. Wnioskodawczyni nie posiada obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Wnioskodawczyni prowadzi działalność od 3 lipca 2018 r. Dotychczas Wnioskodawczyni nie wykonywała usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie prowadzi dowodów dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej z tytułu świadczenia usług blacharstwa i lakiernictwa?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że przy prowadzeniu takiego rodzaju działalności nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej. Blacharstwo i lakiernictwo mieści się w zakresie konserwacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy, tak jak wskazała we wniosku Wnioskodawczyni, stanu faktycznego, a zatem jej przedmiot nie dotyczy rozstrzygnięcia zdarzenia przyszłego.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy o VAT - do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników od 1 stycznia 2018 r. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454, z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (ust. 2 § 2 rozporządzenia).

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 - zgodnie z § 4 rozporządzenia - nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

Powyższy przepis oznacza, że podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, w tym usług naprawy pojazdów silnikowych itd., jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jeśli wcześniej korzystał ze zwolnienia podmiotowego (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł), traci do niego prawo z chwilą wykonania takiej czynności. Zatem, już pierwszy klient powinien otrzymać paragon fiskalny dokumentujący usługę z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia zwolnień tych nie stosuje się w przypadku naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Ustawodawca w przepisie tym, nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem „naprawa”. W internetowym „Słowniku języka polskiego” (www.sjp.pwn.pl), „naprawa” - to „usunięcie w czymś usterek, uszkodzeń i doprowadzenie czegoś do stanu używalności”.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że od 3 lipca 2018 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje usługi w dziedzinie blacharstwa i lakiernictwa. Wnioskodawczyni nie świadczy usług blacharstwa i lakiernictwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży usług (bądź towarów) innych niż wskazane we wniosku tj. usługi blacharstwa i lakiernictwa. Wnioskodawczyni nie posiada obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Dotychczas Wnioskodawczyni nie wykonywała usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i nie prowadzi dowodów dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą czy w związku ze świadczeniem usług blacharstwa i lakiernictwa istnieje obowiązek posiadania kasy rejestrującej.

Należy stwierdzić, że usługi blacharstwa i lakiernictwa mieszczą się w definicji naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia. Celem takiego rodzaju usług jest bowiem usunięcie uszkodzeń i usterek w pojazdach. Tym samym podatnik świadczący usługi lakierniczo-blacharskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązany jest do bezwzględnego ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

W konsekwencji, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że przy prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu usług blacharstwa i lakiernictwa nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Jednakże należy zauważyć, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. Zatem, jeżeli nie wystąpi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Wnioskodawczyni wskazała, że nie świadczy usług blacharstwa i lakiernictwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wnioskodawczyni nie świadczy innych usług innych niż usługi blacharstwa i lakiernictwa. Wnioskodawczyni nie wykonywała usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że wobec Wnioskodawczyni nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie wobec Niej obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, tym samym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do posiadania kasy.

Stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe, gdyż świadczone usługi w zakresie blacharstwa i lakiernictwa obligatoryjnie podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej, jednakże z uwagi na świadczenie tych usług dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawczyni nie ma obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.